Från pilotprojekt till användning i full skala

Gunnar Fast, rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, berättar hur metoden arbetsårsplanering tagits fram och vad arbetsgivare ska göra för att dra nytta av den. 

För att underlätta dialogen på arbetsplatsen och bidra till att tydliggöra kyrkomusikers arbetsuppgifter och arbetstid bjöd arbetsgivarorganisationen tillsammans med Lärarförbundet (nuvarande Sveriges Lärare) och Kyrkomusikernas Riksförbund in arbetsgivare inom Svenska kyrkan att testa arbetsårsplanering i ett pilotprojekt. Testet inleddes med 15 arbetsgivare under hösten 2021, fortsatte under 2022 och avslutades med en utvärdering som resulterade i att metoden nu kan användas av alla arbetsgivare i Svenska kyrkan. 

Vilka slutsatser drogs av utvärderingen som gjordes efter pilotprojektet?

Den //modellen// skapar engagemang hos musikerna och medger en flexibilitet som inte så kallad arbetsbeskrivning/instruktion ger då det vid varje förändring krävs förhandling.

– Att modellen med arbetsårsplanering fungerar väldigt bra. Den skapar engagemang hos musikerna och medger en flexibilitet som inte så kallad arbetsbeskrivning/instruktion ger då det vid varje förändring krävs förhandling. Modellen visar tydligt helheten för vilken tid som kyrkomusiken tar, i såväl verksamhetsperspektiv som arbetstagarperspektiv. Utvärderingen pekade också på vikten av att i implementeringen avsätta tillräckligt med tid för att metoden ska få fullt genomslag, säger Gunnar Fast. 

Hur ska arbetsgivare gå tillväga för att börja använda metoden?

– Arbetsgivaren behöver först förståelse för vad metoden innebär och sedan kalla Sveriges Lärare till förhandling om att använda arbetsårsplanering. Steg ett för att införa metoden är att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen tecknar ett lokalt kollektivavtal om arbetsårsplanering. Därefter inventerar och tidsätter arbetsgivaren och arbetstagarna arbetsuppgifterna tillsammans, med utgångspunkt i den musikverksamhet man hittills har haft. Utifrån en gemensam idé om hur verksamheten ska utformas planerar arbetsgivaren sedan arbetet över året enligt en strukturerad metod med löpande uppföljning. 

Text: Susanna Lidström

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!

Annat som kan intressera!

Person sitter vid orgel och spelar. Noter i notställ.

Arbetsårsplanering - flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.

En person sitter vid en datorskärm som visar startsidan till webbhandboken Vera.

Medlemsservice

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations uppgift är att bistå Svenska kyrkans arbetsgivare i deras uppdrag.

Presskort, penna och block.

Medlemstidningen Ducatus finns även på webben!

Erbjuder er arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet. Ingår i medlemsavgiften till Skao.