väg som skär genom ett skogrikt landskap, med uppförs- och nedförsbackar.
Foto: Michael Erhardsson

Ledarskap

Ledarskap i Svenska kyrkan utövas av såväl anställda – chefer och medarbetare – som frivilliga

Chef är i detta sammanhang den formella befattningsrollen. Ledarskap handlar om det förhållningssätt chefen utvecklar för att hantera relationen gentemot medarbetare och förmågan att få medarbetare att utföra ett gott arbete inom ramen för det uppdrag de har.

Med uppdraget i centrum är viktiga uppgifter för en ledare att vara

  • visionär och ange färdriktning
  • lagbyggare och samla inåt
  • föredöme och företräda utåt.

Idag talas också om medarbetarskap vilket betyder de förhållningssätt en medarbetare utvecklar för att hantera relationen gentemot chefer/arbetsgivare och kollegor.

Som chef har du stor betydelse för trivsel och effektivitet på arbetsplatsen. Ett gott och tydligt ledarskap är viktigt för den miljö medarbetarna arbetar i. Som chef har du en viktig uppgift att skapa bra arbetsförhållanden och goda förutsättningar för medarbetarna så att de kan utföra sin uppgift och känna arbetstillfredsställelse.

Du som är chef ska ta reda på hur det går för medarbetarna, hur arbetsförhållandena påverkar arbetsresultatet och vad det finns för risker med de uppgifter och de förhållanden medarbetarna arbetar under. I din uppgift ingår också att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ett ohälsosamt arbetssätt eller osunda arbetsförhållanden.

Det handlar om att vara närvarande och tillgänglig så att medarbetarna kan få det stöd av dig som ledare som de behöver för att utföra sina uppgifter. Det handlar om att se medarbetarna och anpassa krav och uppgifter till vars och ens förutsättningar och att involvera medarbetarna i att utveckla sin arbetssituation.

Människor är olika och utmanas av olika förhållanden. Vi reagerar olika t ex när kraven är för höga eller för låga, när vi arbetar tillsammans med andra, eller hamnar i en pressad situation. I din uppgift ligger att ha kunskaper om hur olika arbetsvillkor påverkar människor och hur samspel och konflikter i grupper utvecklas.

Du ska systematiskt ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och de risker de ser i arbetet . Det finns många sätt att göra det på t ex genom PU-samtalet, skyddsronder, uppföljning av arbetstider, enkäter.

Glöm inte vardagssamtalet, att se och återkoppla de resultat medarbetarna presterar. Fråga medarbetarna hur de vill bli ledda och låt det påverka dig. Våga vara tydlig med förväntningar och krav på medarbetarnas insatser. Våga ge konstruktiv återkoppling.

Tänk också på hur du själv agerar. Du är en förebild och påverkar arbetskulturen genom ditt eget arbetssätt. Trots uttalanden om t ex vikten av balans mellan arbete och fritid kan kravet uppfattas vara ständig tillgänglighet eller långa arbetsdagar om chefen alltid går hem sist varje dag eller sänder e-post sena kvälls- eller nattimmar.

Om chefen ska kunna vara och ge ett bra stöd till medarbetarna är det viktigt att chefens arbetsmiljö är god. Att vara chef kan vara kravfyllt. Inte bara för att ansvaret är stort och uppgifterna många. Chefers arbetsmiljöfrågor handlar ofta just om att hitta balans mellan arbete och ledighet, att ständigt vara tillgänglig och att känna sig kluven mellan olika krav och behov. Åtgärder för att förbättra chefers arbetsmiljö handlar ofta om att öka tydlighet i uppdrag och ansvar och om att ge tillgång till olika typer av stöd, som exempelvis handledning. Som chef och ledare är man sitt eget arbetsverktyg och det är därför viktigt att ge tid för att utveckla kompetens som ledare och chef.

Som förtroendevald har du en viktig uppgift i att säkerställa att arbetsförhållanden och arbetsmiljön är bra för kyrkoherden. Det ligger i uppgiften att vara arbetsgivare. Risker i kyrkoherdens arbetsförhållanden påverkar inte bara hen, utan ett helt arbetslag.

Det är därför viktigt att säkerställa att ansvarsfördelning är tydlig mellan er som styr och de som leder. Att det finns tillräckligt med resurser för att arbetet i församlingen, pastoratet eller stiftet ska kunna utföras. Att säkerställa att chefen har tydliga mandat och befogenheter och att han eller hon får och tar möjligheten att ständigt utvecklas i sitt ledarskap och tar hjälp form av stöd och handledning när så behövs. Det är helt enkelt viktigt att föra en dialog om förväntningar och krav på ledarrollen.

närbild på ett dokument med texten Delegation

Delegation

Att delegera innebär att föra över uppgifter, befogenheter och beslutsrätt till någon annan. Det bör dokumenteras i en delegationsordning eller genom delegationsbeslut.

En kvinna och en man framför en skola i trä.

Så gjorde Öckerö församling när en förskola lades ner

Efter flera år med ekonomiskt underskott lades en av tre förskolor ner. Fem personer förlorade jobbet. – Svårt men nödvändigt. Gick bra till slut. Vi tog tog god tid på oss och mötte förståelse från såväl medarbetare som föräldrar, säger kyrkoherden Rasmus Lindén.

Lär dig mer om styra och leda!

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.