En kvinna och en man sitter framför sina datorer vid ett varsitt bord.
Foto: Lotta Person

Arbetsgivarkonferenser

Vid arbetsgivarkonferenserna väljs ledamöter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations fullmäktige som i sin tur väljer styrelsen. De hålls i varje stift året efter ett kyrkoval och utgör en demokratisk möjlighet att påverka Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Vanliga frågor och svar om arbetsgivarkonferenserna

Vid arbetsgivarkonferenserna väljs ledamöter till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations fullmäktige som i sin tur väljer ledamöter och ersättare till arbetsgivarorganisationens styrelse. De hålls i varje stift året efter ett kyrkoval och utgör en demokratisk möjlighet att påverka vad Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska prioritera för utvecklingsfrågor de kommande åren.

Arbetsgivarekonferensen utgör också ett samråds- och informationsorgan mellan styrelsen och medlemmarna.  De kan komma att hållas vid ytterligare något tillfälle under mandatperioden.

Dessutom väljs representanter till samrådskonferensen.  

Det är ett samrådsorgan mellan styrelsen och medlemmarna i frågor som rör arbetsgivarorganisationens verksamhet. Samrådskonferensen består av arbetsgivarorganisationens styrelse samt två valda representanter från varje arbetsgivarkonferens. Den kan komma att hållas 2-4 gånger under en mandatperiod.

Det är styrelsen för arbetsgivarorganisationen (Skao) som kallar till samrådskonferens.    

Valda ombud för församlingar, pastorat, stift och övriga medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.  

Ombud och ersättare ska väljas vid första fullmäktigemöte hösten efter ett kyrkoval.  De väljs för fyra år. 

Ombudens främsta uppgift är att välja ledamöter och ersättare till arbetsgivarorganisationens fullmäktige samt till samrådskonferensen.

Valbar till ledamot och ersättare är den som är valbar som förtroendevald enligt kyrkoordningen. 

Precis som vid alla former av val underlättar det om personen ifråga har intresse för de frågor som hen kommer att möta.  

församling/ett pastorat hade den 1 januari 2021. Exakt hur många ni ska utse finns angivet i de e-brev som skickas till er officiella e-postadress. 

För stift gäller tre ombud och tre ersättare, för övriga medlemsorganisationer (förutom församling, pastorat eller stift) gäller ett ombud och en ersättare.  

Ingenting händer, utom att ni går miste om en del av er möjlighet att påverka hur arbetsgivarorganisationens fullmäktige och styrelse ska prioritera och arbeta de kommande fyra åren.  

De ska rapporteras via den rosa länk som finns i de olika e-brev som skickats ut till alla officiella e-postadresser som finns registrerade i Kyrksam. Breven skickades ut i oktober och november.    

Om en medlem av någon anledning inte väljer/inkommer med namn på valda ombud och ersättare går den medlemmen miste om möjligheten att påverka sammansättningen av sin arbetsgivarorganisations fullmäktige och styrelse. I förlängningen innebär detta en förlorad möjlighet att påverka vilka frågor arbetsgivarorganisationen ska driva de kommande fyra åren, fram till nästa kyrkoval.  

Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska, enligt arbetsgivarorganisationens stadgar, i sin funktion som arbetsgivare, välja och därefter anmäla ombud och ersättare till arbetsgivarorganisationens arbetsgivarkonferenser. Konferenserna utgör stiftsvisa formella, stadgeenliga forum. Det är alltså inte öppet för vem som helst att anmäla sig – det är ingen ”vanlig” konferens på det sättet (namnet kan vara missvisande) utan det handlar om ett stadgeenligt forum inom ramen för Svenska kyrkans demokratiska uppbyggnad.  

  1. Arbetsgivare som är medlem i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska välja ombud och ersättare vid höstens första fullmäktige på hösten efter ett kyrkoval.
  2. Valda ombud och ersättare ska anmälas till arbetsgivarorganisationen.
  3. Arbetsgivarorganisationen kallar dessa till stiftsvisa konferenser.  

Ombuden, och i förekommande fall ersättare, kommer att kallas till respektive arbetsgivarkonferens. Kallelsen skickas digitalt till den e-postadress som anmälts.  

Samtliga arbetsgivarkonferenser kommer att hållas digitalt, via verktyget zoom.   I och med att de hålls digitalt kommer de sannolikt inte att ta en hel dag i anspråk, men de kommer som tidigare att börja klockan 9.30. Dessutom flyttas de tre första konferenserna fram i tiden: Göteborg, Karlstad och Strängnäs stift har flyttats fram till 20,21 respektive 22 april 2022.       

Presskort, penna och block.

Medlemstidningen Ducatus finns även på webben!

Erbjuder er arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet. Ingår i medlemsavgiften till Skao.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.