Personalomkostnadspålägg

Personalomkostnadspålägget beräknas vid olika tillfällen för respektive räkenskapsår. 

Den första beräkningen sker inför att budgetprocessen ska starta, året före räkenskapsåret. (Budgeterat PO-pålägg eller PO-pålägg 1).

Den andra beräkningen är en kontroll av avgifterna inte förändrats. Denna kontroll görs innan januari månads lönekörning för räkenskapsåret. Har några förändringar skett publiceras dessa under rubriken (Uppdaterat PO-pålägg eller PO-pålägg 2). Har inga förändringar gjorts meddelas detta i Vera och på arbetsgivarorganisationens webbsida.

En sista kontroll görs efter räkenskapsårets utgång. Syftet är att fastställa om några förändringar som påverkar bokslutet har skett. En sådan förändring var exempelvis Pensionskassans beslut att rabattera premien för den förmånsbestämda pensionspremien. Har några förändringar skett publiceras dessa under rubriken (Slutgiltigt PO-pålägg eller PO-pålägg 3). Har inga förändringar gjorts meddelas detta i Vera och på arbetsgivarorganisationens webbsida.

2022

Budgeterat PO-pålägg 2022 (PO-pålägg 2022-1)

2021

Budgeterat PO-pålägg 2021 (PO-pålägg 2021-1)

Uppdaterat PO-pålägg 2021 (PO-pålägg 2021-2)

2020

Budgeterat PO-pålägg 2020 (PO-pålägg 2020-1)

Slutgiltigt PO-pålägg 2020 (PO-pålägg 2020-3)

2019

Budgeterat PO-pålägg 2019 (PO-pålägg 2019-1)

Ändringar i PO-pålägg 2019 som påverkar 2019 års bokslut

Styrelsen i Kyrkans pensionskassa fattade i slutet av 2019 beslut om att rabattera vissa pensionspremier.  Det innebär att premierna för den förmånsbestämda delen inom KAP-KL som avser 2019 men som faktureras 2020 kommer att uppgå till noll. Följaktligen är det tidigare meddelade PO-pålägget för 2019 inte är korrekt och korrigering för detta måste ske i bokslutet för 2019. Justeringen påverkar också löneskatten för året.