Vid provanställning - vilket ansvar har arbetsgivaren?

Fråga: Vid flera olika tillfällen har vi nu haft otur med att anställa vaktmästare för yttre tjänst. Antingen har arbetstagaren inte haft tillräcklig erfarenhet och kunskap för uppgiften eller så har det inte fungerat i arbetslaget. Församlingen överväger därför nu att provanställa ny vaktmästare, men viss osäkerhet råder över vad det innebär. Vilket ansvar tar vi som arbetsgivare på oss vid provanställning?

Chefsjurist Robert Svec svarar: Framför allt är provanställningen en möjlighet för arbetstagaren att, utan långtgående förpliktelser för församlingen, visa upp sina kvalifikationer och samtidigt med arbetsgivaren bedöma vilka förutsättningar som finns för en framgångsrik tillsvidareanställning. 

Provanställning får dock inte förekomma generellt, det måste finnas särskilda omständigheter för att pröva en arbetstagare. Många gånger är så också fallet, framför allt om arbetstagaren sedan tidigare är helt okänd för församlingen. Det kan exempelvis gälla huruvida han eller hon har resurser att hantera den roll och de arbetsuppgifter som följer med anställningen, alltså frågor avseende både yrkesskicklighet och person. Förmågan att samarbeta och ta ansvar är ofta avgörande för anställningen. 

Provanställning är tillåtet under högst sex månader. Eftersom möjligheten att provanställa inte kan bedömas förrän det står klart vem som ska anställas bör arbetsgivaren vid annonsering av ledigt arbete ange att provanställning kan bli aktuellt. 

I provanställningens natur ligger att den som regel ska övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning) vid prövotidens utgång om inte församlingen eller arbetstagaren motsätter sig det. Församlingen kan dock motsätta sig fortsatt anställning om arbetsgivaren exempelvis gör bedömningen att arbetstagaren i något avseende inte är tillräckligt kompetent eller har erforderliga färdigheter. Rätten att motsätta sig fortsatt anställning tillkommer naturligtvis även arbetstagaren. 

Arbetsgivaren behöver enligt kollektivavtalet Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB) inte iaktta någon uppsägningstid vad gäller att meddela arbetstagaren att han eller hon inte kommer att få fortsatt anställning efter prövotidens utgång. Ett sådant besked ska emellertid överlämnas senast vid prövotidens utgång. 

Det ligger dock i sakens natur att arbetsgivaren noga ska följa den som provanställts och bilda sig en uppfattning om arbetstagarens förmåga. Så snart det är möjligt bör församlingen meddela arbetstagaren om en fortsatt anställning kan komma i fråga eller inte. Skulle provanställningen fortsätta efter den bestämda prövotidens slut, övergår den i en tillsvidareanställning. 

Någon rättslig prövning av församlingens skäl för att inte låta en provanställning fortsätta i en tillsvidareanställning kan inte ske med stöd av anställningsskyddslagen (LAS). Däremot kan rättslig prövning ske av arbetsgivarens vägran på annan grund, exempelvis att det strider mot diskrimineringslagen eller utgör missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Såsom framgår av kollektivavtalet kan en provanställning även avbrytas i förtid med en uppsägningstid av en månad. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren kan avbryta provanställningen utan något särskilt skäl. 

Inom en månad efter det att avtal om provanställning ingåtts ska arbetsgivaren underrätta den fackliga organisationen om avtalet, dvs den organisation som arbetstagaren är medlem i och som arbetsgivaren har kollektivavtal med. 

Denna text har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2021. 

Intresserad av att läsa mer?

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!