Kunskaper - kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Det är dessa som leder och fördelar arbetet, överblickar samarbetet och oftast är nära arbetstagarna.

Det fordras generella kunskaper om hur arbetsmiljön påverkar arbetstagarnas hälsa. Emellertid räcker det inte med övergripande kunskaper, varje arbetsplats har särskilda organisatoriska och sociala förutsättningar som kunskaperna behöver omfatta och anpassas till. Kunskaper behövs för att tidigt upptäcka och parera samarbetsproblem och andra källor till kränkande särbehandling.

När det förkommer kränkande särbehandling krävs det kunskaper för att hantera det. Framför allt gäller att först kunna identifiera tecken som indikerar att det förekommer, sedan behövs det kunskap att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Det är bra och effektivt att även skyddsombuden har kunskaper om hur man förebygger kränkande särbehandling. Skyddsombuden har ofta insyn i verksamheten utifrån ett annat perspektiv än cheferna. Därför kan det vara praktiskt att erbjuda både chefer och skyddsombud samma sorts kunskaper, exempelvis genom att ordna gemensamma möten och utbildningsinsatser. Det är naturligtvis bra om så många som möjligt i verksamheten har kunskaper om dessa frågor och är införstådda med vad som gäller. Om kunskapen inte finns i organisationen kan en extern resurs som företagshälsovården eller annan med tillräcklig kompetens anlitas.

Tecken på kränkande särbehandling hos enskilda arbetstagare

 • Ökade svårigheter till samarbete i form av motvilja, irritabilitet eller stark likgiltighet.
 • Medvetet brytande av regler eller överdrivet hållande på regler, försämrade prestationer.
 • Hög stressnivå, låg stresstolerans med överreaktioner, ibland traumatisk krisupplevelse.
 • Fysisk ohälsa, missbruksproblem eller psykiska reaktioner t ex sömnsvårigheter, försämrad självkänsla, ångest, ”grubblerier”, depression, eller maniskhet, ibland stark aggression och svår trötthet.
 • Oförmåga att se framåt eller orimliga krav på upprättelse.
 • Självmordstankar eller våld mot egen person.

Om inte kränkningarna omgående upphör riskerar symptomen att bli permanenta och kan kräva långvarig medicinsk och psykologisk experthjälp.

Tecken hos arbetsgrupper

 • Minskad effektivitet och produktivitet
 • Upplösande av rådande regler eller fastlåsning av regler.
 • Ökande kritik mot arbetsgivaren, bristande förtroende, allmän känsla av osäkerhet.
 • Ökande samarbetsproblem, t ex oförståelse för andra arbetssätt, undandragande från gruppen eller arbetsuppgifter, försök till maktövertagande eller starka klickbildningar.
 • Hög sjukfrånvaro, missbruksproblematik, personalomsättning, ökat antal ledighetsansökningar.
 • Låg tolerans mot påfrestningar samt allmänna symtom på vantrivsel.
 • Mindre problem kan förstoras upp.Fortsatt sökande efter nya syndabockar.

Arbetsgruppens förmåga att medverka till att lösa interna problem kan påverkas av hur konflikten uppmärksammas och behandlas av arbetsgivaren. Om inga åtgärder vidtas ökar risksituationen med tiden.

Annat som kan intressera!

Råd för att förebygga kränkande särbehandling

Närmare var femte svensk utsätts för kränkande särbehandling på jobbet. Vad kan den som är chef göra för att förebygga kränkningar och hur kan hen agera när de förekommer? Arbetsgivarorganisationens arbetsmiljöspecialist Sara Strandberg ger tips och råd.

illustration av person vid kopieringsmaskin. Ur en dörr bakom personer sträcker två långa armar ut sig.

Så blir otrygga rum trygga

Diskrimineringsuppropen #metoo och #vardeljus har lett till arbetsmiljöanalyser i Svenska kyrkan. Kultur och struktur diskuteras rent allmänt, men också de fysiska rummen. Marit Norén, präst och metodutvecklare med specialisering genus, ger råd om hur rum kan bli trygga.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

teckning med våldskänsla, med ett stort ord, nej, i rött.

Kränkande särbehandling (inspelat webbinarium)

Webbinariet Kränkande särbehandling går igenom några av de viktigaste aspekterna för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på en arbetsplats.

Exempel på samtalsunderlag om arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Gävle pastorat har arbetat fram ett samtalsmaterial som rör arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

två par händer på ett bord. en håller i en kaffekopp.

Så ska chefen agera när medarbetare känner sig kränkt

När övergår kritik på jobbet till kränkning? Och vad ska chefen göra är konflikter uppstår? Chefsutbildarna Georg Frick och Sofia Norberg berättar hur du som chef kan ta tag i svåra situationer.

Foldrar och skrifter som hör till utbildningen att vara skyddskommitté.

Att vara skyddskommitté (utbildning)

För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.