två kvinnor sitter i en lekpark på en förskola. Kvinnan till höger har prästskjorta.
Foto: Patrik Svedberg

Så berikar förskolan församlingen - och vice versa

Med drygt 20 års erfarenhet av att driva förskolor ser Tranås pastorat ett stort värde i att utnyttja gemensamma resurser och låta de olika professionerna berika varandra. Nära samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan rektor, kyrkoherde och kyrkoråd är några av framgångsfaktorerna för att styra och leda en komplex verksamhet i enlighet med såväl skollag som kyrkoordning.

I småländska Tranås kommun med runt 19 000 invånare efterfrågar många barnomsorg i närheten av sina hem, oavsett om de bor i stad eller landsbygd. Tranås pastorat har förskola i såväl tätorten som i de mindre församlingarna Linderås och Adelöv, där den numera väl inarbetade förskoleverksamheten startade i början av 2000-talet.

– Det fanns ett ökat behov av barnomsorg på landsbygden. Vi började i mindre skala i pastoratets två små församlingar och tog sedan ett steg till med en förskola även i tätorten Tranås. Drivkrafterna var desamma: Kommunen saknade platser. Vi hade stora församlingshem och kunde relativt enkelt friställa lokaler till förskole-verksamhet. Så vi löste kommunens problem med tre förskolor som är kvar och har utökats med fler platser fram till i dag, säger Stefan Gustafson, som var med som för-troendevald redan vid starten av förskolorna och nu är kyrkorådsordförande i Tranås pastorat.

– På rätt sätt utifrån läroplan, skollag och kyrkoordning gör vi kyrkans budskap och historia mer känd.

HAN POÄNGTERAR ATT GRUNDEN till beslutet om barnomsorg i kyrkans regi var att möta kommunens behov, men att kyrkorådet också såg – och fortfarande ser – ett stort värde i att driva förskola.
– Det är ett sätt att nå ut i samhället. Vi sänker trösklarna så att det blir lättare att nå oss i kyrkan. På rätt sätt utifrån läroplan, skollag och kyrkoordning gör vi kyrkans budskap och historia mer känd. Det blir som en inkörsport med nöjda föräldrar och barn som gärna återvänder till vår verksamhet som vuxna, förklarar Stefan Gustafson. Om det verkligen fungerar så  i praktiken är svårt att mäta, men uppenbart är att pastoratets förskoleplatser är eftertraktade med högt söktryck. Kyrkorådet är också enigt om att en verksamhet med så högt värde får kosta en del.
– Vi vill ha en bra förskola med lite högre personaltäthet än kommunens, och skjuter därför till visst medel från pastoratets budget utöver det som täcks av kommunens skolpeng. Å andra sidan gör vi också samordningsvinster av att kunna utnyttja gemensamma lokaler och resurser i förskola och församlingsverksamhet. Vi har till exempel stora byggnader med församlingshem, och tack vare förskolorna behöver vi inte fundera på att avyttra dem som många andra gör, säger Stefan Gustafson.

HÖGRE PERSONALTÄTHET och samutnyttjande av resurser är också något som uppskattas av medarbetare och ledning i de olika verksamheterna. Maria Lindh inledde sin yrkesbana som barnskötare på en av pastoratets förskolor för 20 år sedan. Efter vidareutbildning och förskolärarjobb är hon tillbaka som rektor och skolchef sedan fyra år. 

– Vi har olika förutsättningar och arbetar delvis efter olika styrdokument. I församlingens barnverksamhet är det till exempel inte lagar som styr verksamheten, till skillnad från hos oss i förskolan. Samtidigt träffas vi i samma lokaler och har gemensamma APT:er, vilket alltid bidrar till nya perspektiv. Det är en av våra styrkor, att vi drar nytta av varandras kunskaper. Vi jobbar inte som enskilda öar, utan tillsammans för att utveckla hela organisationen, säger Maria Lindh och tar det systematiska arbetsmiljöarbetet som exempel.

FÖRSKOLAN ÄR UNDER LUPP på ett helt annat sätt än övrig församlingsverksamhet när det gäller inspektioner från såväl Arbetsmiljöverket som kommunens hälsoskyddsförvaltning. Inte minst under pandemin låg stort fokus på att checka av olika frågor kopplade till smittspridning och riskhantering inom allt från mathållning och städning till blöjbyten och hygien. Arbetsamt förstås, men också enormt lärorikt för resten  av organisationen, konstaterar Hannah Lidegran, som efter fem  år som församlingsherde tog över som kyrkoherde i Tranås pastorat för två år sedan.
– Vi lär oss massor som vi inte visste att vi skulle kunna. När vi  får krav på förskolan tittar vi igenom att vi gör rätt i hela organisationen. Det är bra,  
för då tvingas även andra verksamheter att ta fram planer och rutiner som säkerställer att vi hela tiden vässar vårt övergripande arbetsmiljöarbete, säger Hannah Lidegran och poängterar att detta bara är ett av många sätt som förskole- och församlingsverksamhet berikar varandra på.
Församlingen har hus och människor med olika professioner som bidrar med kunskap och trygghet till förskolan med sin kristna profil. En präst kommer regelbundet till förskolans verksamheter och jobbar mycket med personal- och barngrupper. Samtidigt berikar förskolan åt andra hållet, exempelvis när barnen deltar i gudstjänster eller generationsöverskridande lunchträffar med äldre.

ANSVARSFÖRDELNINGEN MELLAN rektor och kyrkoherde har varken Maria eller Hannah sett som något problem.

– När vi får krav på förskolan tittar vi igenom att vi gör rätt i hela organisationen.

– Vi har en ledningsgrupp där Maria som rektor ingår tillsammans med de andra cheferna  i församlingsverksamheten. Skillnaden är inte jättestor, av delegationsordningen framgår vem som gör vad, men däremot  är jag sämre på att stötta Maria i sakfrågor eftersom det inte ingår i min utbildning att kunna förskoleverksamhet. Församlingslivsbiten har jag med min bakgrund mycket bättre koll på, säger Hannah Lidegran.

SOM REKTOR HAR MARIA i uppdrag att leda det pedagogiska arbetet utifrån svensk skollag och läroplan. I information till föräldrar framhålls att alla konfessionella inslag är frivilliga och att alla är välkomna till pastoratets förskolor oavsett om man är troende eller inte.
– Vi har genom åren haft ett antal föräldrar som väljer vår verksamhet, men inte vill att barnen deltar i de konfessionella inslagen, som bordsböner, bibelsamlingar och kyrkobesök. På landsorten ser många att vår förskola gynnar bygden, och i tätorten finns en mångfald där pålästa föräldrar lockas till vår verksamhet för att  vi har gott rykte. Det finns stora fördelar med att vara en del av Svenska kyrkan, med tillgång till stödjande funktioner inom exempelvis diakoni, säger Maria Lindh.
Kyrkorådsordförande Stefan Gustafson håller med:

– Vi är stolta över vår förskola. Den har gott renommé och vi får ett mervärde av att folk känner till att Svenska kyrkan erbjuder en barnomsorg med hög kvalitet.

– Vi är stolta över vår förskola. Den har gott renommé och vi får ett mervärde av att folk känner till att Svenska kyrkan erbjuder en barnomsorg med hög kvalitet.

Annat som kan intressera!

Teckning över lekområde med kyrka i bakgrunden.

Lagarna som styr förskoleverksamheten

Till skillnad från kyrkans barntimmar och öppna förskolan, som inte är reglerad i någon lag, styrs all förskoleverksamhet av skollagen. Peter Sparrfors reder ut begreppen.

Uppslagen mapp med det material som ingår i utbildningen organisatorisk och social arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (utbildning)

Den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet är en av samhällets utmaningar. Därför är det viktigt att ta vara på det som fungerar bra och i tid åtgärda det som kan skapa ohälsa.

En uppslagen skrift från Arbetsmiljöverket med markerad rubrik där det står Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!