Kyrkans anställda enligt kyrkoordningen

Behörighet och krav för anställning

I kyrkoordningen finns ett antal bestämmelser som på olika sätt reglerar förutsättningarna för anställning i Svenska kyrkan. För tillsvidareanställning i Svenska kyrkan gäller ett generellt krav på tillhörighet till Svenska kyrkan eller tillhörighet till en annan evangelisk-luthersk kyrka inom Lutherska Världsförbundet eller en kyrka eller ett samfund som Svenska kyrkan genom Kyrkomötet ingått en överenskommelse om särskild ekumenisk samverkan med.

Sådan kyrka eller sådant samfund är kyrkorna i den s.k. Borgåöverenskommelsen och Filippinska oberoende kyrkan. Kravet på tillhörighet gäller inte sådana anställda som uteslutande eller så gott som uteslutande arbetar inom begravningsverksamheten. Dessutom får vid en viss anställning göras undantag från kravet på tillhörighet om det finns särskilda skäl.

Kyrkans vigningstjänster

Särskilda krav finns i kyrkoordningen för biskop, präst och diakon.  

Präst och diakon

Som präst eller diakon får endast den anställas som har vigts till präst/diakon i Svenska kyrkans ordning eller har förklarats behörig att utöva detta uppdrag. Det är domkapitlet som beslutar om behörigheten.  

Arbetsledande tjänster

Behörig att anställas på en befattning med arbetsledande uppgifter som antingen kyrkoherde eller komminister, kontraktsadjunkt, stiftsadjunkt eller diakon är den som har förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön.   För att få anställning som kyrkoherde ska man också ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst tre år.  

Biskop

Behörig att utöva uppdraget som biskop är den som har vigts till biskop i Svenska kyrkans ordning.

Behörighetsprövning

För kyrkomusiker, organist eller kantor, finns krav på avlagd examen. Det är arbetsgivaren, dvs. församlingen eller pastoratet, som i samband med anställningen svarar för denna behörighetsprövning. Vissa befattningar måste enligt kyrkoordningen finnas för varje församling. Sålunda skall det för varje församling finnas anställd en kyrkoherde och minst det antal övriga präster som stiftsstyrelsen bestämmer. Det måste också finnas en kyrkomusiker som skall vara organist eller kantor. Härutöver kan det också finnas diakoner och övrig personal som behövs för verksamheten. Det handlar då om exempelvis administrativ personal och personal inom begravningsverksamheten. Om församlingar ingår i ett flerförsamlingspastorat har dessa gemensam kyrkoherde och kan även ha viss annan gemensam personal, exempelvis komminister, kyrkomusiker och diakoner.

Arbetsgivaransvaret

Församlingen eller pastoratet är arbetsgivare för all personal och fullgör därför allt det som åligger en sådan. För präster och diakoner gäller dock vissa särbestämmelser. Det ankommer på arbetsgivaren att vid behov besluta om uppsägning, avskedande, omplacering och andra disciplinära åtgärder. För att värna om ”predikstolens frihet” har domkapitlet fått en form av vetorätt när det gäller sådana åtgärder riktade mot präst eller diakon. Beslut om exempelvis uppsägning av en präst får fattas endast om domkapitlet har prövat att beslutet inte strider mot kyrkoordningens regler om tillsyn från biskop och domkapitel vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten och efterlevnaden av vigningslöften. Det är detta som kallas för domkapitlets befogenhetsprövning. Denna måste således göras innan arbetsgivaren fattar sitt beslut.

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.

Lär dig mer om arbetsrätt!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.