löv i olika färger
Foto: Tofu Tolka Ulkan Unsplash

Förebyggande arbete - förebygga ohälsa

Ett sätt att förebygga ohälsa är att tydliggöra för arbetstagaren

  • vilka arbetsuppgifterna är
  • vad det önskade resultat är
  • hur uppgifter ska prioriteras och om det finns särskilda arbetssätt.

Det är också viktigt att arbetstagaren vet vart det går att vända sig för att få hjälp och stöd och i vilka forum som det går att samtala om arbetsbelastningen och signalera om det blir obalans.  

Viktigt med gräns för vad som är möjligt

I arbetet med människor finns stora behov i församlingens verksamhet. Ibland är behoven större än församlingens möjligheter att möta dem och det är då viktigt att tydliggöra var gränsen går för vad som är möjligt och tillräckligt.

Stäm av

Om det är flera arbetstagare som arbetar tillsammans med en uppgift är det också viktigt att stämma av om de har samma syn på hur förväntningarna och befogenheterna ser ut. Om bilderna skiljer sig åt kan det leda till att arbetsbelastningen blir ojämn mellan medarbetarna. Det kan också leda till motsättningar och konflikter.

Viktigt säkerställa resurser vid förändring

När förutsättningar och arbetsvillkor förändras, t ex vid en indelningsförändring eller annan organisatorisk förändring, om det ska startas ny verksamhet i församlingen, eller bemanningen ändras är det viktigt att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för de nya krav som ställs.

Schemaläggning kan tillfredsställa säkerheten

Det är av yttersta vikt att det säkerställs att ingen arbetstagare utsätts för risker som ensamarbete kan medföra med t ex barn- och ungdomsgrupper. Exempelvis vid akut sjukdom/olycksfall måste detta kunna hanteras på säkert sätt för hela gruppen. Schemaläggning av samtida grupper alt två ledare i varje barn- och ungdomsgrupp kan vara faktorer som tillfredsställer säkerheten.   

Annat som kan intressera!

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.