Kvinna med kort hår, lugg, örhängen och blå blus.
Foto: Privat

Råd inför klimatstyrning och temperatursänkning

Gör en grundlig analys innan ni beslutar om temperatursänkning.  Det förespråkar Magdalena Boork, nationell energisamordnare.  – En tidig kontakt med länsstyrelsen är heller aldrig fel.

Hösten 2022 deltog fler än 300 personer i det webbinarium om klimatstyrning som Svenska kyrkan arrangerade i stiftssamverkan och där flera olika experter medverkade. En indikation på att många tycker att frågan är viktig, inte sällan i anslutning till de vård- och underhållsplaner som gjorts och i skuggan av snabbt stigande energikostnader. 

De förvaltningar som inte genomförde någon temperatursänkning inför den vinter som snart varit vill Magdalena Boork mana till lugn. 
– Då har ni istället tid till ett gott förarbete inför kommande vinter, menar hon. 

För en grundlig analys, som besvarar bland annat följande frågeställningar, är enligt henne en avgörande framgångsfaktor när en fastighetsägare överväger temperatursänkning:

  • Vilka behov har vår verksamhet för att kunna utföra sitt uppdrag som kyrka?
  • Hur möter vi människor, och var möter vi dem?
  • Kan vi använda andra lokaler än dem vi utnyttjar idag?
  • Kan vi gå samman med grannförsamling eller annan aktör och samutnyttja vissa lokaler?
  • Kan vi planera verksamheten mer effektivt? Exempelvis lägga repetitionstider för kyrkomusiker och körrepetitioner i anslutning till gudstjänst och på så sätt undvika alltför många uppvärmningscykler under en vecka?
  • Vad får åtgärden för ekonomiska konsekvenser? Är besparingen värd den eventuella inverkan åtgärden har på verksamheten?"
  • Hur påverkas kulturarvet av förändringen? Arbetsmiljön?
  • Vilka risker finns med olika åtgärder? Måste det vara just en kyrka vi temperatursänker, eller kan vi vidta åtgärder i andra byggnader?

Leder analysen fram till att temperatursänkning vore det bästa för ekonomin, då rekommenderar Magdalena Boork en tidig kontakt med länsstyrelsen, gärna innan det formella beslutet fattas.
– Lägg kontakten med länsstyrelsen på en öppen och inbjudande nivå, föreslår hon. Exempelvis ”vi vill berätta det här för er”, oaktat om tillstånd kommer att krävas eller inte.

Hon rekommenderar även en tidig kontakt med stiftets sakkunniga inom byggnadsvård, fastighet och energi. Det är också viktigt att dokumentera alla åtgärder så att det finns ett så komplett underlag som möjligt att återkomma till nästa vinter och för att förstå vad åtgärderna får för effekter. 
– Mät relativ fuktighet och temperatur i ett nuläge. För loggbok över alla förändringar och notera vad som påverkar vad. Fotografera regelbundet kritiska utrymmen och antikvariskt viktiga föremål för att kunna se om temperatursänkningen påverkar dem. 

Det är också viktigt att skriftligt dokumentera beslut och motiv om temperatursänkning samt vilken temperatur man beslutat om och att förankra allt detta bland samtliga medarbetare. 
– Då blir det lättare för exempelvis en vaktmästare att förklara och stå för beslutet i möte med en undrande församlingsbo. 

Magdalena Boork rekommenderar också att ronderingarna snarare ökar, inte minskar. 
– Känn, lukta, lyft upp, kontrollera. Som sagt, det är fukten som är boven i kulturhistoriskt viktiga byggnader, inte temperaturen i sig. Och i södra Sverige kan det krävas avfuktare, medan luften är torrare i norr.  

– Som sagt, det är fukten som är boven i kulturhistoriskt viktiga byggnader, inte temperaturen i sig.

Under pandemin arbetade många församlingar under parollen Vi ställer inte in, vi ställer om. En paroll som Magdalena Boork tycker fungerar förträffligt även när kyrkan måste spara energi. 
– Temperatursänkning väcker känslor, precis som de inställda fysiska verksamheterna gjorde under pandemin. Så bottna i en tydlig plan för vad som ska göras, och berätta om den på olika sätt. Kyrkan är trots allt till för oss människor.  

Text: Lotta Person

 

 

Annat som kan intressera!

Arbetsmiljölagen och andra häften som rör arbetsmiljöfrågor.

Ducatus på webben om arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs.

Person sitter vid orgel och spelar. Noter i notställ.

Arbetsårsplanering - flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.

Rätt bemanning för verksamhetens behov - infomaterial

Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!