Kvinna med ljus klädsel och glasögon samt axellångt hår.
Foto: Privat

Inga-Kerstin Eriksson, förtroendevald (KF)

Kyrkorådsordförande i Södra Sandby församling och kommunalråd i Lund.

Du har varit politiskt aktiv i 40 år, och de senaste åtta åren även förtroendevald på församlingsnivå – vilka erfarenheter tar du med dig in i kyrkopolitiken?
– Jag har stor nytta av vanan att leda möten och veta vad som gäller för att fatta beslut. Det finns många likheter i arbetet med budget, verksamhetsplaner och fastighetsfrågor. Både i kyrkans och i kommunens verksamheter är det viktigt att ha en öppen dialog med och förtroende för tjänstepersoner.

Hur skiljer sig arbetet som förtroendevald åt i de olika sammanhangen?
– Det är betydligt lättare att komma överens i kyrkans olika beslutande organ än i kommunens, där partipolitiken är mycket tydligare.
– I övrigt är ansvaret detsamma, men jag kommer mycket närmare verksamheten inom kyrkan. Där känner jag personalen, inte bara chefer utan alla runt 20 medarbetare. Under kommunens vård och omsorgsnämnd, där jag också är ordförande, finns en förvaltning med över 3 000 anställda. Det är enklare att få grepp om detaljfrågor inom församlingens olika verksamheter. 

– Det är viktigt att kontinuerligt ta upp och diskutera ansvarsfrågor om vem som gör vad och hur beslutsgångarna ser ut.

Hur balanserar ni det nära samarbetet med att hålla rågång mellan era respektive roller?
– Det är viktigt att kontinuerligt ta upp och diskutera ansvarsfrågor om vem som gör vad och hur beslutsgångarna ser ut. Detta är också något vi informerar alla nyvalda ledamöter om. Tillit till varandra är avgörande för ett gott samarbetskli-mat. Vi kommer in med olika livserfarenheter och yrkeskunskaper, vilket är en stor tillgång när vi tillsammans ska arbeta med församlingens bästa för ögonen. 
– Att arbeta nära kyrkoherdenoch kyrkokamreren är viktigt för mig i min roll som ordförande.
När det gäller personalfrågor har jag stor nytta av att också vara vice ordförande i kommunens arbetsgivarutskott. Jag är orienterad om allt från arbetsmiljöfrågor och skyddsronder till hur lönekartläggning och lönesättning går till och jobbar aktivt tillsammans med kyrkoherden vid löneförhandlingar.

Annat som kan intressera!

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!