Lagboken och kyrkoordningen som böcker lutade mot varandra
Foto: Magnus Aronson

Är det möjligt att belägga överenskommelse med sekretess?

Fråga: Av en rad olika skäl står nu pastoratet inför uppgiften att genom en överenskommelse avsluta anställningen med en arbetstagare i församlingsverksamheten. Vi är i allt väsentligt ense om innehållet i överenskommelsen, bland annat bestående av visst avgångsvederlag. Nu diskuterar vi om det är möjligt att belägga överenskommelsen med sekretess.

Chefsjurist Robert Svec svarar: Offentlighet och möjlighet till ett fritt meningsutbyte utgör förutsättningar för att Svenska kyrkans karaktär som öppen folkkyrka ska behållas och för att demokratins grundläggande idéer ska förbli vägledande inom kyrkan. 

Sedan Svenska kyrkan år 2000 lämnat det allmänna är det därför fortfarande av stor principiell betydelse att verksamheten alltjämt bedrivs under öppenhet och att allmänheten har tillgång till handlingar i samma utsträckning som tidigare.

Trots att den offentligrättsliga regleringen avseende handlingsoffentlighet i princip inte längre är tillämplig på Svenska kyrkan består genom särskilda bestämmelser i lagen om Svenska kyrkan och offentlighets- och sekretesslagen offentligheten för vissa handlingar, såsom avseende begravningsverksamheten och den kyrkoantikvariska ersättningen. Offentlighet gäller även för handlingar som förelåg redan före 2000 inom Svenska kyrkan och fortfarande förvaras där.

Handlingar i övrigt inom Svenska kyrkan omfattas med stöd av lagen om Svenska kyrkan av en i kyrkoordningen inomkyrkligt reglerad handlingsoffentlighet. Huvudregeln är att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar oberoende av kyrkotillhörighet. Denna offentlighet får endast begränsas om det är särskilt motiverat med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, Svenska kyrkans ekonomiska intresse eller något synnerligen väsentligt intresse.

I kyrkoordningen finns bestämmelser om sekretess inom kyrkans personaladministration såvitt gäller bland annat uppgifter om anställds personliga förhållanden. Endast om det står klart att någon skada för den enskilde eller dennes närstående inte uppstår, får uppgifterna röjas. Förbudet gäller uttryckligen dock inte uppgifter om lön, förmåner och andra anställningsvillkor. Det kan tilläggas att uppgifter om offentliganställdas löner och anställningsvillkor i övrigt enligt en fast etablerad praxis också är offentliga.

Ett avgångsvederlag har sin grund i anställningen och betraktas som lön, exempelvis av både Skattemyndigheten och arbetslöshetskassan. Övriga mellan parterna överenskomna villkor vid avslut av anställningen har också sin utgångspunkt i just anställningen och är därmed att hänföra till sådana uppgifter som vid begäran alltid ska lämnas ut. 

Oaktat huruvida parterna sinsemellan förordnat om sekretess saknar detta således betydelse för vars och ens rätt att ta del av handlingen. En annan sak är att uppgifter om personnummer och andra personliga förhållanden i handlingen som omfattas av sekretess måste döljas vid utlämnandet av handlingen.

Härutöver ska framhållas att sedan Svenska kyrkan år 2000 lämnat det allmänna parterna i kollektivavtal har enats om att den offentligrättsliga yttrande-, tryck- och meddelarfriheten ska fortsätta att gälla för arbetstagare inom Svenska kyrkan. En anställd som utnyttjar rättigheterna, exempelvis genom att till media lämna ut uppgifter om avgångsvederlag, får inte på grund av detta särbehandlas och utsättas för negativa konsekvenser. 

Denna text har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 3/2021. 

Annat som kan intressera!

Illustration av pojke med visselpipa

Skärpt visselblåsarskydd ställer nya krav på arbetsgivare

I december 2021 träder en ny visselblåsarlag i kraft som innebär att alla arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste inrätta interna rapporteringskanaler med möjlighet att slå larm om missförhållanden. Arbetsrättsexpert Erik Danhard reder ut vad som gäller.

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!