kvinna med axellångt hår.
Foto: Börje Svensson

Omplacering tillåten trots nya arbetsuppgifter

Så långt sträcker sig arbetsledningsrätten. En dom från AD slog fast att arbetsgivaren hade rätt att omplacera en anställd åklagare som dömts för rattfylleri. Hur kan den här domen bli vägledande i andra sammanhang, exempelvis när någon fått andra arbetsuppgifter under pandemin?

Under pandemin har arbetsgivare ställts inför många nya frågor till följd av smittspridning och restriktioner som påverkar både kyrkobesökare och personal. Eve-nemang har ställts in, körsången satts på paus och andakt på äldreboenden har fått vänta tills viruset med säkerhets kunde anses besegrat.
– En del arbetsuppgifter har försvunnit, medan andra tillkommit. På flera håll har till exempel kyrkomusiker som förlorat sin vanliga sysselsättning istället kört ut matkassar till isolerade församlingsbor. Men många chefer har känt sig osäkra på vad de egentligen kan beordra sina medarbetare att göra i sådana situationer, säger Pia Wiséen Wernblom, arbetsrättsjurist vid arbetsgivarorganisationen.

I HÖSTAS KOM en dom från Arbetsdomstolen (se faktaruta), som tillsammans med kollektivavtal och tidigare rättspraxis kan ge vägledning på området. 
– Domen innebär inget förändrat rättsläge. Däremot är det inte så vanligt att högre statliga tjänstemän blir omplacerade mot sin vilja. I detta fall handlade det om omplacering av personliga skäl, men samma principer gäller i en arbets-bristsituation. Arbetsgivare har generellt stort utrymme att bestämma vilka arbetsuppgifter en arbetstagare ska utföra. Den här domen befäster den praxis som redan finns – att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, säger Pia Wiséen Wernblom.

HON UPPMANAR ARBETSGIVARE att vid behov utnyttja de möjligheter till omplacering som finns, med stöd i såväl av AD utarbetad praxis som Svenska kyrkans kollektiv- avtal.
– I praktiken innebär det att de personer som står på lönelistan får beordras att utföra de uppgifter som behöver utföras i verksamheten, förutsatt att man har tillräckliga kvalifikationer. Vissa begränsningar i denna arbetsledningsrätt kan följa av lag, avtal eller allmänna principer, men undantagen är väldigt få, säger Pia Wiséen Wernblom och poängterar att en stor fördel i de här sammanhangen också är att Svenska kyrkan har medarbetaravtal som gäller alla:

– Annars brukar man säga att arbetsgivare inte kan beordra arbetstagare att utföra uppgifter inom ett annat avtal, men det gäller alltså bara branscher som exempelvis har ett avtal för tjäns-temän och ett för arbetare. I församlingar och pastorat finns stora möjligheter att utgå från helheten i verksamheten och se till att de anställda hjälper till där det behövs.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!