Diskriminering

Diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka faktiskt negativ särbehandling på osakliga grunder.

En arbetsgivare får inte missgynna någon som:

 • är arbetstagare
 • gör en förfrågan om eller söker arbete
 • söker eller fullgör praktik
 • står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Lagstiftaren har identifierat grupper som anses ha ett särskilt skyddsbehov, de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Anställningsform, sysselsättningsgrad och föräldraledighet får inte heller påverka anställningsvillkorens utformning.

Arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter, så kallade aktiva åtgärder. Arbetsgivaren ska också genomföra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Läs mer om diskriminering, aktiva åtgärder och lönekartläggning i  webbhandboken Vera

Teckning som visar ett öga inuti ett paragraftecken

För bra arbetsmiljö fri från diskriminering - ta avstamp i lagarna

Både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt och aktivt mot kränkande särbehandling och för en god arbetsmiljö där alla kan utföra sina uppgifter utan risk för ohälsa. Arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom reder ut begreppen kring regelverken och ger tips.

Diskriminering, trakasserier och repressalier

Alla människor har lika rättigheter. Rätten till respekt och lika behandling ska vara självklar. Ett beteende som utgör kränkande särbehandling kan också vara diskriminering.

Fötter och ben på personer som vänder sig bort från betraktaren/betraktarna.

Kränkande särbehandling och konflikter (utbildning)

Det här är en utbildning om att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.