Foto: Rebecca Elfast

Afa försäkring ger rehabiliteringsstöd - intervju med handläggare förtydligar möjligheterna

Arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden, när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär. De senaste fem åren har i genomsnitt 25 sådana ansökningar om individuella rehabiliteringsstöd gjorts per år genom AGS-KL.

kvinna med vit blus, mörkt hår, håller pärm i famnen.
Foto: Adam Fredholm

– Det är främst samtalsstöd och beroendebehandlingar som arbetsgivarna inom Svenska kyrkan har ansökt om, säger Emma Aronsson.
Stödet gäller både för förebyggande insatser och för att få medarbetare att återgå i arbete.
– Det kan antingen vara för tidiga insatser för att förhindra en sjukskrivning
– exempelvis där man uppfattat signaler på stress och där det finns en
nedsatt arbetsförmåga – eller för att underlätta att medarbetare kan komma
tillbaka i sitt arbete om personen redan blivit sjukskriven.

Stödet gäller enbart för den behandlande delen i rehabiliteringsinsatsen. 
– Bidraget gäller exempelvis inte utredning av beroendeproblematik, provtagbehandningar eller olika typer av administrativakostnader. Försäkringskassan tillhandahåller ett arbetsplatsinriktat stöd som
gäller vid utredningar, förklarar Emma Aronsson.

.....en person som arbetar heltid och tjänar 29 500 kronor i månaden – motsvarade ungefär lönen för kyrkvaktmästare eller vårdbiträden – som är sjukskriven på heltid 180 dagar kostar arbetsgivaren cirka 130 000 kronor i arbetsgivaravgifter, overheadkostnader och semesterersättning.

Försäkringskassans webbtjänst Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

AFA FÖRSÄKRING KAN ge stöd till beroendebehandling och eftervård vid problematik med alkohol, spel och droger. Behandlingshemmet måste vara
godkända av inspektionen för vård och omsorg för att stödet ska kunna ges, och de inledande behandlingarna är ofta på cirka fem veckor, medan eftervården ofta är ett år.
– Ansökan till oss behöver komma in inom sex månader från det att rehabiliteringen startar. Det går bra att ansöka i förväg eller under pågående
rehabilitering eller efter avslutad rehabilitering, säger Emma Aronsson.

Som förebyggande insats är samtalsstöd vanligt, inte minst när en medarbetare gått igenom en personlig kris som påverkar arbetsförmågan.
– Vi kan ge ersättning för 30 enskilda samtal med legitimerad psykolog eller
psykoterapeut per anställd. Bidraget gäller inte för bedömningssamtal eller
trepartssamtal där medarbetaren, chef och psykolog stämmer av.

Det här är AGS-KL

Genom kollektivavtal omfattas anställda inom Svenska kyrkan
av försäkringar vid sjukdom (AGS-KL) och arbetsskada (TFA-KL). AGS-KL är en sjukförsäkring som förutom Svenska kyrkan tecknas av arbetsgivare inom kommun, region och vissa kommunala bolag. Som kollektivavtalad försäkring kompletterar den ersättningen från Försäkringskassan.

EMMA ARONSSON HAR medverkat på flera träffar som anordnats av Skao för att informera om AGS-KL för kyrkoherdar, kyrkorådsordföranden och HR-personal. Hon betonar att arbetsgivaren har ett ansvar för den anställde under hela anställningen och vikten av att tidigt söka stöd för rehabilitering. Det är till stor hjälp för individen och ger arbetsgivaren stora kostnadsbesparingar.

En uträkning från Försäkringskassans webbtjänst ”Beräkna kostnader för sjukfrånvaro” visar att en person som arbetar heltid och tjänar 29 500 kronor i månaden – motsvarade ungefär lönen för kyrkvaktmästare eller vårdbiträden – som är sjukskriven på heltid 180 dagar kostar arbetsgivaren cirka 130 000 kronor i arbetsgivaravgifter, overheadkostnader och semesterersättning.
Kostnader för produktionsbortfall, vikarier, sjukpenning eller rehabiliteringsinsatser är inte inräknade.
– Ansök hellre om stöd för rehabilitering än att inte göra det. De arbetsgivare som skickar in flest ansökningar till oss har fått in det i sina rutiner. Det betyder inte att de har en större ohälsa på sin arbetsplats, säger Emma Aronsson.

Text: Nils Sundström

Annat som kan intressera!

Kvinna i mörk polo tittar in i kameran och ler.

Förebygga ohälsa - och möjliggöra återgång: Dubbelt ansvar för arbetsgivare

Riskbruk och skadligt bruk klassas som sjukdom, likt vilken sjukdom som helst Det förtydligar Sara Strandberg, arbetsmiljöexpert på Skao.

Försäkringskassan: Förebygg ohälsa - sök bidrag!

Försäkringskassan kan ge arbetsgivare ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, för att i ett tidigt skede få extern hjälpt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar vid exempelvis riskbruk eller skadligt bruk.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!