Ett par glasögon ligger ovanpå ordet Akka.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsmiljöundersökningen Akka sex år visar följande:

Hög motivation för de egna arbetsuppgifterna– men bristande kommunikation och konflikthantering.

Nu finns ett sammanställt övergripande resultat av medarbetarenkäten Akka över sex år. Hög motivation och engagemang i det egna arbetet är områden som sticker ut positivt genom åren. Frågor runt kommunikation, konflikthantering och gränsdragning mellan styrning och ledning är återkommande utmaningar hos många av arbetsgivarna.

Akka handlar om att ta tempen på sin organisation – hur sund är arbetsmiljön och vilka risker lurar för ohälsa och olycksfall?

Webbenkäten Akka är ett gemensamt verktyg för att mäta och följa upp sin 
arbetsmiljö, och erbjuds alla arbetsgivare i Svenska kyrkan. Frågorna till medarbetarna – som svarar anonymt – tar exempelvis upp arbetsbelastning, resurser, fördelning av arbetsuppgifter, stöd och återkoppling från chef, samarbete och kränkande särbehandling. 
– Akka handlar om att ta tempen på sin organisation – hur sund är arbetsmiljön och vilka risker lurar för ohälsa och olycksfall? Undersökningen bygger på att identifiera styrkor och utvecklingsområden. Där ställs även frågor om jämställdhet och likabehandling vars resultat är ett utmärkt underlag för samtal på arbets-platsen, säger Pär Åkerström, utredare på Skao.
– Arbetsplatsdialogen är det väsentliga verktyget i denna temperaturmätning och en viktig förutsättning för att axla det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ju huvudansvar, men även som anställd är man skyldig att delta i arbetsmiljöarbetet.

RESULTATEN HAR I stora drag följt samma mönster under åren, men några specifika styrkor och utvecklingsområden har genomgående stuckit ut sedan starten.

Pär Åkerström
Foto: Börje Svensson

– Om man tittar på fem års sikt har de flesta resultat blivit bättre, men de fluktuerar inom vissa områden, så det är svårt att påvisa en bestående trend. Generellt kan vi dock notera en hög motivation för arbetet och särskilt engagemang för de egna uppgifterna som också i hög grad uppfattas som meningsfulla. Positivt är också tillgång till resurser för att utöva arbetet. Negativt sticker frågor om brister i kommunikation ut. Även konflikthantering och otydligheter i målsättningar för verksamheten identifieras som utvecklingsområden på många arbetsplatser, konstaterar Pär Åkerström.

VAD GÄLLER FRÅGOR kopplade till jämställdhet och likabehandling kan en positiv utveckling från redan höga nivåer noteras. I 2018 års undersökning angav 
93 procent att de tyckte att kvinnor och män hade lika möjligheter.

– År 2022 svarade 95 procent att på min arbetsplats har alla samma möjlighet oavsett könsidentitet. Ett par procent angav att de hade känt sig diskriminerade på grund av ålder eller kön. Upplevelser om övriga diskrimineringsgrunder låg 
på under en procent eller var inte åvisbara alls i undersökningen. 
Oavsett procentsats är det viktigt, om det finns en indikation på upplevelser av kränkningar, att det uppmärksammas. När det gäller kränkningar och diskriminering bör ju alla arbetsplatser ha en nollvision, så varhelst det uppstår behöver det tas på allvar, utredas och hanteras, säger han.

...för varje arbetsgivare gäller det att analysera resultaten lokalt för att få en bild av läget på den egna arbetsplatsen. 

PÄR ÅKERSTRÖM UNDERSTRYKER att sammanställningen som arbetsgivarorganisationen gör av alla deltagares svar handlar om totalsiffror på övergripande nivå. De kan ge viktiga signaler om gemensamma styrkor och utmaningar, information om god arbetsmiljö och potentiella risker, men för varje 
arbetsgivare gäller det att analysera resultaten lokalt för att få en bild av läget på den egna arbetsplatsen. 
– Som en del av undersökningen erbjuds också stöd för det uppföljande arbetet. 
Genom att genomföra Akkaundersökningen får arbetsgivarna en karta över 
områden, dels de goda som behöver vårdas och underhållas, dels utvecklingsområden att lägga energi på för att bli en mer attraktiv arbetsplats. 
– Vi tillhandahåller redskap för egenanalys och instrument för uppföljning. Dessutom arrangerar vi fortlöpande utbildningar i arbetsmiljö, styra och leda, samt konsultativt stöd i dessa viktiga frågor

Annat som kan intressera!

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Kvinna med glasögon och randig tröja.

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!