Man med ljust hår tittar in i kameran.
Foto: Börje Svensson

Tydliggör vad som gäller för tillräckliga kvalifikationer

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar till följd av pandemin eller andra skäl är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit i sammanhanget.

Församlingar och pastorat står idag inför både sjunkande medlemstal och tajtare ekonomi, som kan leda till arbetsbrist och personalneddragningar. Samtidigt sker stora omvärldsförändringar som innebär ändrade kompetensbehov.
– Det gör att allt fler arbetsgivare hamnar i en svår situation där de för att framtidssäkra verksamheten måste säga upp personal, samtidigt som de behöver nyanställa. Även om detta genomförs helt enligt turordningsreglerna i Las [lagen om anställningsskydd] och gällande kollektivavtal väcker det ofta reaktioner, såväl i arbetsgruppen som i det omgivande samhället, säger Peter Sparrfors, förhandlare och rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 

Allt fler arbetsgivare hamnar i en svår situation där de för att framtidssäkra verksamheten måste säga upp personal, samtidigt som de behöver nyanställa.

Peter Sparrfors har jobbat med HR och arbetsmarknadsfrågor i flera olika branscher sedan tidigt 1990-tal och drar paralleller till de stora strukturomvandlingar industrin då genomgick till följd av digitaliseringen. Det ledde till att såväl växeltelefonister som ingenjörer med långa anställningstider förlorade jobbet då de inte hade tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som blev kvar.

– I lagen förklaras inte exakt vad begreppet innebär. Det har tagits upp i Arbetsdomstolen otaliga gånger, men domstolen har aldrig tagit ställning till eller preciserat vad tillräckliga kvalifikationer är. Som en tumregel gäller dock att arbetsgivaren får ställa samma krav på utbildning och erfarenhet som skulle ha ställts på en nyanställd i motsvarande situation. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall, säger Peter Sparrfors och förklarar att frågan uppkommer när arbetsgivaren står i begrepp att säga upp en person på grund av arbetsbrist:

– Finns det då någon annan ledig tjänst är arbetsgivaren skyldig att erbjuda den, förutsatt att personen ifråga har tillräckliga kvalifikationer för att klara av den. Annars går processen vidare med uppsägning enligt turordning. Om personen har tillräckliga kvalifikationer men tackar nej till erbjuden tjänst innebär det att personen blir uppsagd, säger Peter Sparrfors.

Många arbetsrättsliga frågor kommer in i bilden under resans gång, så god framförhållning är nyckeln till att lyckas.

Rekommendationen till Svenska kyrkans arbetsgivare är att ta kontakt med sin lokala förhandlare/rådgivare så fort det börjar bli tal om arbetsbrist och turordning. Från att ledningen utifrån verksamhetens behov har kommit fram till att neddragningar ska göras, tar det ofta minst ett halvår tills man är framme vid att sjösätta en ny organisation, hantera turordning och överlämna uppsägningar till personal. 
– Många arbetsrättsliga frågor kommer in i bilden under resans gång, så god framförhållning är nyckeln till att lyckas. Genom att ta hjälp tidigt i processen ökar sannolikheten för att förändringarna genomförs på ett så bra sätt som möjligt för hela organisationen, både dem som blir uppsagda och dem som blir kvar, säger Peter Sparrfors och poängterar att mycket handlar om att rusta cheferna för att möta reaktioner och starka känslor i personalgruppen, säger Peter Sparrfors.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 3/2021. 

Annat som kan intressera!

Mobil ligger ovanpå en uppslagen folder.

Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kyrkans trygghetsråd erbjuder stöd med omställningen, coaching för att få ett nytt arbete och visst ekonomiskt stöd under en övergångstid.

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!