En kvinna och en man framför en skola i trä.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Så gjorde Öckerö församling när en förskola lades ner

LEDARSKAP OCH EKONOMI. En av Öckerö församlings tre förskolor i Göteborgs norra skärgård lades efter flera år med ekonomiskt underskott ner, vilket ledde till att fem personer förlorade jobbet. – Det var en svår men nödvändig process, som i slutänden ändå gick bra, mycket tack vare att vi tog god tid på oss och mötte förståelse från såväl medarbetare som föräldrar, säger kyrkoherden Rasmus Lindén.

Öckerö församling, som består av tio bebodda öar, har bedrivit förskoleverksamhet sedan 1996. När Rasmus Lindén tillträdde som kyrkoherde i september 2018 hade förskolan på Björkö länge dragits med ekonomiska problem, på grund av svårigheter att få tillräckligt många barn för en bärkraftig verksamhet.
– Redan året innan hade information gått ut till föräldrarna om att förskolans framtid var osäker, men man gjorde ett försök till. När jag satte mig med budgetprocessen stod det dock klart att vi skulle göra ett stort underskott och några utsikter att få in nya barn syntes inte.

När jag satte mig med budgetprocessen stod det dock klart att vi skulle göra ett stort underskott och några utsikter att få in nya barn syntes inte.

Vi är ingen inflyttningsort och det fanns redan en kommunal förskola på ön som många boende sökte sig till, säger Rasmus Lindén.

PÅ BASIS AV EKONOMI och statistik var nedläggningsbeslutet ganska enkelt, konstaterar han, men känslomässigt är det förstås en annan sak. 
– Vi var beredda på starka reaktioner, men möttes faktiskt av stor förståelse från såväl personal som föräldrar. Nyckeln till detta tror jag var att vi tog så pass god tid på oss för att hinna gå igenom alla processer, analyser och förhandlingar, och prata med alla berörda innan nedstängningen var ett faktum, säger Rasmus Lindén.

Planen var att förskolan skulle stängas efter sommaruppehållet 2019; redan i oktober 2018 gick Rasmus Lindén ut med information till personalen om att beslutet var på gång. Därefter bereddes ärendet i förskoleutskottet, inför dragning i kyrkoråd och kyrkofullmäktige, som fattade formellt nedläggningsbeslut i november 2018.
– Innan dess hade vi informerat facket och i samma veva kontaktat arbetsgivarorganisationen för att få hjälp med organisationsanalyser och förberedelse av fackliga förhandlingar om nödvändiga uppsägningar. Vi höll också föräldramöte och hade tät kontakt med kommunen så att de i god tid kunde säkerställa att alla barn fick plats på den andra förskolan på ön, förklarar Rasmus Lindén.

UNDER NÅGRA INTENSIVA vintermånader hölls ett flertal samtal och förhandlingar med de fackliga organisationerna. Det gällde bland annat att tolka juridiska begrepp kopplade till arbetsbrist och driftsenheter, för att fastställa vilken turordning som skulle gälla.
– Här hade vi gott stöd av arbetsgivarorganisationen och landade  i att Björkö med sitt avskilda läge räknades som en egen driftsenhet. De fem medarbetarna på förskolan som skulle läggas ner sades därför upp. Ett sådant besked är förstås aldrig lätt att lämna, säger Rasmus Lindén, men framhåller att det underlättades av att medarbetarna redan hade involverats i processen.
Tillsammans med församlingens förskolechef Kristin Utbult åkte han tidigt under hösten ut till ett personalmöte för att presentera hur situationen och siffrorna såg ut:
– Vi var raka och tydliga om det ekonomiska underskottet och att vi på sikt inte skulle kunna driva förskolan vidare. Men det räcker förstås inte att ge information vid ett enstaka tillfälle. Här har Kristin gjort ett jättejobb genom att vara närvarande och öppen för frågor från personalgrupperna.

NÄR UPPSÄGNINGARNA väl var ett faktum kopplades även företagshälsovården in och via omställningsavtalet fick medarbetarna också stöd av Kyrkans trygghetsråd.
– De flesta gick vidare till nya jobb, men en barnskötare valde att vidareutbilda sig under två terminer och kunde tack vare omställningsstödet göra det med stor del av lönen i behåll, säger Kristin Utbult.
Stödet från trygghetsrådet är  en viktig faktor för att genomföra uppsägningar på ett bra sätt, konstaterar Rasmus Lindén.
I efterhand är han också tacksam att han kontaktade arbetsgivarorganisationens rådgivare och förhandlare redan i ett tidigt skede för att få guidning i all formalia gällande lagar, avtal och rutiner kring allt från riskanalyser till omplaceringsutredningar.
– Det gjorde att vi med god framförhållning kunde följa en utstakad plan, där vi tog höjd för medarbetarnas uppsägningstid på sex månader. Så när semestrarna var slut i augusti 2019 stängde vi ner förskolan, efter en procedur som tog nära ett år från att den första informationen gick ut till personalen, säger Rasmus Lindén och ger de uppsagda medarbetarna en stor eloge för att de höll uppe andan och engagemanget ända tills förskolans portar stängdes för gott.

NÄR DET GÄLLER församlingens kvarvarande två förskolor, på Öckerö och Hönö, ser han framtiden an med tillförsikt.
– Även där har vi genomfört besparingsåtgärder och har inte längre förluster i förskoleverksamheten. Vi har många barn som står  i kö för plats och har hittat en nivå  i budgeten för att fortsätta bedriva en bra verksamhet.

Nu bygger vi in en annan trygghet i organisationen, där vi kan jobba långsiktigt med förskolan som en viktig del av hela församlingens barn- och ungdoms-verksamhet, säger Rasmus Lindén.

För församlingens ekonomi i stort finns, precis som på många andra håll i landet, utmaningar  till följd av minskande medlemstal och ständigt föränderliga behov.
– Vi har krympande intäkter de närmaste åren, vilket innebär att vi måste se över våra kostnader. Till exempel har vi ett antal fastigheter spridda på många öar, där vi behöver hitta besparingar för att nå ett resultat som är hållbart över tid, säger Rasmus Lindén.

Text: Susanna Lidström

Detta reportage har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 2/2021. 

Så säger lagen om ....

I 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) regleras bland annat arbetsgivarens rätt att säga upp per-sonal på grund av arbetsbrist. Begreppet arbetsbrist omfattar såväl brist på arbetsuppgifter som ekonomiska eller organisatoriska orsaker.

Uppsägningar av medarbetare ska enligt 22 § LAS göras i turordning enligt principen ”sist in – först ut”, det vill säga att den med kortast anställningstid sägs upp i första hand. Turordningslistan skapas efter att omplaceringsmöjligheter har utretts. Om parterna inte kommer överens om en avtalsturlista gäller enligt kollektivavtalet gemensam turordning vid uppsägning för arbetstagare med samma yrkes-/befattningsbenämning.

Turordningsreglerna enligt LAS är så kallat semidispositiva och därmed möjliga att avvika från genom kollektivavtal, vilket är mycket vanligt. Enligt Svenska kyrkans allmänna bestämmelser ersätter kollektivavtalets § 35 motsvarande regler i 22 § LAS och protokollsanteckning 26.

Annat som kan intressera!

Rätt bemanning för verksamhetens behov

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Datorskärm med sidan Ordlista från webbplatsen Kyrkans trygghetsråd.

Kyrkans trygghetsråd

Kyrkans trygghetsråd är till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Kyrkans trygghetsråd erbjuder stöd med omställningen, coaching för att få ett nytt arbete och visst ekonomiskt stöd under en övergångstid.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!