Person gräver urngrav. i förgrunden en skottkärra med jord.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsvolymmätning ger bra underlag för beslut

Arbetsvolymmätning är en lite undanskymd och samtidigt regelbundet efterfrågad tjänst bland Svenska kyrkans arbetsgivare. Ett väl utfört underlag ger beställaren ett användbart beslutsunderlag inför framtiden. – Samtidigt synliggörs ofta många osynliga arbetsuppgifter och konsulterna möter mycket yrkesstolthet, berättar Bengt Danielsson.

VARJE ÅR GENOMFÖRS någonstans mellan trettio och femtio arbetsvolymmätningar över hela landet. En av de sju mätkonsulter som arbets-givarorganisationen har utsett för detta är Bengt Danielsson i Örebro. Han har en brokig bakgrund som kommer väl till pass i denna funktion:
– I grunden är jag utbildad trädgårdstekniker. Under åren har jag drivit eget företag inom växthusodling, jobbat som lärare på naturbruksgymnasium, och varit kyrkogårdschef i Västerås.  

Porträtt av Bengt Danielsson
Mätningskonsult Bengt Danielsson ser sig själv och sina kolleger som en typ av bollplank för andras tankar att studsa emot. - Som utomstående kan vi utnyttja vårt fågelperspektiv på förvaltningen som helhet. Foto: Magnus Aronson

Anledningarna till att en församling eller ett pastorat beställer en arbetsvolymmätning varierar.
– Det kan handla om omorganisation eller sammanläggning eller att begravningsplatsen byggts ut, kompletterats med askgravplatser, eller att man har gjort förändringar i olika lokalytor, exempelvis byggt ett nytt församlingshem. 
– Det kan också vara så att beställaren har en önskan om att dra ner på antalet säsongsanställda till förmån för fler heltidsanställningar. Då kan en mätning synliggöra arbetsuppgifter som inte är så årstidsbundna som man trott, exempelvis storstädningar. 

Det är bland personalen som information om hur man verkligen arbetar finns.

EN VÄL GENOMFÖRD mätning synliggör också balansen mellan vilka arbetsuppgifter som ska räknas som församlings-, service- respektive begravningsverksamhet. Det är information som exempelvis begravningsombud är intresserad av.  
– När jag fått ett uppdrag uppmanar jag beställaren att informera berörda fackliga organisationer om att en mätning ska ske. Samtidigt ber jag om att tidigt få träffa personalen, säger Bengt Danielsson. Det handlar om att bygga förtroende, men ännu mer om att det är bland personalen som information om hur man verkligen arbetar finns. Därutöver är det viktigt att träffa kyrkoherde och gärna även förtroendevalda. En känsla av att man antingen har för få eller för många i personalen kan egentligen handla om att personalstyrkan inte är optimalt disponerad.  

UPPDATERAD STATISTIK och annan insamlad fakta utgör ett viktigt grundunderlag för Bengt att utgå ifrån. Det kan röra antalet kulturgravar, servicegravar i relation till det totala antalet gravvårdar, gudstjänststatistik, hur ofta gräset klipps och häckbäddar rensas eller hur lång tid det tar att gräva en grav – vilket i sin tur styrs av exempelvis hur maskinparken ser ut och av hur ofta det momentet utförs.
Själva mätningen kan genomföras antingen med ett mäthjul, men numera sker den allt oftare digitalt, med hjälp av kartor och skisser. Arbetet stämmer han av kontinuerligt med beställaren och när sammanställningen är klar tar det ungefär 2,5 timmar att redovisa vad han kommit fram till.
– Det första som händer är ofta att någon utbrister ”det var värst vad kyrkogårdsarbetarna gör mycket!”. 

BENGT SER SIG SJÄLV och sina kolleger som en typ av bollplank för andras tankar att studsa emot. 
– Samtidigt har vi egna idéer att bidra med. Som utomstående kan vi utnyttja vårt fågelperspektiv på förvaltningen som helhet. Vårt arbete synliggör också sådant som faktiskt inte utförs alls av något skäl, eller som utförs på fel sätt. 
– Varför exempelvis vattna med vattenkanna istället för att utgå från en större tank på kärra? En gräsklippare kostar uppemot 200  000 kronor. Kanske kan flera närliggande kyrkogårdar dela på en – på köpet kan det bidra till bättre sammanhållning i arbetslagen. Finns funderingar på att upplåta gräsmatteytor till ängsmark? Om ja, då gynnas biologisk mångfald samtidigt som arbetstid frigörs till annat. Och så vidare. 
En mätningskonsult utgår från statistik, siffror och annan fakta - knastertorrt kan tyckas. Men i Bengts röst lyser glädjen igenom när han skildrar det engagemang och den yrkesstolthet han så ofta möter på sina uppdrag:
– Det är det bästa med mitt jobb. 

Text: Lotta Person

Annat som kan intressera!

En stor mängd gamla klockor ligger i en hög

Arbetstider och schemaläggning (utbildning)

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal. Rätt använda blir arbetstidsreglerna ett verktyg för dig som arbetsgivare i verksamhetsplaneringen.

Ryggen på fyra böcker som rör ledarskap, varav en är en gammal Svea rikes lag.

Ducatus på webben om ledarskap

Här publiceras en mängd artiklar och reportage som berör just ledarskap ur olika perspektiv. Såväl experter som chefer och ledare inom Svenska kyrkan delar med sig av erfarenheter och kunskaper. Välkommen att botanisera!

En person sätter på sig hörselkåpor.

Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården (utbildning)

Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!