Registerprövning

Utdrag ur belastningsregistret är ett instrument för att motverka sexuella över­grepp. Det finns två lagar som reglerar detta och som är aktuella i Svenska kyrkans verksamhet.

Lag (2013:852) om registerkon­troll av personer som ska arbeta med barn innebär en skyldighet för den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Svenska kyrkans verksamhet liksom föreningsverksamhet som äger rum inom ramen för församlingsverksamhe­ten omfattas av lagen.   

Utdrag ur belastningsregistret är ett instrument för att motverka sexuella över­grepp och det är viktigt att församlingarna fortsätter att vara omsorgsfulla i sin referenstagning och att man antar en handlingsplan och riktlinjer för hantering av sexuella övergrepp mot barn. Se länk i rutan till höger.

Ideella, anställda, praktikanter och uppdragstagare omfattas av lagen

I praktiken omfattar lagen både personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och de som är ledare i olika ideella barnverksamheter. Många yrkesgrupper i Svenska kyrkan har direkt och regelbunden kontakt med barn och därför är kretsen där arbetsgivaren ska kontrollera utdrag ur belastningsregistret relativt vid. Det är viktigt att församlingen även har säkra rutiner när det gäller ideella medarbetare som engageras i verksamheter där de har direkt och regelbun­den kontakt med barn.   

Om registerutdraget

Den som församlingen vill ska omfattas av lagen ska upplysas om att hon eller han ska uppvisa ett regis­terutdrag.

Detta registerutdrag

  • får vara högst ett år gammalt
  • är kostnadsfritt
  • har vissa säkerhetsdetaljer för att försvåra förfalskning.

Blanketter finns på polisens webbplats.    

Den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Det kan ta längre tid om det är många som begär utdrag och om blanketten är ofullständigt eller otydligt ifylld.   

I utdraget finns domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott enligt 6 kap. brottsbalken, grovt rån samt barnpornografibrott.

Om påföljden även avser något annat brott, innehåller registerutdraget också uppgifter om det brottet.  Uppgifter i belastningsregistret gallras så att uppgifter tas bort efter olika tidsin­tervall men bevaras längst i 20 år. Polisen kan upplysa om detaljerna kring gallring.   

Lagen uttalar att registerutdrag ska visas upp. Det blir därmed inte någon inkom­men handling men församlingen bör kunna dokumentera att registerutdrag uppvi­sats. Detta sker lämpligen på den skriftliga anställningsinformationen eller liknade information till ideella medarbetare och praktikanter. 

Om någon skickar in utdraget ur belastningsregistret blir det en inkommen handling till församlingen/pastoratet. Den kommer då att omfattas av undantag från handlingsoffentlighet enligt 54 kap. kyrkoordningen. Dock gäller genom kyr­kostyrelsens bestämmelser (SvKB 2003:1) att dylika registerutdrag för anställda på begäran ska återlämnas till den anställde. Om så inte sker ska handlingen gallras. Om församlingen behåller utdraget kan detta komma att strida mot personupp­giftslagens bestämmelser.   

Arbetsgivarorganisationen tillhandahåller en blankett som kan användas av församlingarna för att klargöra att en anställning eller ett uppdrag innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och omfattas av lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Av blanketten framgår att medarbetaren visat upp registerutdrag och dokumenterar rutinen i församlingens egen administration. 

Information och blanketter

Information från polisen till arbetsgivare om registerutdrag

Information – uppdrag / praktik, blankett som kan användas som dokumentation i verksamheten

Länk till blankett för utdrag ur register för arbete med skola/förskola (PDF)

Blankett för registerutdrag för övrigt arbete med barn (PDF) 

Länk till polisens olika blanketter

De församlingar och pastorat som driver förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg på uppdrag av kommunen eller har fått tillstånd till denna verksamhet av kommunen omfattas av lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Lagen omfattar, förutom anställda, även personer som erbjuds att utföra arbete eller praktik inom de berörda verksamheterna. 

Den som är huvudman för den verksamheten ska ansvara för att registerkontroll sker innan arbete eller praktik påbörjas inom verksamheten. Den som ska arbeta eller praktisera ska själv begära ett registerutdrag ur belastningsregistret för att visa att personen inte är dömd för något brott. Registerutdraget ska lämnas till den inom verksamheten som har getts ansvaret för rekrytering eller mottagning för verksamhetsförlagd utbildning eller arbetspraktik. Registerutdraget får vara högst ett år gammalt. 

Om registerutdrag inte har lämnats får anställd, inhyrd personal eller uppdragstagare inte anlitas för att utföra arbete inom verksamheten. För studenter eller en deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program gäller att de inte får tas emot för utbildning eller praktik. 

Registerkontroll ska göras av 

  • den som erbjuds anställning (nyanställning) inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg 
  • den som är uppdragstagare och utför arbete under omständigheter som liknar dem som förekommer i ett anställningsförhållande såsom exempelvis inhyrd personal från ett bemanningsföretag och enskilda uppdragstagare. Vidare omfattas anställda i företag som genom avtal med en huvudman för förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorgen sköter stödfunktioner som städning, skolmåltider eller skolskjuts. 
  • den som är lärarstudent eller vuxenstuderande i påbyggnadsutbildningar till barnskötare eller liknande inom kommunal vuxenutbildning, som tilldelas plats för att utföra verksamhetsförlagd del av utbildningen inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnsomsorgen.
  • den som genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats för arbetspraktik eller någon annan programinsats inom de berörda verksamheterna omfattas av registerkontrollen. De arbetsmarknadspolitiska programmen utgörs av bl.a. arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, ungdomsinsatser och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. 

Personkategorier som inte omfattas av lagen

Enligt propositionen omfattas inte samtliga vuxna som befinner sig i de berörda verksamheterna av registerkontrollen. De personkategorier som avses är: barns/ elevers personliga assistenter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt föräldrar i föräldrakooperativa förskolor även om de utför arbetsuppgifter som annars skulle kunna utföras av anställda, eftersom de inte utför arbete på grund av ett uppdragsavtal med huvudmannen. Vidare omfattas inte vuxna familjemedlemmar till dagbarnvårdare i familjedaghem. Färdtjänstchaufförer och bussförare i linjetrafik omfattas inte heller av registerkontrollen. 

Övrigt

Lagen om registerkontroll i förskolan med mera innebär en skyldighet för arbetsgivaren att kontrollera registerutdrag. Registerutdraget som lämnas över till arbetsgivaren torde omfattas av undantag från handlingssekretess enligt 54 kap. 3 § kyrkoordningen. Där uttalas att inom kyrkans personaladministration gäller förbud mot att röja uppgifter om en anställds eller förtroendevalds personliga förhållanden. Förbudet gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga eller någon närstående lider men. När det gäller personer som erbjuds anställning men som inte kommer ifråga för slutligt anställningsbeslut omfattas de per definition inte av kyrkoordningens undantag från handlingssekretess. Registerutdraget kan då gallras omedelbart genom att förstöra handlingen . Stöd för att gallra handlingen finns i 8 kap. 1 § kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vården av Svenska kyrkans arkiv (SvKB 2003:1)

Denna lag får inte tillämpas av enheter som inte har sådan verksamhet som räknas upp i lagen. Det vill säga de som driver förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg på uppdrag av kommunen eller har fått tillstånd till denna verksamhet av kommunen.

Blankett och mer information

Blankett för registerutdrag från polisen

Skolverkets information om registerkontroll

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.

Lär dig mer om arbetsrätt!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.