Diskriminering, trakasserier och repressalier

Alla människor har lika rättigheter. Rätten till respekt och lika behandling ska vara självklar. Ett beteende som utgör kränkande särbehandling kan också vara diskriminering.

 

Diskriminering innebär att en person blir orättvist behandlad jämfört med andra i en likartad situation. Diskrimineringslagen (2008:567) gäller inom arbetslivet och skyddar personer i olika situationer från diskriminering som beror på 

  1. kön
  2. könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. etnisk tillhörighet
  4. religion eller annan trosuppfattning
  5. funktionsnedsättning
  6. sexuell läggning
  7. ålder.

Till detta kommer att arbetstagare enligt diskrimineringslagen har rätt att på sin arbetsplats inte bli utsatta för trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta gäller oavsett om den som trakasserar är arbetsgivare eller en arbetstagare.

Sexuella trakasserier

Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier. En arbetstagare som har anmält arbetsgivaren för trakasserier får enligt diskrimineringslagen heller inte utsättas för repressalier.

AG är skyldig att utreda

Om arbetsgivaren får reda på att någon på arbetsplatsen anser sig utsatt för trakasserier är det enligt diskrimineringslagen arbetsgivarens skyldighet att utreda förhållandena. Visar det sig att trakasserier har förekommit är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder så att dessa upphör.

Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter ger inte bara medarbetarna rätt till en god arbetsmiljö fri från diskriminering, utan kan också bidra till positiva effekter för hela verksamheten. Även om inte föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö direkt avser just diskriminering i nu aktuell mening kan det underlätta för arbetsgivaren att – på samma sätt som vid kränkande särbehandling i övrigt – också låta mångfaldsfrågor ingå i detta. Checkslistan avseende kränkande särbehandling kan därför även i detta sammanhang användas som ett instrument för att identifiera och förebygga diskriminering, trakasserier och repressalier.  

Annat som kan intressera!

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

teckning med våldskänsla, med ett stort ord, nej, i rött.

Kränkande särbehandling (inspelat webbinarium)

Webbinariet Kränkande särbehandling går igenom några av de viktigaste aspekterna för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på en arbetsplats.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Uppslagen mapp med det material som ingår i utbildningen organisatorisk och social arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (utbildning)

Den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet är en av samhällets utmaningar. Därför är det viktigt att ta vara på det som fungerar bra och i tid åtgärda det som kan skapa ohälsa.

Ett bord med papper, en ordförandeklubba och en psalmbok.  Flera personers händer syns runt bordet.

Kyrkorådets arbetsmiljöansvar (utbildning)

Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och identifierar de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter

två par händer på ett bord. en håller i en kaffekopp.

Så ska chefen agera när medarbetare känner sig kränkt

När övergår kritik på jobbet till kränkning? Och vad ska chefen göra är konflikter uppstår? Chefsutbildarna Georg Frick och Sofia Norberg berättar hur du som chef kan ta tag i svåra situationer.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.