Teckning av förstoringsglas över papper med text.
Foto: Anton Ivanov

Urval forskning

Här har vi samlat ett urval av relevant forskning inom framförallt arbetsmiljöområdet.

Med start hösten 2017 undersökte Malmö universitet hur präster och diakoner inom Svenska kyrkan upplever den psykosociala arbetsmiljön. Följande frågeställningar undersöktes:

  • Hur upplever präster och diakoner sin arbetsmiljö?
  • Finns det några skillnader i upplevelsen av arbetsmiljö mellan kategorierna diakon och präst, män och kvinnor, kyrkoherde och övriga präster?

En elektronisk enkätundersökning genomfördes bland präster och diakoner inom Svenska kyrkan. Sammanlagt 2118 respondenter besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 58 procent. 579 är diakoner, 1515 är präster.

Rapporten En undersökning av prästers och diakoners psykosociala arbetsmiljö

Bilagan till En undersökning av .....

Rapporten belyser och beskriver hur sjukskrivningsdiagnoser varierar mellan anställda i olika yrkesgrupper och yrken. Den bygger på uppgifter från år 2009.   Läs rapporten i sin helhet här   Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser – en studie av Sveriges befolkning 16-64 år Socialförsäkringsrapport 2014:4 från Försäkringskassan Redovisar en del av de analyser som genomfördes inom ett regeringsuppdrag som handlade om att studera sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Bygger på insamlad data från åren 2005-2013 (första halvan)

Läs studien i sin helhet här       

Regeringen uppdrog åt Arbetsmiljöverket att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

Läs rapporten i sin helhet här  

Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund En slutrapport till AFA försäkring mars 2013. Projektet har undersökt arbetsmiljön inom fyra kristna samfund, varav Svenska kyrkan är ett, i fyra län i landet. Arbetet utgick från arbets- och miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro. Bygger på data från åren 2001-2009.

Läs rapporten i sin helhet här

Rapporten undersökte vilka akademikergrupper som varit sjuknärvarande på jobbet och vilka som varit långtidssjukskrivna i högre utsträckning än andra. Undersökningen baserades på den stora enkätundersökning om akademikers arbetsvillkor som SACO genomförde i början av 2006.

Läs rapporten i sin helhet här.

Arbetsmiljöverkets rapport om Svenska kyrkans arbetsmiljö (2007)

Läs rapporten i sin helhet här

Arbetsrapport 11 från Örebro universitet En partsgemensamt beställd rapport av det personalpolitiska rådet i Svenska kyrkan. Studien lades upp som en fallstudie och en forskningsgenomgång.

Läs rapporten i sin helhet här

Annat som kan intressera!

Ett räkors i förgrunden, en konfirmandgrupp i bakgrunden.

Fler unga ideella, men strategier saknas ofta för att behålla dem

Antalet frivilliga inom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet har ökat under 2000-talet. Samtidigt minskar antalet ideella inom barnverksamheten och för vuxna som vill engagera sig är möjligheterna begränsade. Det visar en ny rapport.

Andra rapporter

En rapport från Europeiska arbetsmiljöbyrån visar att många EU-medlemsstater erbjuder olika slags ekonomiska incitament för företag som investerar i sina anställdas säkerhet.

Rapporten från Europeiska arbetsmiljöbyrån 

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.