Enorange folder från arbetsmiljöverket står på en bänk.
Foto: Magnus Aronson

God tillsyn förebygger ohälsa och kränkningar

Till följd av pandemin har Arbetsmiljöverkets särskilda granskning av hur trossamfunden motverkar kränkande särbehandling förlängts och fortsätter även under 2021. – Bland arbetsgivare finns ibland en rädsla för myndighetens tillsyn. Se den istället som en hjälp att sätta fingret på vad som kan förbättras. Det säger Marie-Louise Johansson, specialist inom ledarskap och arbetsmiljö vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Några saknar rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Andra gör inte regelbundna riskbedömningar och undersökningar, är inte förberedda för att utreda olycksfall och ohälsa eller har ofullständiga rutiner för årliga uppföljningar. Det är några exempel på brister som uppmärksammats vid arbetsplatser inom Svenska kyrkan under förra årets inspektion från Arbetsmiljöverket gällande kränkande särbehandling.

Arbetsgivarorganisatio-nens specialist Marie-Louise Johansson har gjort nedslag i ett femtiotal inspektionsmeddelanden och konstaterar att myndighetstillsynen är en viktig påminnelse och hjälp att jobba systematiskt för att skapa arbetsförhål-landen fria från risker.
– Alla arbetsgivare behöver regelbundet gå igenom sitt arbetsmiljöarbete och se till att det uppfyller kraven i föreskrifterna. När det gäller kränkande särbehandling är det viktigt att ha tydliga rutiner som är kända av alla på arbetsplatsen, både för att motverka att det förekommer, men också för att veta vad man ska göra om någon anställd blir utsatt, säger Marie-Louise Johansson. 

DET ARBETSMILJÖVERKET tittar på i sin tillsyn är om det finns fungerande rutiner på plats och om arbetsgivaren har agerat enligt gällande föreskrifter. 
– Det finns en föreställning om att utredningsskyldigheten handlar om att leta efter en skyldig. Men det är inte intentionen med lagen och de krav som arbetsgivarna har på sig, utan det handlar om att jobba förebyggande och att så fort kränkande särbehandling upptäcks se till att den inte upprepas. Med stöd av sina rutiner ska organisationen ta reda på vad som ligger bakom att sådana situationer uppstår, till exempel långvarig hög arbetsbelastning, otydliga roller eller omorganisation med åtföljande otydligheter och personer som krockar med varandra, säger Marie-Louise Johansson.

Alla arbetsgivare behöver regelbundet gå igenom sitt arbetsmiljöarbete och se till att de uppfyller kraven   i föreskrifterna.

Marie-Louise Johansson

Sedan kan resultatet av detta arbete få återverkningar på såväl individ- som gruppnivå, förklarar hon:
– Om det till exempel visar sig att en av faktorerna är att det tillåts en jargong som inte är acceptabel – och att någon har betett sig illa mot annan medarbetare kan det i förlängningen leda till arbetsrättsliga konsekvenser. Och om den som är utsatt har drabbats av ohälsa och blivit sjukskriven, då gäller det för arbetsgivaren att sätta in insatser som arbetsanpassning och rehabilitering för att få personen tillbaka i tjänst.
Det förekommer också att chefer anklagas för kränkning i samband med arbetsledning och korrigerande samtal om exempelvis bristande prestationer. I sådana situationer behandlas svåra frågor som väcker känslor, så ibland är det bara något som sägs i stundens hetta och sedan tas tillbaka.
– Om anklagelsen kvarstår är det dock en signal som bör beaktas och föra en dialog med medarbetaren om, säger Marie-Louise Johansson. 

ARBETSMILJÖVERKETS STATISTIK visar att verksamhet i religiösa samfund ligger över genomsnittet när det gäller anmälda arbetssjukdomar som beror på kränkande särbehandling. Det är bakgrunden till myndighetens inspektionsinsats som startade förra året med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

På grund av coronapandemin ställdes inspektionerna om från fysiska till digitala. Drygt 400 arbetsgivare har fått tillsynsmeddelanden med begäran om redo-visning av sitt arbetsmiljöarbete kring kränkande särbehandling.

Arbetet fortsätter även under 2021 då svaren från arbetsgivarna följs upp med inspektioner via videomöten. En rapport kommer att skrivas i slutet av året, där tillsynen av trossamfund ingår som en del av ett större projekt som inleddes 2017 och omfattar en rad olika branscher. 

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2021. 

Om det visar sig att det tillåts en jargong som inte är acceptabel – och att någon har betett sig illa mot annan medarbetare – kan det i förlängningen leda till arbetsrättsliga konsekvenser.

Annat som kan intressera!

Fötter och ben på personer som vänder sig bort från betraktaren/betraktarna.

Kränkande särbehandling och konflikter (utbildning)

Det här är en utbildning om att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

En uppslagen skrift från Arbetsmiljöverket med markerad rubrik där det står Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!