Gränssättning arbete - fritid

För att förebygga ohälsa är det viktigt att det finns tid för återhämtning mellan arbetspass. Den lediga tiden har en viktig återhämtande funktion.

För att förebygga att arbetstagare inte uppfattas behöva vara tillgängliga på ledig tid är det viktigt att på olika sätt skapa tydlighet i organisationen.  

Nedan följer exempel på frågor/områden att skapa tydlighet kring och att samtala om på arbetsplatsen.  

a. Faktiska förväntningar på tillgänglighet?

Genom att samtala om hur de faktiska och upplevda förväntningarna ser ut kan värdefull information ges till arbetet att skapa tydlighet.

Finns det förväntningar/uppfattas det finnas förväntningar på tillgänglighet under ledighet? Om svaret är ja,  vem uttrycker den förväntan? Arbetsledaren, kyrkorådet, kollegan, församlingsbon, arbetstagaren själv? Vilka situationer rör det sig om? Rör det arbetsuppgifter som ligger i den planerade verksamheten, oförutsedda händelser? Hur påverkar det att som anställd utföra vissa uppgifter och även vara vigd till tjänst?           

Som chef och arbetsledare är det viktigt att vara tydlig med att arbetstagaren inte förväntas vara tillgänglig under ledighet. I vilka forum kan det göras tydligt? 

Arbetstagaren har också ett ansvar att bidra och medverka till en bra arbetsmiljö. Hur ser den egna strategin ut, vad kan arbetstagaren själv göra för att sätta en gräns för arbete under ledigheten?         

Är det arbetsuppgifter som kräver beredskap under ledig tid? I sådant fall är det fråga om beredskapsarbete.    

b. Att tänka på inför ledighet – några rutiner

Anpassa ledigheten till när det fungerar för verksamheten och planera och förlägg inte arbetsuppgifter som kräver förberedelser tidigare än att förberedelserna kan ske efter att ledigheten är slut.          

Klargör om det finns arbetsuppgifter som måste utföras under ledigheten och fördela de uppgifterna till de arbetstagare som är i tjänst.     

Aktivera frånvaromeddelande på e-posten och i telefonsvar om att arbetstagaren är ledig och ange där vem det istället går att vända sig till.    

c. Tydlighet gällande arbetets innehåll

Om arbetsvillkoren, förutsättningarna och egna eller andras krav inte är tillräckligt tydliga på vad som ska och kan åstadkommas är det svårt att avgöra vad som är en tillräcklig arbetsinsats. Det finns då risk att arbetet blir gränslöst och att andras och egna krav påverkar känslan av att ständigt behöva var tillgänglig.  

Bra frågor 

Följande frågor kan vara en hjälp för att tydliggöra förväntningar kring arbetets innehåll:

  • Är det klart vad som förväntas göras?   
  • Är det klart vad det ska leda till, hur det ska göras och vad som behövs för att utföra arbetet?       
  • Är det klart vad som ska göras först vid tidsbrist?          
  • Är det klart vem som kan hjälpa och stödja och vilka befogenheter som gäller?     
  • Vad finns det för forum för dialog?  

Annat som kan intressera!

Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

En hand med ett armbandsur håller i en mobil.

Hur sätter ni gränser för tillgänglighet?

HALLÅ DÄR...Sandra Björlin, HR-specialist vid Västerås pastorat. Ni har tagit fram riktlinjer för medarbetarnas tillgänglighet som ett led i pastoratets arbetsmiljöarbete. Varför?

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Visar text ur det tryckta materialet.

Konflikt mellan arbete och fritid? Dialog underlättar tydligare gränssättning

– För att klargöra vilka förväntningar som finns om nåbarhet och tillgänglighet behöver vi prata om det på våra arbetsplatser, säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.