En hand med ett armbandsur håller i en mobil.
Foto: AstroStar Shutterstock Ikon

Hur sätter ni gränser för tillgänglighet?

HALLÅ DÄR...Sandra Björlin, HR-specialist vid Västerås pastorat. Ni har tagit fram riktlinjer för medarbetarnas tillgänglighet som ett led i pastoratets arbetsmiljöarbete. Varför?

– För att förtydliga vilka förväntningar som finns på att vara tillgänglig och nåbar under och utanför arbetstid. Det är en viktig del av den psykosociala arbetsmiljön. Generellt finns alltid en utmaning i yrkesgrupper som möter människor och har en roll som inte är så lätt att kliva ur även om man är ledig enligt kalendern. Men frågan har särskilt aktualiserats till följd av ändrade arbetssätt under pandemin, då hemarbetet har ökat. Det gör det svårare för chefer att se till att medarbetare håller sig inom ramarna för vad som förväntas.

Vilka utmaningar ser ni på området?
– För den som är engagerad i sina uppgifter kan det vara svårt att hålla arbetet ifrån sig. Det är lätt hänt att gå in och titta på e-posten även efter arbetsdagens slut, vilket i sig kan verka oskyldigt, men tillgänglighet handlar mycket om hur kommunikation sker med arbetsplats och kollegor. I riktlinjerna poängterar vi vikten av att respektera såväl sin egen som andras arbetstid och i det ligger till exempel att inte skicka eller läsa e-brev utanför ordinarie arbetstid.
– Sedan kan det finnas önskemål eller behov som gör att detta inte passar i alla situationer. Men riktlinjerna formulerar en gemensam utgångspunkt och eventuella avsteg från den bör göras i samråd med chef.

Foto på Sandra Björlin, i mörk tröja och med långt utsläppt hår.
Foto: Henrik Mill

Hur ska riktlinjerna användas?
– Steg ett är att chefer och arbetsledare ser till att alla tar del av riktlinjerna och diskuterar dem vid arbetsplatsträffar eller liknande forum. Därutöver handlar det om att jobba med dialog mellan chef och medarbetare. Vi vill understryka att medarbetarnas fritid är viktig att värna.

Hur följs efterlevnaden upp?
– Eftersom riktlinjerna är integrerade i vårt systematiska arbetsmiljöarbete har såväl mallar för medarbetarsamtal som lönekriterier och arbetsbeskrivningar också uppdaterats för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och förtydliga krav och förväntningar kring tillgänglighet. På så sätt följs dessa frågor upp med varje individ. Kontinuerlig dialog för att tidigt fånga upp signaler om hur medarbetarna mår är också avgörande för att förebygga ohälsa.

 

 

 

Vilket ansvar har cheferna och hur rustar ni dem att ta det?
– Varje medarbetare har ett ansvar att följa riktlinjerna och chefer har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel, hålla medarbetardialoger och påminna om riktlinjerna i olika forum. Vi har nyligen utbildat chefer och arbetsledare i organisatorisk och social arbetsmiljö, om bland annat gränssättning och friskfaktorer samt dialog om arbetsbelastning och förväntningar.
– Under hösten ska vi också genomföra en särskild hälsosatsning där vi testar ett nytt verktyg som chefer kan använda för att ta pulsen på arbetsmiljön. Det är ett sätt att kommunicera med medarbetarna och få direkt återkoppling om hur läget i organisationen är just nu. 

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 3/2021. 

Annat som kan intressera!

Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

Visar text ur det tryckta materialet.

Konflikt mellan arbete och fritid? Dialog underlättar tydligare gränssättning

– För att klargöra vilka förväntningar som finns om nåbarhet och tillgänglighet behöver vi prata om det på våra arbetsplatser, säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!