man med skjorta, kavaj och glasögon lutar sig mot en hurts.
Foto: Magnus Aronson

Lönesättning i praktiken

– Det är en ständigt pågående process där mötet mellan lönesättande chef och medarbetare står i fokus. Det säger Sten Lycke, biträdande förhandlingschef vid arbetsgivarorganisationen.

Foto: Börje Svensson

Att ha en lönebildning som håller även på lång sikt är en strategiskt viktig framtidsfråga för Svenska kyrkan. Fastigheter och lön är oftast de största kostnadsposterna hos församlingar och pastorat, så i slutänden handlar det om hur många anställda man kan ha med de ekonomiska förutsättningar som råder.
En utmaning är ofta att kortsiktiga behov kommer i vägen för det mer långsiktiga arbetet med att etablera riktlinjer och principer för verksamhetens lönepolitik. Som grund för att förankra processer lokalt finns det centrala kollektivavtal som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation träffat med de fackliga parterna, med ett antal övergripande kriterier för bedömning av hur arbetstagarna utför sitt uppdrag. Det handlar om allt från omdöme och ledningsförmåga till engagemang, ansvarstagande och bemötande.

Det är viktigt att varje arbetsgivare tar fram några kriterier som speglar den egna verksamhetens kärna.

– Det är viktigt att varje arbetsgivare tar fram några kriterier som speglar den egna verksamhetens kärna, formulerar vad dessa kriterier står för i verksamheten och förankrar detta i den egna organisationen, så att det blir begripligt för medarbetarna vilka värden deras insatser blir bedömda på. För att använda lönen som styrmedel gäller det att vara tydlig med förväntningarna och den ekonomi man har att förhålla sig till, säger Sten Lycke och poängterar vikten av att skapa förståelse för detta på arbetsplatsen, så att alla blir medvetna om hur processen går till och varför lönesättningen ser ut på ett visst sätt.

Om avtalet anger 3,5 procent för hela kollektivet innebär inte det att en enskild person är garanterad den löneökningen.

ATT REGELBUNDET TA UPP frågor kring ekonomi och lön på arbets- platsträffar och liknande kan vara ett bra sätt att hålla såväl chefer som medarbetare uppdaterade. Svenska kyrkan tillämpar sedan många år, liksom de flesta andra avtalsområden i svenskt arbetsliv, individuell och differentierad lönesättning. 
Men fortfarande dyker det upp missuppfattningar kring detta när fördelningen av överenskomna löneökningar ska ske.

– Det skapar felaktiga förväntningar som är viktiga att förebygga med tydlig kommunikation. Vi behöver påminna alla om att det inte finns någon individgaranti i våra avtal, utan det framförhandlade löneutrymmet beräknas på respektive arbetstagarorganisations sammanlagda lönesumma. Om avtalet anger 3,5 procent för hela kollektivet innebär inte det att en enskild person är garanterad den löneökningen. I stället kan arbetsgivaren till exempel bedöma att en normalprestation ger 2 procent och fördela resterande utrymme till de som har gjort en särskilt god insats under perioden, säger Sten Lycke.

I GOD TID INFÖR den årliga löneöversynen, vanligen i början av året, ska arbetsgivaren kalla berörda fackliga organisationer till en inledande överläggning, för att redogöra för sin lönepolitik och diskutera eventuella särskilda satsningar som behövs baserat på den genomförda lönekartläggningen.
– Det är det viktigaste mötet som arbetstagarparten och arbetsgivaren har med varandra. Vid överläggningen fattas beslut om formerna för löneöversynen, det vill säga om den ska genomföras genom lönesättande samtal eller förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. I den bästa av världar ska det lönesätt- ande samtalet på sikt vara den form som lön sätts på, då vi är övertygade om att dialogen mellan chef och medarbetare skapar djupare insikter om verksamheten och arbetsinsatserna, säger Sten Lycke.
Med tanke på att det kan vara svårt att hålla jämn kvalitet i dessa samtal har han dock förståelse för att arbetsgivare vill behålla någon form av förhandlingsmodell för de lokala löneökningarna, det vill säga inte ge förslag på en löneökning direkt i samtalet med medarbetaren, utan först när man har värderat alla samtal med medarbetarna. 

– Oavsett vilken form lokala parter väljer är målet med att ha lönesamtal eller lönesättande samtal att skapa dynamik för att utveckla verksamheten och synliggöra medarbetares arbetsinsatser. Vi vill stötta arbetsgivarna i dessa viktiga samtal. Därför har arbetsgivarorganisationen under hösten tagit fram ett nytt arbetsmaterial, Löneprocessen i Svenska kyrkan, med fokus på mötet mellan lokala parter och mellan arbetsgivare och anställd. Det innehåller konkreta verktyg för att hålla bra samtal, som vi hoppas kan bidra till en väl fungerande löneprocess på varje arbetsplats, säger Sten Lycke.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 4/2021. 

Tips för bra lönesättning

era lönerelationer och utvärdera föregående års löneöver-syn: Vad fungerade bra och vad kan utvecklas? Gjordes några särskilda lönesatsningar? Gav de önskad  effekt?

arbeta fram lokala lönekriterier kopplade till verksamhetsmålen, så att medarbetarna vet vad som krävs för att påverka  den egna löneutvecklingen.

 det centralt framförhandlade löneutrymmets betydelse och den ekonomi arbetsplatsen har att förhålla sig till.

utvecklingssamtal och lönesamtal med medarbetarna vid olika tillfällen, med cirka ett halvår emellan.

en lönebildning som ligger så nära medarbetaren som möjligt, och motivera de nya lönerna med stöd av såväl kollektivavtal som lokal lönepolicy.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!