Foto: Privat

Monica Molin, förtroendevald (S)

Kyrkorådsordförande i Lunds pastorat med 30 års erfarenhet som lokalt förtroendevald inom kyrka och kommun.

Vilka likheter ser du mellan att vara aktiv i kyrkopolitiken och kommunpolitiken?
– Uppdraget som förtroendevald är detsamma: Vi ska tillvarata medlemmarnas eller medborgarnas intressen, förvalta skattemedel eller kyrkoavgifter, lägga budget utifrån de mål som verksamheten har, se till att ha bra anställningsförhållanden för personalen och ta hand om byggnader och egendomar. Beslutsupplägget är också likartat, även om man i ena fallet lyder under kyrkoordningen och i det andra kommunallagen. I grunden är det dock samma struktur.

Vad är skillnaderna?
– I kyrkoråd och stiftsfullmäktige, där jag också sitter som ledamot, är det mycket samverkan. Det är något jag brukar lyfta fram när jag gör reklam för att få fler att ta förtroendeuppdrag – det är en trivsam  stämning och därför roligare att vara kyrkopolitiker än kommunpolitiker.

– Vi som varit med ett tag måste i början av mandatperioden se till att de nya får utbildning och information om vad vi ansvarar för, vilka frågor vi fattar beslut om och hur pastoratet ser ut ekonomiskt och personellt.

Hur har dina erfarenheter från kommunala uppdrag kommit till nytta när du hanterat arbetsgivarfrågor?
– Det operativa arbetsgivaransvaret är delegerat i både kommunen och församlingsverksamheten. I kyrkan är kyrkoherden – eller i vårt fall domprosten – även med i kyrkorådet och fattar beslut, men har sedan sin ledningsgrupp i form av församlingsherdarna som driver sina arbetslag ute i församlingarna. På motsvarande sätt har vi förtroendevalda våra grupperingar och utskott där vi för samtal och bereder frågor inom specifika områden.

Vilka fallgropar ser du för nyvalda kyrkorådsledamöter?
– De har oftast inte lika stark förståelse för rågångarna mellan vårt styrelseuppdrag och verksamheternas ledningsansvar. Vi ska inte trampa in i gudstjänsterna och tala om hur prästerna ska predika eller tolka evangeliet och de ska inte lägga sig i vår målskrivning eller hur vi fattar beslut. Den här respekten för varandras roller är viktig i kyrkan, så det gäller att man som förtroendevald går in i sitt uppdrag med rätt förväntningar.

Hur kan nya ledamöter stöttas?
– Vi som varit med ett tag måste i början av mandatperioden se till att de nya får utbildning och information om vad vi ansvarar för, vilka frågor vi fattar beslut om och hur pastoratet ser ut ekonomiskt och personellt. Men varje ledamot har också en skyldighet att ta till sig den kunskap som finns. Mitt tips är att sätta sig in i formalia och regelverk, men inte drunkna i det. Fråga om du inte förstår och ge dig in i uppdraget med entusiasm, för det finns så mycket glädje i det.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022. 

Annat som kan intressera!

illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!