Kyrkoherdens ställning

Promemoria om kyrkoherdens ställning. Pris 50 kr, artikelnummer 2030. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.

Kyrkoherdens ställning. Art.nr 2030
Pris: 50 kronor exkl moms (självkostnadspris, digitaltryck)
Observera att moms (6 procent) samt expeditionskostnad om 25 kronor och porto tillkommer.

Kyrkoherdens ställning kan också laddas ner som pdf. 

Verksamheten i varje församling och pastorat leds av en kyrkoherde som på eget ansvar ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen, utifrån avgivna vigningslöften. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Frågan om kyrkoherdens ställning har varit ivrigt diskuterad under lång tid, och till och med längre, bland annat i den av kyrkostyrelsen tillsatta utredningen om demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan. Utredningen föreslog visserligen i slutbetänkandet Styra och leda – Samverkan och ansvarsfördelning i Svenska kyrkan (SKU 2008:1) ändringar i kyrkoordningen i syfte att skapa en tydligare ansvarsfördelning vad gäller det med kyrkorådet gemensamma uppdraget att predika, mässa och även dock att ansvara för församlingens grundläggande uppgift. Även efter att kyrkomötet beslutat om sådana förändringar i kyrkoordningen (se KsSkr 2009:5, O 2009:1, KmSkr 2009:2), har diskussionerna om det lokala ansvaret fortsatt.

Syftet med denna promemoria är att den ska bidra till att klargöra olika frågor som rör kyrkoherdens ställning. Den har utarbetats av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) i nära samverkan med kyrkokansliet i Uppsala. Ambitionen har varit att så långt möjligt återge gällande rätt inom området. Som källor har huvudsakligen använts de förarbeten som ligger till grund för nuvarande bestämmelser i kyrkoordningen och den kommentar till kyrkoordningen som getts ut av Verbum (Gunnar Edqvist, Maria Lundqvist Norling, Anna Tronêt, Migelle Wikström, Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning) samt vedertagna rättskällor inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. I promemorian förekommer även att tolkningar av gällande bestämmelser och rekommendationer lämnas för hur vissa situationer i övrigt bör bedömas. Särskilda områden som berörs är arbetsmiljöansvar, kyrkoherdens semester, attest av utlägg och arbetstid, utvecklings- och lönesamtal, befattningsbeskrivning och ledningen av skol- och förskoleverksamhet.

collage. till vänster en person i kavaj med höger hand i luften, till höger en person som sitter på knä bakom en gravsten som provtrycks.

Arbetsgivarrollen

I Svenska kyrkans församlingar och pastorat är kyrkorådet arbetsgivare och kyrkoherden är den främsta arbetsgivarföreträdaren på arbetsplatsen. Även andra chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren, liksom den som arbetar med HR och personalfrågor.

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.