Foto: Magnus Aronson

Arbetsmiljöansvaret vid församlingsövergripande läger - vad gäller?

Fråga: Tillsammans med grannpastoratet hoppas vår församling att i sommar kunna organisera ett konfirmationsläger för våra gemensamma ungdomar. Tanken är att lägret ska hållas på en plats som tillhör pastoratet och ledas av en av deras församlingsherdar, samtidigt som församlingen ska tillhandahålla både präst och pedagog. Från församlingens sida ställer vi oss något frågande till vem som då ansvarar för arbetsmiljön. Är det församlingsherden eller möjligen kyrkoherden i grannpastoratet, eftersom lägret står under dess ledning?

Chefsjurist Robert Svec svarar: Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för skador, både sjukdomar och olyckor. Kyrkorådet är det organ inom församling och pastorat som i detta avseende representerar arbetsgivaren, om inte annat följer av lag eller intern delegation.

Regler om skyddsansvar på gemensamma arbetsställen finns i arbetsmiljölagen. Beteckningen gemensamt arbetsställe används i lagen för att uttrycka att särskilda bestämmelser gäller på ställen där arbete utförs av flera arbetsgivare. Ett exempel på gemensamt arbetsställe är när arbetet i viss utsträckning utförs i gemensamma lokaler eller på något annat sätt är integrerade. 

Om två eller flera arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe så gäller att de ska samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. På ett fast driftställe, såsom arbetet i en församling eller ett pastorat, ligger också ett samordningsansvar i första hand på den som råder över driftstället, i detta fall alltså grannpastoratet. 

Den arbetsgivare som är samordningsansvarig ska se till att skyddsarbetet samordnas. På fasta driftställen är det för det mesta bara arbetsgivaren på platsen som vet vilka farligheter som finns där. Det är därför viktigt att just den arbetsgivaren påtalar risker för andra som kommer in på arbetsstället. Övriga arbetsgivare och de som arbetar på arbetsplatsen ska följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger.

Genom en precisering av samordningsansvaret ökar naturligtvis klarheten. Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare innebär dock inte att andra arbetsgivare undgår det normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara samordning och är inte något totalansvar för alla inblandade arbetsgivares skyddsarbete. Dock är en central utgångspunkt att den som rättsligt och faktiskt har de största möjligheterna att vidta åtgärder också ska ha ansvaret för dem. En viktig uppgift i samordningen är just därför att tillsammans med andra arbetsgivare klara ut vem som ska stå för olika åtgärder. 

Vid nu aktuella förhållanden kommer närmast grannpastoratet att disponera över arbetskraften och utöva den direkta arbetsledningen. Församlingen, som fortfarande är arbetsgivare, har visserligen kvar sitt arbetsgivaransvar men har svårt att påverka arbetsförhållandena när den inte råder över platsen. Församlingen har dock en skyldighet att ta reda på hur arbetsmiljön är på den plats dit arbetstagarna skickas. 

För det arbete som utförs hos grannpastoratet, har detta därför fått ett ansvar som i stort motsvarar arbetsgivarens ansvar. Pastoratet ska vidta samma skyddsåtgärder som detta skulle ha vidtagit för anställd personal. Detta ansvar gäller oberoende av om samverkan sker för kortare eller längre tid. Däremot omfattar ansvaret inte långsiktiga åtgärder som rehabilitering. För dessa svarar den egna arbetsgivaren ensam. Pastoratet bör också utföra sina uppgifter i nära samråd med skyddskommitté och skyddsombud. 

Som tidigare sagts är det alltså kyrkorådet som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i församling respektive pastorat. Genom kyrkoordningen har kyrkoherdens ledningsansvar uttryckligen angetts till att omfatta all verksamhet. Huruvida detta innebär att kyrkoherden i kraft av sin ställning som högste chef – såsom en verkställande direktör inom ett bolag – automatiskt även får ansvaret för arbetsmiljön, är emellertid en fråga som får avgöras av rättspraxis. 

Det straffrättsliga ansvaret avgörs med hänsynstagande till den i varje särskilt fall föreliggande situationen och med beaktande av var det reella inflytandet över beslut och åtgärder ligger. Klart är dock att kyrkoherden fortsättningsvis måste utgå från att han eller hon har hela arbetsledningsansvaret och att detta även kan få betydelse när arbetsmiljöansvaret ska fastställas. 

I tydlighetens intresse kan dock kyrkorådet uttryckligen fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till kyrkoherden, liksom denne i sin tur kan delegera uppgifter till sina medarbetare. Sådan delegering avser det interna befattningsansvaret och inte vem som slutligen blir straffrättsligt ansvarig i händelse av en olycka – detta ansvar fastställs alltid av domstol. 

I det fall kyrkoherden inte anser sig ha tillräckliga resurser, befogenheter eller kompetens bör han eller hon returnera uppgifterna till kyrkorådet. Sådan returnering bör äga rum skriftligt. 

Denna text har digitare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 2/2020.

Annat som kan intressera!

Lägeransvarig kvinna sitter i soffa tillsammans med konfirmander.

Jobba på läger - mer reglerad återhämtning

Den nya lägerbilagan innebär tydligare och enklare regler för vila, arbetstid och ersättning för lägerpersonal. Täby församling, som har Sveriges största konfirmations- och lägerverksamhet, har länge jobbat med arbetstidsreglering, arbetsmiljöfrågor och noggrann planering av sina läger. – Konfirmationsläger är viktiga för att skapa en relation till våra ungdomar, så det måste få kosta, säger Mari-Louise Broström, ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten.

Flera olika häften och böcker om arbetsmiljö och en penna ligger på ett bord.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (utbildning)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!