Två fötter med målade tånaglar mot en fond av grön gräsmatta.
Foto: Magnus Aronson

Kan arbetsgivaren lägga ut semester under uppsägningstiden?

Fråga: En medarbetare i församlingen har sagt upp sig och ska efter långt tid lämna sin anställning. Medarbetaren har viss intjänad semester, även sparad semester, och frågan som nu uppkommit är om församlingen har möjlighet att lägga ut hela eller delar av semestern under uppsägningstiden. Kan medarbetaren motsätta sig det?

Chefsjurist Robert Svec svarar: Bestämmelser om semester finns i semesterlagen och det på Svenska kyrkans område gällande kollektivavtalet Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB). 

För en arbetsgivare är det normalt ekonomiskt mer fördelaktigt om en arbetstagare tar ut semester under uppsägningstiden. Om anställningen upphör innan arbetstagaren erhållit den semester som tjänats in ska arbetsgivaren annars betala semesterersättning för den semester som inte tagits ut. 

Huvudregeln i semesterlagen är att semesterledighet inte får förläggas till uppsägningstid utan arbetstagarens medgivande. Detta gäller oavsett om uppsägningen kommer från arbetsgivaren eller – som i förevarande fall – arbetstagaren på egen hand säger upp sig. Det spelar heller inte någon roll vilken orsaken till uppsägningen är. En arbetstagare som blir uppsagd av arbetsgivaren på grund av arbetsbrist har även rätt att få redan beslutad semesterförläggning upphävd om uppsägningstiden sammanfaller med den utlagda semestern.

För nu aktuell huvudregel finns emellertid den begränsningen att bestämmelsen endast gäller under de första sex månaderna av uppsägningstiden. Arbetstagare som har rätt till en längre uppsägningstid än sex månader, som kan vara fallet om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under minst 15 år och har fyllt 50 år, gäller förbudsregeln mot att uppsägningstid och semester sammanfaller endast under de första sex månaderna. För att tiden efter sex månader ska skyddas krävs särskild överenskommelse om detta.

För redan sparad semester har arbetstagaren ett ännu starkare skydd. Enligt semesterlagen ska sparade semesterdagar förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer.  Enligt lagen kan arbetstagarens valrätt dock begränsas av att annat kan vara avtalat eller att särskilda skäl föreligger mot att semesterdagarna förläggs till det år arbetstagaren har valt.

Om inte annat är avtalat eller särskilda skäl föreligger mot att sparad semester förläggs till visst år enligt arbetstagarens önskemål, finns inte i övrigt något utrymme för arbetsgivaren att lägga ut sådan semester. Arbetsgivarens rätt att neka uttag av sparad semester under nu angivna omständigheter leder alltså inte till att denne får lägga ut ledigheten till annat semesterår. 

Semesterlagen anger också att sparad semester som huvudregel ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades. Kollektivavtalet är dock i detta avseende förmånligare för arbetstagaren än semesterlagens regler genom att femårsperioden är upphävd inom Svenska kyrkan. Semesterdagar kan därför inom Svenska kyrkan sparas utan begränsning i tiden. 

Om anställningen upphör innan arbetstagaren fått ut all intjänad semester har alltså han eller hon i stället för ledighet rätt till semesterersättning. Semesterersättningen utgörs av semesterlön för intjänade semesterdagar och ska betalas ut utan dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. För sparade semesterdagar ska semesterersättningen beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.

Denna text har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022. 

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!