Foto: Shutterstock

Rätt till insyn vid tillsättning av chef

Vår församling ska nu anställa ny kyrkoherde och inför förhandling i frågan med facken har vi bestämt oss för ett urval av tre intressanta sökanden. Facken kräver dock att församlingen ska förhandla avseende samtliga som sökt tjänsten och då även tillhandahålla facken alla ansökningshandlingar. Har vi verkligen en sådan skyldighet – vi önskar så långt möjligt värna om sökandenas integritet?

Chefsjurist Robert Svec svarar: 

Inför viktigare beslut, såsom anställning av kyrkoherde, har arbetsgivaren också att ta initiativ till förhandling med samtliga kollektivavtalsbundna fackliga organisationer. 

Bestämmelserna om förhandlingsrätt och medbestämmande är ett sätt att skapa inflytande för arbetstagarsidan. Medbestämmande- lagen (MBL) utgår från att arbetstagarna, likaväl som arbetsgivaren, är beroende av hur verksamheten bedrivs och att de därför ska vara berättigade att påverka utvecklingen. 
Skyldigheten för arbetsgivaren att förhandla enligt MBL omfattar alla beslut som ligger inom ramen för arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt. Inför viktigare beslut, såsom anställning av kyrkoherde, har arbetsgivaren också att ta initiativ till förhandling med samtliga kollektivavtalsbundna fackliga organisationer. 
Om nu aktuell förhandling endast skulle avse huruvida viss eller vissa sökande bland andra vore lämpliga för anställningen, skulle arbetstagarsidans medbestämmande bli utomordentligt begränsat när det gäller nyanställning av kyrkoherde. De fackliga organisationernas möjlighet att argumentera i sådana ärenden är ju beroende av om organisationerna har praktiska möjligheter att överblicka vilka alternativ som egentligen finns. 

Utgångspunkten är att arbetstagarna ska ha samma rätt till insyn och överblick som arbetsgivaren.

DET NU SAGDA FÖRUTSÄTTER också enligt rättspraxis att arbetsgivaren redovisar sitt beslutsunderlag och, om de fackliga organisationerna begär det, låter organisationerna få del av de ansökningshandlingar som de har intresse för. Utgångspunkten är att arbetstagarna ska ha samma rätt till insyn och överblick som arbetsgivaren.
I någon mening är det riktigt att gällande ordning med förhandlingar inför anställning av kyrkoherde kan ha betydelse för sökandenas personliga integritet. Ibland är situationen den att den sökande inte vill att hens arbetsgivare eller annan vidare krets ska få kännedom om att hen söker en annan anställning. Dessa aspekter måste emellertid hanteras inom ramen för befintligt förhandlingssystem. Det centrala är att bestämmelserna ska utgöra en plattform för medinflytande också i ärenden av förevarande karaktär.

DET KAN TILLÄGGAS att reglerna i MBL om tystnadsplikt kan aktualise-ras inför förhandling om tillsättning av kyrkoherde. Arbetsgivaren kan då ta upp frågan om tystnadsplikt till förhandling med de fackliga organi-sationerna och ytterst vända sig till domstol för beslut i saken. Domstol kan besluta om tystnadsplikt i den mån det kan antas att det annars skulle föreligga risk för väsentlig ska-da för part eller annan – en förhål-landevis restriktiv regel.
I kyrkoordningen finns också uttrycklig bestämmelse om att sekretess inte hindrar att uppgifter lämnas till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud, om uppgifts- eller informationsplikt följer av lag eller kollektivavtal. Kyrkoordningen är i rättsligt hänseende dessutom underställd lagstiftningen, om konflikt uppstår mellan regelverken får kyrkoordningen vika.
Även EU:s dataskyddsförordning (GDPR) medger att uppgifter i ansökningshandlingar lämnas ut när arbetsgivaren ska fullgöra förhandlings- och informationsskyldigheten enligt MBL.

.....om konflikt uppstår mellan regelverken får kyrkoordningen vika.

Denna text har tidigare publicerats i tryckt version av Ducatus, nr 1/2023. 

Annat som kan intressera!

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

Chefsjuristen utreder

Robert Svec reder ut olika snåriga frågor som många arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan komma att brottas med.

Två händer håller i MBL, lagen om medbestämmande i arbetslivet.

MBL - det arbetsgivaren ska kunna (utbildning)

Bestämmelser om inflytande på arbetsplatsen för arbetstagare finns framför allt i MBL. Utbildningen ger en tydlig redogörelse för förhandlingar och information samt går igenom andra för arbetsgivaren centrala frågor.

Anställningsavtal

Så här fyller du i anställningsavtalet (e-utbildning)

E-utbildningen ”Så här fyller du i anställningsavtalet” är ett stöd när du ska fylla i ett korrekt anställningsavtal enligt gällande lagkrav enligt LAS. De nya lagkraven gäller från och med 2022-10-01.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!