Lönesamtalet

Vid lönesamtalet går den lönesättande chefen igenom den bedömning som ligger till grund för den nya lönen. För att lönesamtalet ska bli bra, behöver både chefen och medarbetaren få möjlighet att förbereda sig.

Vid lönesamtalet går den lönesättande chefen igenom den bedömning som ligger till grund för den nya lönen. För att lönesamtalet ska bli bra, behöver både chefen och medarbetaren få möjlighet att förbereda sig.

Som lönesättande chef ska du hålla lönesamtal regelbundet, minst en gång per år. Syftet med lönesamtalet är att medarbetaren ska få veta om hon eller han arbetar på rätt sätt utifrån era mål och lönekriterier. Genom att belöna medarbetare som presterar väl, styr du utvecklingen av er verksamhet i rätt riktning.

Ett bra lönesamtal kännetecknas av tydlighet, men också av dialog. Det är viktigt att du lyssnar och försöker förstå medarbetarens synpunkter. På så vis blir lönesamtalet inte bara utvärderande utan också utvecklande för medarbetaren.

Förberedelser

Informera medarbetarna i god tid

För att lönesamtalet ska bli bra behöver såväl arbetsgivare som arbetstagare förbereda sig. Medarbetarna behöver få realisitiska förväntningar och förstå hur lönesättning fungerar. Därför är förberedelserna viktiga för att skapa goda förutsättningar för lönesamtalet.

  • Ordna gärna ett informationstillfälle för medarbetarna varje år i samband med att lönerevisionen startar.
  • Informera exempelvis om löneutrymme, lönestruktur, bedömning och lönekriterier.
  • Kalla medarbetarna till lönesamtal i god tid. Avsätt tillräckligt med tid – omkring en timme brukar vara lagom.
  • Skicka i förväg ut information om syftet med lönesamtalet och vilka punkter som kommer att tas upp.
  • Använd gärna Skao:s mall för lönesamtal i webbhandboken Vera.

Medarbetaren får själv bedöma sin prestation inför mötet.

Chefens förberedelser inför lönesamtalet

Förbered dig genom att gå igenom dina anteckningar från utvecklingssamtalet. Där hittar du bland annat målen ni satte. Se webbsida lönesättning och lönepolitik.

Tänk igenom detta:

  • Vilka mål sattes upp för medarbetaren och hur har denne levt upp till dem?
  • Vad har medarbetaren åstadkommit under året, det vill säga resultatet?
  • Hur har medarbetaren presterat utifrån lönekriterierna?
  • Har medarbetaren fått några nya arbetsuppgifter som innebär utökat ansvar och som kan påverka lönen?

Gör en helhetsbedömning med hjälp av den mall som ni använder i din organisation. Skao har tagit fram en mall för lönesamtal som kan laddas ner från Vera webbhandbok.

Gör därefter förslag till ny lön i samverkan med kyrkoherde, personalansvarig och andra chefer, på det sätt som ni har bestämt att ni arbetar med lönerevisionen.

Lönesamtalet handlar om årets prestation

Lönesamtalet handlar om din bedömning – och medarbetarens uppfattning – om de punkter som bedömningen utgår från. Se till att samtalet blir en dialog.

Tänk på att bara prata om medarbetarens prestation och inte om hur denne är som person. Var tydlig och ge exempel, särskilt om medarbetaren inte har presterat som du önskat.

Avsluta lönesamtalet med att be medarbetaren sammanfatta det som sagts.

Om medarbetarens löneutveckling är svag eller obefintlig, överväg om du ska göra en åtgärdsplan i samarbete med medarbetaren.

Dokumentera lönesamtal

För de medarbetare som räknas som ”arbetare” (arbetar inom Kommunals avtalsområde) finns det ett krav i kollektivavtalet på att lönesamtalet ska dokumenteras. Kommunal har rätt att få en redovisning av hur du har genomfört lönesamtalen, men endast du och medarbetaren själv har rätt att se dina anteckningar från samtalet.

För att kunna följa löneutvecklingen för varje medarbetare behöver du självklart föra anteckningar även för medarbetare som inte tillhör Kommunal.

Frågor som inte hör hemma i lönesamtalet

En del medarbetare är väldigt duktiga på att tala för sig. Som chef behöver du dock ha i åtanke att det inte är i lönesamtalet som lönen påverkas, utan medarbetaren påverkar sin lön varje dag på jobbet. Lönesamtalet är inte heller någon förhandling. Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer lönen utifrån en seriös bedömning av medarbetarens prestationer och arbetsplatsens lönepolitik. Däremot ska ni självklart föra en dialog och försöka förstå varandra.

Om arbetstagaren kommer in på annat under lönesamtalet, bör du styra tillbaka samtalet till ämnet. Boka gärna in en annan tid med medarbetaren för att prata om till exempel arbetsmiljö- eller verksamhetsfrågor. Vissa frågor är inte alls relevanta, såsom medarbetarens privatekonomi eller kollegors löneläge.

Annat som kan intressera!

Rättvisa löner – metod för lönekartläggning (e-utbildning)

E-utbildning som lär dig grunderna i lönekartläggning på mindre än trettio minuter. Kursledare Mari Burell lotsar dig igenom de olika stegen i metoden. Gå utbildningen var du vill, när du vill! Enkelt och effektivt!

Ducatus på webben om lön

Arbetsgivarorganisation tecknar löneavtal med centrala fackliga organisationer. Avtalen ger varje arbetsgivare möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter. Lönepolitiken och kriterierna för lönesättningen är viktiga verktyg för att stimulera till förbättring av verksamheten, liksom för att rekrytera, motivera och behålla medarbetare.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.