Avtalsböcker i olika färger i en hög.
Foto: Magnus Aronson

75 år på 7,5 minuter

Från centralstationen i Hallsberg 1945 till en modern arbetsgivarorganisation.

Svartvitt foto av stationsbyggnaden i hallsberg

75 år på 7,5 minuter

19 maj 1945. Sju stiftsrepresentanter möts i Hallsberg och konstituerar en centralorganisation för att föra pastoratens  talan. I november  samma år fastställs stadgarna.  

1967. Genom 1962 års omfattande pastoratsreglering bildas flera enförsamlingspastorat. Organisationen byter därför namn till Svenska kyrkans församlings- och pasto-ratsförbund. 

Riksdagen  beslutar om arbetsmiljölagen med stor politisk enighet.  Psykosociala risker i arbetsmiljön betonas starkare. Hänsyn ska tas till alla faktorer som påverkar arbetstagarnas hälsa. En nyhet är att arbetstagare själva ska kunna påverka sin egen arbetssituation. 

Kyrkans Tidning lanseras av Berling media som grundats 1911 för att säkra utgivning av kyrklig litteratur. När förlaget får ekonomiska problem i början av 1980-talet skjuter bland annat  pastoratsförbundet till medel. I dag äger arbetsgivarorganisationen tio procent av företaget.  

Klockan 16.35 måndagen den 28  augusti fattar kyrkomötet beslutet som innebär en kommande relationsförändring mellan Svenska kyrkan och staten. 

Den första  omgången av Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan startar, ett program som sedan dess genomförts med närmare 500 deltagare.

Riksdagen ändrar  i grundlagen för att bana väg för nya relationer  mellan Svenska kyrkan  och staten. 

Organisationen byter namn till Svenska kyrkans församlingsförbund. Ett år senare försvinner begreppet pastoratssamfällighet och ersätts  av kyrklig samfällighet.

Procession vid kyrkomötet 1999, fotograferat bakifrån i Uppsala domkyrka.
Foto: Jim Elfström

Relationsförändringen genomförs. Kyrkolagen ersätts av kyrkoordningen som beslutats av kyrkomötet. Samtliga  arbetsgivarfunktioner för präster övergår till motsvarande församling, kyrklig samfällighet eller stift.

Kyrkans avtal 01, ett fyraårigt avtal, tecknas med Kommunal i  november månad, efter medling.

2004. Branden i Katarina kyrka 1990 utgör startskottet för ett projekt som syftar till lägre premiekostnader och bättre kontroll över fastighetsförsäkringar. Projektet resulterar i att 
Svenska kyrkan får ett eget sakförsäkringsbolag, Kyrkans försäkring AB. Så småningom får försäkringstagarna både lägre premiekostnader, lägre kringkostnader och premieäterbäring. Dåvarande församlingsförbundet deltog i projektet och utgör idag  en av de största aktiägarna. 

Kyrkans avtal 05.  Bland nyheterna: stiftsförbundens ställning som lokal arbetsgivarpart upphör. Den lokala arbetsgivaren, församling/samfällighet ska framöver lönesätta även präster.

Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan förhandlas fram som ett resultat av avtalsrörelsen.

Kyrkvinden ekonomisk förening bildas. Församlingsförbundet utgör delägare. År 2020 hade vindkraftverket levererat förnybar el mot- svarande värmeenergi under ett år för 3 400 villor. 

2006-2009. Mot bakgrund av en omfattande utredning, Framtids-utredningen, genomförs en större omorganisation; stiftsförbunden läggs ner och de regionala rådgivarna förs över till arbetsgivarorganisa-tionen.

2008. Svenska kyrkans avtal 08. 

2009. Församlingsförbundets samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor i Svenska kyrkan tydliggörs i samråd med nationell nivå.

2009. Kyrkans pensionskassa bildas.

Till följd av den stora omorganisationen ändras namnet till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ett namn som tydligt uttrycker organisationens samlade uppdrag. 

Svenska kyrkans avtal 2011. En nyhet i avtalet är söttre fokus på kompewtensutveckling. Olika arbetsgrupper ska tillsättas för att utarbeta förslag till nytt löneavtal och arbetstidsmodeller. 

Svenska kyrkans avtal 2012.

Den förmånsbestämda pensionen inom KAP-KL Svenska kyrkan, har genom åren medfört oförutsägbara och ibland mycket höga premiekostnader. Ett pensionsavtal som ger möjligheter att förutse premiekostnaderna efterfrågas. Arbetsgivarorganisationen lanserar ett banbrytande förslag som är förmånsbestämt för anställda med löner under 7,5 inkomstbasbelopp och premiebestämt för lönedelar över brytpunkten.

Kvinna i röd klänning tar emot utmärkelsen Årets innovation, ett stort styvt pappersark som ser ut som en värdecheck.
Foto: Mikael Gustavsen

Svenska kyrkans avtal 13.

Arbetsgivarorganisationens förslag till nytt pensionsavtal utses till Årets innovation på försäkringsbranschens gala Insurance Award. 

Samtal om förslaget till ny pensionsplan inleds med arbetstagarparterna. 

Svenska kyrkans avtal 2016.

Arbetsgivarorganisationen konstaterar att förutsättningarna för att nå samsyn om den nya pensionsplanen saknas och kallar istället till förhandlingar om en helt ny premierbestämd pension. 

Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal strandar och medlare kallas in. Efter några dagar enas parterna om ett nytt pensionsavtal, TPA 18. Därmed har kyrkan en helt premiebestämd pensionslösning från år 2024.

Avtalsrörelsen 2017 startar formellt i december 2016. Knappt ett år senare, efter omfattande förhandlingar, förlängningar samt medling, har treårigt kollektivavtal  tecknats med samtliga arbetstagarorganisationer. Några förändringar: löneökning om 6,5 procent över tre år samt förenklade arbetstidsregler för präst och kyrkomusiker. 

Det nya penstionsavtalet TPA-18 som är helt premiebaserat börjar gälla 1 januari och omfattar alla anställda födda 1959 och senare. 

Hand håller i penna intill uppslagen dator med utbildare i bild på skärmen.
Foto: Magnus Aronson

En omfattande medlemsundersökning genomförs, med över 100 djupintervjuer. Resultatet utgör en betydelsefull utgångspunkt i styrelsens strategiska vägval för de närmaste åren. 

Svenska kyrkans avtal 2020. Förhandlingarna genomförs främst digitalt. Bland nyheterna: ett nytt, separat löneavtal för Kommunal, med enklare löneprocess och förhandlingsordning. Två arbetsgrupper ska ta fram regler om praktikantanställning respektive förnya omställningsavtalet. 

2020. Coronapandemin driver på arbetsgivarorganisationens påbörjade digitaliseringsarbete. Utbildningar och medlemsaktiviteter ges på distans och lockar därmed även medlemmar som tidigare inte 
kunnat resa. Nya uppskattade digitala mötesplatser, som HR-forum samt kyrkoherde- och ordförandeforum arrangeras.  Styrelsemöten och fullmäktige genomförs på distans, liksom stora delar av avtalsrörelsen.  

Annat som kan intressera!

Liggande lagbok och två stående foldrar, om MBL och om semesterlagen.

75 år: Förhandlings- och avtalsfrågor

Svenska kyrkan är en betydande arbetsgivare med mer än 20 000 anställda. Kyrkans nuvarande organisation grundas på en lång historisk tradition, där det alltid funnits befattningar i församlingarna för att tjäna kyrkan.

Vd Birgitta Ödmark lutar sig mot staket utanför porten till Vattugatan.

75 år: Från intresse- till arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation.  Medlemmarnas behov avgör ytterst vilken verksamhet som ska bedrivas.

Gul väst hänger över en stolsrygg framför ett skrivbord.

75 år: Arbetsmiljön i Svenska kyrkan

Under de år som gått sedan startskottet i Hallsberg har fokus gällande  arbetsmiljöfrågor utvecklats till att från  fysiska arbetsförhållanden också omfatta de psykosociala och organisatoriska  arbetsförhållandena. 

Ett utbildningsrum speglas i en teveskärm.

75 år: Utbildningsverksamheten

Arbetsgivarorganisationens utbildningsutbud har genom åren varierat och anpassats utifrån de uppdrag och ansvarsområden organisationen haft.

75 år: Pensionsavtalen i Svenska kyrkan

Pensionsfrågorna är viktiga för både arbetsgivare och anställda. Det rör sig om stora värden och avtal som får långsiktiga konsekvenser.

75 år: Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd

Långvarigt arbete med trygghetsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.

Vad arbetsgivaren behöver veta

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan har du ett viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om de frågor du behöver känna till.

Styrelseklubba på vit bordskiva. Händer som vilar mot bordsskivan i bakgrunden.

Kyrkorådet som styrelse

Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse i pastorat och i församling som inte ingår i ett pastorat.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!