Ett hoprullat dokument där ordet Arbetsordning går att läsa.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsordningar

Alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Det beslöt kyrkomötet 2011.

Kyrkoråd, stiftsstyrelser och kyrkostyrelsen ansvarar för sin organisation och sina arbetsformer. Det gäller även egendomsnämnderna. Det innebär att beslutande organ, såsom t ex kyrkofullmäktige, inte ska fastställa arbetsformer för kyrkoråd och nämnder. Något de gjorde före 2013. 

Genomarbetad arbetsordning grunden för gott styrelsearbete

Av kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet (KsSkr 2011:06) framgår att en genomarbetad arbetsordning är grunden för ett gott styrelsearbete och att det också är ett av de grunddokument som verksamhetsgranskningen kontrollerar för att säkerställa att det finns ett fungerade styrelsearbete.

Arbetsordningar finns inom andra associationsformer och det finns god sed för hur en sådan ordning bör utformas och vad de bör innehålla. Kyrkoordningen innehåller därför inte några detaljerade bestämmelser av vad en arbetsordning ska innehåll mot bakgrund av att den sed som gäller bör kunna förändras över tid. 

God ordning enligt kyrkostyrelsen

En god ordning enligt kyrkostyrelsen skrivelse är att arbetsordningen innehåller:

  • Styrelsens årsplanering (hur många sammanträden som ska hållas varje år och vilka frågor som ska behandlas på varje sammanträde)
  • En beskrivning av vilka organ som styrelsen har inrättat och vilka uppgifter som delegerats till dem. Även krav på protokoll och annan formalia som gäller inrättade organ.
  • Beskrivning av övrig delegation samt hur utnyttjad delegation ska anmälas till styrelsen.
  • Vilken rapportering som ska ske från kyrkoherde och övriga tjänstemän.
  • Vilka styrande dokument som styrelsen har upprättat och när de olika dokumenten ska uppdateras/beslutas.
  • Andra principfrågor som bör dokumenteras, tex särskilda uppgifter som ordföranden har tilldelats.

Viktigt med policydokument som regelbundet ses över

I kyrkomötets beslut betonades också vikten av att det finns policydokument kopplade till arbetsordningen och att de ses över regelbundet.

Mallar med kommentarer som hjälpmedel

Utifrån god sed har arbetsgivarorganisationen tagit fram mallar med kommentarer som ett hjälpmedel att utgå ifrån i arbetet med att ta fram en arbetsordning. Mallarna har tagits fram efter samråd med kyrkokansliet.

Mallarna gäller arbetsordning för kyrkoråd, dels i församling som inte ingår i pastorat, dels i pastorat. 

För en del kyrkoråd finns sedan tidigare reglementen. Arbetsordningen ersätter den typen av reglering av arbetsfördelningen mellan olika organ. För att förebygga otydlighet bör kyrkofullmäktige fatta beslut om att upphäva tidigare beslut om reglementen.

 

 

Medlemsservice – styra

närbild på ett dokument med texten Delegation

Delegation

Att delegera innebär att föra över uppgifter, befogenheter och beslutsrätt till någon annan. Det bör dokumenteras i en delegationsordning eller genom delegationsbeslut.

Ett hoprullat dokument där ordet Arbetsordning går att läsa.

Arbetsordningar

Alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Det beslöt kyrkomötet 2011.

illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.