Foto: Magnus Glans

När har man företrädesrätt till ny säsongsanställning?

I vårt pastorat har vi säsongsanställda arbetare som varje år återkom-mer i uppgifter vid kyrkogården. Dessvärre finns någon som utmärkt sig på ett klandervärt sätt och som vi inte önskar anställa på nytt i framtiden. Är det möjligt att undvika det eller måste vi även till nästa säsong anställa samma person?

Chefsjurist Robert Svec svarar: 

Som huvudregel gäller att en arbetstagare som haft en säsongsanställning under vissa förutsättningar också har rätt till en ny anställning hos sin tidigare arbets-givare. 

En säsongsanställd arbetstagare kvalificerar sig för så kallad företrädesrätt till återanställning efter tolv månaders anställning under de tre senaste åren. Härutöver kvalificerar sig en säsongsanställd för företrädesrätt till ny säsongsanställning efter sex månaders säsongsanställning under de senaste två åren. 
En säsongsanställd kan alltså har företrädesrätt till återanställning av två olika slag i samma verksamhet:

  • till anställning generellt
  • till ny säsongsanställning.

Företrädesrätten gäller till och med nio månader från det att anställningen upphörde, respektive till och med att nio månader har förflutit från den nya säsongens början.

Efter tolv månaders anställning ska arbetsgivaren genom besked informera arbetstagaren om företrädesrätten minst en månad innan anställningen upphör. Efter sex månaders säsongsanställning ska sådant besked lämnas minst en månad innan den nya säsongen börjar. Samtidigt med beskedet ska arbetsgivaren även varsla arbetstagarens fackliga organisation. Både arbetstagaren och facket har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.

ARBETSTAGAREN MÅSTE ÄVEN hävda sitt intresse för företrädesrätten genom en anmälan till arbetsgivaren. I sitt besked till arbetstagaren ska därför också arbetsgivaren fästa arbetstagarens uppmärksamhet på att och hur en anmälan ska göras.

Ytterligare en förutsättning för arbetstagares företrädesrätt är att hen har tillräckliga kvalifikationer i kommande arbetsuppgifter, det vill säga de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som söker aktuell anställning. Utöver nödvändigt yrkeskunnande har även egenskaper på det personliga planet betydelse för vad som rimligen kan krävas av arbetstagaren, såsom mognad och ansvarskänsla samt erfarenhet och kreativitet. Fel och brister hos en arbetstagare kan alltså få avgörande betydelse för frågan om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för återanställning.

En arbetsgivare har också i princip rätt att själv avgöra vilka kvalifikationer som ska finnas för anställning på viss befattning. Kraven får dock inte framstå som försök att kringgå lag eller avtal och får heller inte strida mot god sed på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren saknar erforderliga kvalifikationer för arbetet.

OM EN SÄSONGSANSTÄLLD fungerar otillfredsställande är det angeläget att åtgärder snarast vidtas för att stödja och tillrättavisa arbetstagaren. Även en säsongsanställd arbetstagare ska vara medveten om att allvarliga brister och misskötsamhet kan få betydelse för pågående eller framtida anställning. En underlåtenhet att vidta och dokumentera sådana åtgärder kan senare innebära en nackdel i bevishänseende för arbetsgivaren.
Innan en arbetsgivare fattar beslut om att anställa någon annan när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt ska arbetsgivaren först förhandla med berörd facklig organisation. 

Denna text har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus nr 4/2022. 

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!

Annat som kan intressera!

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

Chefsjuristen utreder

Robert Svec reder ut olika snåriga frågor som många arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan komma att brottas med.

En kvinna skriver på en bärbar dator. Bredvid datorn ligger ett äpple, vita hörlurar och två godispaket. Fotot är taget över kvinnans axel.

Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan (e-utbildning)

E-utbildningen ”Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan”. Nu uppdaterad med viktiga förändringar enligt nya reglerna i LAS!