Delarna i SAM-cirkeln

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Undersöka

Arbetsmiljön kan undersökas på flera olika sätt. Det viktiga är att komma ihåg att undersöka alla förhållanden på arbetsplatsen; de sociala och de organisatoriska liksom de fysiska förhållandena.

Skyddsrond 

Skyddsrond (eller arbetsmiljörond) är ett tillfälle när chef, skyddsombud och eventuell resurs från företagshälsovården går igenom de olika arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Antingen genom att gå runt och besöka de enskilda medarbetarnas arbetsplatser och/eller genom att i ett arbetslag gå igenom arbetsförhållandena.

Riktad skyddsrond 

Riktad skyddsrond brukar man kalla det när man särskilt undersöker något speciellt område. Det kan handla exempelvis om ergonomi, bildskärmsarbetsplatser eller psykosociala förhållanden. Den riktade skyddsronden kan vara ett alternativ eller komplement till den vanliga skyddsronden.

Enkäter

Enkäter är ett annat sätt för att ta reda på risker som är av psykosocial natur och som man bedömer att man inte kan få fram på annat sätt. Det är viktigt att tänka sig för så att man får den information man vill ha från enkäten och att man tänker använda sig av resultatet. Om man frågar efter medarbetarnas uppfattning och får fram svårigheter eller problem som man sedan inte hanterar finns det en risk att man förvärrar situationen. det finns olika typer av enkäter. En del går att ladda ner och andra erbjuds av externa leverantörer. 

Läs om medarbetarundersökningen Akka här. - ett verktyg för att mäta och följa upp arbetsmiljöarbetet. 

Personalmöten och arbetsplatsträffar

Arbetsmiljöfrågorna ska tas upp och diskuteras på personalmöte eller arbetsplatsträff. På så sätt kan risker åtgärdas tidigt och alla blir delaktiga i resonemangen. Det som kommer upp på dessa möten kan vara ett mycket bra underlag för arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.

Planerings- och utvecklingssamtal 

Planerings- och utvecklingssamtal är, enligt PU-avtalet, ett annat underlag för att upptäcka risker. Samtalet är ett möte mellan arbetsgivare och arbetstagare där frågor kring den enskilde medarbetarens arbete och arbetssituation har en given plats.

Tillbudsrapportering 

En fungerande tillbudsrapportering är ett utmärkt sätt att hålla koll på och förebygga risker i arbetsmiljön. Läs mer om tillbud och olyckor.

Statistik

En sammanställning av personalrelaterade händelser kan ge en vägledning om hur arbetsförhållandena ser ut och därmed fungera som ett signalsystem om att det är dags att undersöka arbetsförhållandena.

Exempel på uppgifter som kan sammanställas:

 • sjukstatistik: korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro
 • personalomsättning
 • anmälda arbetsskador
 • godkända arbetsskador
 • tillbud
 • hot- och våldssituationer
 • fortbildning - antal dagar (se PU-avtalet)
 • varför någon lämnat organisationen, tankar om arbetsplatsen från den som lämnar organisationen - information kan inhämtas i avvecklingssamtal

Checklista

Fler checklistor finns i webbhandboken Vera. 

 • Vet du vilka risker som finns i arbetsmiljön hos er? 
 • Vet du vilken målsättning arbetsmiljöarbetet har hos er? Är den aktuell?  
 • Vet du hur hälsoriskerna bedöms hos er? 
 • Vet du hur handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön ser ut hos er?  
 • Vet du vem som har vilken uppgift rörande arbetsmiljö hos er? 
 • Vet du vilka risker en förändring i organisationen får hos er?
 • Vet du vilka konsekvenser en förändrad organisation får för er arbetsmiljö?
 • Vet du var du hittar dokumentation om arbetsmiljöarbetet hos er? ​

Riskbedöma

Vilket sätt man än använder sig av när man gör sina undersökningar så ska man bedöma om det finns risk att medarbetarna drabbas av skador eller ohälsa. Denna riskbedömning ska dokumenteras. 

Riskbedömningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje arbetsgivare ska utföra. Man ska bedöma om det finns risk att medarbetarna drabbas av skador eller ohälsa. Denna riskbedömning ska dokumenteras.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns råd och kommentarer, vilka ger bra vägledning för arbetet.

Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i arbetet med att bedöma risker i de arbetsuppgifter och den arbetssituation de har och i det förändrings- och utvecklingsarbete som påverkar det egna arbetet. Likaså ska samverkan ske med skyddsombud eller andra fackliga företrädare.

Det är lätt att se den mänskliga faktorn som orsak när det hänt en olycka eller när ohälsa uppträder. Ofta är de grundläggande orsakerna dock en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Teknik, arbetsinnehåll, arbetsrelationer och arbetsorganisation påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt. Därför är det viktigt att bedöma risker i alla de aspekterna löpande och särskilt vid förändringar i struktur, organisation och verksamhet.

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Ha gärna också med friskperspektiv i arbetet med riskbedömning, det vill säga gör en (f)riskbedömning.

Åtgärda

När undersökningarna är genomförda och riskerna bedömda så ska de åtgärdas.

Åtgärder ska vidtas direkt eftersom man inte vill att någon ska komma till skada. Om det av någon anledning inte går att genomföra åtgärderna direkt (inom några dagar), till exempel om de är stora och omfattande, så ska det göras en handlingsplan för dem. Handlingsplanen ska innehålla vad det är som ska göras, vem som ska göra det, när det ska göras och när uppföljning sker. En handlingsplan kan vara mycket enkel.

För Svenska kyrkans arbetsgivare anpassade mallar för planering och uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive handlingsplan,  finns i webbhandboken Vera.

Följa upp/kontrollera

Som i alla andra kvalitetssystem ska ändringar och åtgärder följas upp och kontrolleras.

Detta för att vara säker på att åtgärden hade den önskade effekten och att det inte uppstått nya risker. I de fall där det fortfarande finns åtgärder som behöver vidtas ska det i dokumentationen framgå när och av vem det ska ske. Om det i uppföljningen visar sig att det finns nya risker och behov av åtgärder ska de snarast åtgärdas eller dokumenteras.

SAM-cirkeln

Cirkel med texte "Alla arbetsmiljöförhållanden-" i mitten. Runtom fyra pilar i cirkel där det står "undersökning", "riskbedömning", "åtgärder" och "kontroll".

En cirkel som beskriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är

 • undersökning av verksamheten
 • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
 • åtgärder för att minska riskerna 
 • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Källa: Arbetsmiljöverket

Medlemsservice arbetsmiljö

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

illustration över en datorskärm med programmet IA trossamfund öppet.

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

en rullstolsburen person sitter vid sin dator.

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.