Ett räkors i förgrunden, en konfirmandgrupp i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson

Fler unga ideella, men strategier saknas ofta för att behålla dem

Antalet frivilliga ledare inom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet har ökat kraftigt under 2000-talet – som ett resultat av satsningen på unga konfirmandledare. Samtidigt minskar antalet ideella inom barnverksamheten och möjligheterna är begränsade för den som i vuxen ålder vill engagera sig ideellt. Det visar en ny rapport.

Svenska kyrkan har stärkt det ideella arbetet under 2000-talet, men det blir svårare att gå vidare som ideell i barn- och ungdomsverksamheten ju äldre personen blir och ofta saknas bryggor till andra delar av församlings-verksamheten.
– Om möjligheten minskar att stanna kvar som ideellt engagerad så minskar också möjligheten att fortsätta utveckla och uttrycka sin tro och bli en eldsjäl i församlingen, säger Sara Fransson, forskare vid enheten för forskning och analys vid kyrkokansliet i Uppsala.
Hon har varit projektledare och huvudforskare för den nya rapporten ”Av fri vilja på fri tid – ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet”. Rapporten har tagits fram av Svenska kyrkan i samarbete med Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola. Studien baseras dels på verksamhetsstatistik från Svenska kyrkan, dels på en enkätundersökning bland ideella och anställda år 2021. Jämförelser görs med en motsvarande studie från år 1998.

Kvinna med mörkt hår, svarta tunna glasögonbågar och hörlurar runt halsen.
Foto: Magnus Aronson

Trots att antalet deltagare i Svenska kyrkans barn- och konfirmandledare måste du ha gått vissa utbildningar, som regleras i konfirmandriktlinjerna. Det är glädjande att en medveten satsning på unga ledare har gett resultat. Samtidigt ser vi hur det ideella engagemanget minskar i barnverksamheten som riktar sig till barn upp till 12 år, säger Sara Fransson.

HON SER FLERA anledningar till att färre frivilliga deltar i barnverksamheten. Främst beror det på att färre barn deltar i Svenska kyrkans barnverksamheter – både i öppen verksamhet och regelbunden verksamhet som söndagsskola. Det innebär att det behövs färre ledare och att det finns färre föräldrar och storasyskon som vill engagera sig ideellt för verksamheten.

– Människor engagerar sig för det de tror på och för att de vill ha roligt, för att de vill vara med i ett sammanhang som ger någonting.

– Barnverksamheten ser inte heller ut som på 1990-talet. Då skedde många aktiviteter på kvällstid eller helger när frivilliga lättare kunde engagera sig. Idag sker fler aktiviteter direkt efter skolan, när de ideella antingen själva jobbar eller är i skolan, säger Sara Fransson.
Andra faktorer har varit stabila över tid. Det gäller exempelvis varför de ideella vill engagera sig i kyrkan.
– Människor engagerar sig för det de tror på och för att de vill ha roligt, för att de vill vara med i ett sammanhang som ger någonting. De attityderna förändras inte och det överensstämmer med forskning om civilsamhället i stort, säger Sara Fransson.
– Den lilla förändring vi kan se vad gäller drivkrafter är att det är något färre som engagerar sig utifrån den kristna tron och något fler utifrån det sociala sammanhanget och kompisarna. 

I STUDIEN FRÅN ÅR 1998 fick personer över 25 år ta störst ansvar i barn- och ungdomsverksamheten. Under 2000-talet har utvecklingen snarare varit tvärtom.
– Du får i dag ta ett större ansvar som ung ideell i Svenska kyrkan. Det är en positiv utveckling för de yngre men också en utmaning för kyrkan. Om en 17-åring får ta större ansvar i barn- och ungdomsverksamheten än en 27-åring, vad signalerar det till de ideella? Hur kan de som varit ungdomsledare fortsätta att känna sig behövda av sin församling? undrar Sara Fransson.

....studien pekar också på att det saknas utvecklingsvägar för de lite äldre ideella som vill ta mer ansvar.

Enligt studien är de flesta frivilliga i barn- och ungdomsverksamheten engagerade i 1-2 år; som ungdomsledare ofta bara som ett förlängt konfirmandår. Det kan delvis förklaras med att många i den åldern flyttar för att exempelvis plugga på annan ort, men studien pekar också på att det saknas utvecklingsvägar för de lite äldre ideella som vill ta mer ansvar.

Studien visar också att församlingar som ger alla ideella personlig handledning i uppdraget får ett ökat ideellt engagemang. Likaså lyckas församlingar bättre när de jobbar aktivt med rekryteringsplaner och rekryterar ideella bredare för sina verksamheter.

DE FÖRSAMLINGAR SOM BÄST lyckats rekrytera och behålla ideella är de som har flera delar i sin barn- och ungdomsverksamhet – inte bara konfirmand-verksamhet. En annan viktig framgångsfaktor är att aktivt ge ideella möjligheter att vara verksamma i andra delar av församlingen, som inom musikverksamhet, diakoni och gudstjänst.
– För att göra det här krävs ett samtal om idealitet och att fler än prästen och församlingspedagogen frågar de ideella om de vill engagera sig i något nytt. När fler vågar fråga är det lättare för ideella att både få in en fot i församlingen eller att stanna kvar; att alla i församlingen känner och tar ansvar att fråga när de ser att en person skulle passa bra i en verksamhet, säger Sara Fransson.
Studien visar också att församlingar som ger alla ideella personlig handledning i uppdraget får ett ökat ideellt engagemang. Likaså lyckas församlingar bättre när de jobbar aktivt med rekryteringspla-ner och rekryterar ideella bredare för sina verksamheter.

VILKEN ROLL KAN då ideella få framöver i Svenska kyrkan? Sara Fransson betonar att det går att prata om idealitet i kyrkan utifrån olika perspektiv. Dels finns det organisatoriska perspektivet som också handlar om kyrkans försämrade ekonomi, dels det teologiska perspektivet om varför kyrkan ska jobba med idealitet.

– Oavsett perspektiv så behöver det ideella engagemanget med tiden öka, om kyrkan ska bibehålla den verksamhet som finns idag och utveckla den vidare.
– Det som förenar församlingar som lyckats med barn- och ungdomsverksamheten handlar inte om att lösa kostnadskriser, utan om att de hittat ett sätt att vara kyrka. De jobbar inte i stuprör utan ser att de olika verksamheterna i en församling hör ihop.

SARA FRANSSON ANSER ATT en viktig fråga för såväl Svenska kyrkan som för hela civilsamhället i stort handlar om vilka arbetsuppgifter som de ideella kan göra respektive vilka arbetsuppgifter som anställda måste göra. Vad kräver till exempel lagar och försäkringar för att utkräva ett professionellt ansvar? 
– Utvecklingen som Svenska kyrkan behöver gå emot är att de anställda ska möjliggöra för verksamheten mer än att själva leda verksamheten. I dag är det ganska många anställda som leder de olika verksamheterna, men om vi tar en framgångsfaktor i konfirmandverksamheten så är det prästerna och församlingspedagogerna som möjliggör för de unga ledarna att leda verksamheten, säger Sara Fransson.

Sara Fransson anser att en viktig fråga för såväl Svenska kyrkan som för hela civilsamhället i stort handlar om vilka arbetsuppgifter som de ideella kan göra respektive vilka arbetsuppgifter som anställda måste göra.

Text: Nils Sundström

Annat som kan intressera!

Teckning av förstoringsglas över papper med text.

Urval forskning

Här har vi samlat ett urval av relevant forskning inom framförallt arbetsmiljöområdet.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!