kvinna sitter vid skrivbord och pratar med en man.
Foto: Kennet Ruona

Från lokal personalpolitik till central delegation

Med mångårig erfarenhet som förtroendevald inom Kristianstads pastorat, stiftet i Lund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ser Ulla Malmgren (BA) gemensamma utmaningar i att axla ansvaret på de olika nivåerna: – Viktigast är att vara öppen, ärlig och tydlig med vad man vill. Det är grunden för att komma överens, även om man tycker olika i en del sakfrågor.

När den nya mandatperioden inleddes i januari 2022 avgick ulla malmgren som kyrkorådsordförande i Kristianstad efter drygt 25 år på posten. Med ålderns rätt har hon börjat rensa lite bland förtroendeuppdragen, men sitter fortfarande kvar i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och egendomsnämnden – där hon varit vice ordförande i åtta år och ordförande i 12 år. Lika länge har hon suttit i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations fullmäktige, varav de fyra senaste som ordförande. I åtta år satt hon också med i arbetsgivarorganisationens styrelse.

Vad var det som lockade dig att börja arbeta kyrkopolitiskt?

Kvinnor sitter och skrattar runt ett bord. På bordet står en vas med tulpaner.
Foto: Kennet Ruona

– Jag har alltid varit intresserad av politik. Men då jag i mitt yrkesliv var chefstjänsteman inom regionen, bland annat fastighetschef och ställföreträdande byggnadsdirektör, tyckte jag inte det passade att också kandidera till politiska poster i kommunen eller regionen. Att gå i kyrkan har jag haft med mig sedan barnsben, och jag ville vara med och påverka. Jag valde att engagera mig lokalt i kyrkofullmäktige till att börja med för över 30 år sedan, säger Ulla Malmgren och konstaterar att stora förändringar har skett sedan dess, såväl lokalt som nationellt.

MED DE OLIKa förtroendeuppdrag hon tagit på sig genom åren har hon fått ett brett perspektiv på arbetsgivarfrågor och hur de synliggörs på olika nivåer i Svenska kyrkan – från kyrkomötet som slagit fast att arbetsgivarorganisationen har mandat att sluta kollektivavtal, till församlingar och pastorat som är arbetsgivarorganisationens medlemmar och tillämpar avtalen som ett av flera styrmedel i den lokala verksamheten.

Här är det viktigt att hålla isär rollerna och som förtroendevald alltid gå tjänstevägen.

Hur arbetar förtroendevalda med arbetsgivarfrågor på olika kyrkonivåer?
– I församlingar och pastorat är kyrkorådet direkt ansvariga för att det finns en fungerande arbetsorganisation och personalpolitik. Ordförande samarbetar mycket med kyrkoherden om allt från att rekrytering sker till att en anställning avslutas. Här är det viktigt att hålla isär rollerna och som förtroendevald alltid gå tjänstevägen, det vill säga inte prata med personalen om ärenden utan låta kyrkoherden i sin roll som chef och arbetsledare sköta den operativa delen av det gemensamma uppdraget.
– Motsvarande rollfördelning gäller på stiftsnivå. Som ordförande i egendomsnämnden har jag till exempel varit med om att tillsätta chefer för förvaltningen. Stiftsstyrelsen är arbetsgivare för det egna kansliet, men här finns också personal med specialistkompetens som i sin tur bistår församlingar och pastorat med råd i olika anställningsfrågor. Alla präster och diakoner som anställs lokalt ska också behörighetsprövas av domkapitlet, och där finns förtroendevalda med bland ledamöterna.
– För arbetsgivarorganisationens styrelse är de centrala avtalsförhandlingarna med de fackliga organisationerna ett viktigt ansvarsområde. I samråd med tjänstemännen på kansliet fattar de förtroendevalda beslut om yrkanden och avtalsupplägg. Detta följs sedan upp av styrelsens arbetsutskott, som agerar förhandlingsdelegation, och under förhandlingarnas gång hela tiden får rapporter från tjänstemännen om hur det går, förklarar Ulla Malmgren.

– Man behöver inte tycka samma sak, men en framgångsfaktor är att vara rak och ärlig och aldrig tala illa om varandra.

VIKTIGAST FÖR FUNGERANDE samarbete i de beslutande organen på samtliga nivåer tycker hon är att vara öppen och tydlig med vad man vill. Det gäller såväl de förtroendevalda sinsemellan som mellan styrelse och verksamhetsledning.
– Man behöver inte tycka samma sak, men en framgångsfaktor är att vara rak och ärlig och aldrig tala illa om varandra. Om man inte är överens om denna grundläggande hållning är det lätt hänt att en chef inför personalen säger att ordföranden är så besvärlig, eller att förtroendevalda pratar om att chefen inte är tillräckligt stark. Så får det inte gå till, säger Ulla Malmgren.

Vad är ditt främsta tips till nya ledamöter?
– Våga fråga. Kyrkan är en komplicerad organisation att sätt sig in i. Jag brukar ha introduktionsdagar i början av mandatperioden för hela kyrkorådet och fullmäktige, där jag tar hjälp av duktiga tjänstemän som kyrkoherde, kyrkogårds-chef och administrativ chef. Om de inte har tillräcklig erfarenhet finns stöd att få från stiftet eller arbetsgivarorganisationens lokala förhandlare och rådgivare.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022.

Annat som kan intressera!

illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!