svart kedja mot blå himmel.
Foto: Torsten Bundsen Ikon

Arbetsbelastning

För att en arbetsbelastning ska vara hälsosam är det viktigt att det finns tillräckliga resurser för att kunna utföra det förväntade arbetet. Om det blir obalans mellan krav och resurser och obalansen blir långvarig eller är återkommande finns en risk att ohälsa uppstår.

 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) finns bestämmelser om bland annat arbetsbelastning.

Krav

Att utföra ett arbete innebär ett antal olika krav. Vilka de är beror på vad det är som ska göras, om det till exempel är konfirmationsarbete, löneadministration eller kyrkogårdsarbete. Det kan handla om mängden uppgifter som ska utföras (kvantitet) och hur bra det ska vara (kvalitet). En del arbeten har krav i form av att vara tidsstyrda. Det finns också uppgifter som är kognitiva (att ha många bollar i luften samtidigt, kunna lösa komplexa problem, ta ställning till etiska dilemman) eller emotionella (att möta människor som lever i utsatthet, har sorg, befinner sig i en krissituation). I en del arbeten kan det också finnas fysiska förutsättningar som ställer krav, till exempel tunga lyft, repetitiva uppgifter, grävning eller mycket buller.  

Förväntningar och krav från olika håll 

Förväntningar och krav på innehållet i arbetet och hur det ska utföras kan uppkomma från olika håll. Det kan vara från arbetsledare och chef, men det kan också vara förtroendevalda, ideella eller församlingsbor som uttrycker sin förväntan. Andra krav kan komma inifrån, de egna förväntningarna på vad som ska åstadkommas.  

Gränslöst arbete kan utgöra fara

I Svenska kyrkan drivs många arbetstagare av ett stort engagemang och att det går att arbeta med det man tror på. Om arbetsvillkoren och -förutsättningarna inte är tillräckligt tydliga, eller andras och/eller egna krav inte stämmer överens med vad som kan och ska åstadkommas är det svårt att avgöra vad som är en tillräcklig arbetsinsats. Det finns då risk att arbetet blir gränslöst och det kan leda till ohälsa.  

Psykiskt påfrestande uppgifter

En del arbetsförhållanden är särskilt krävande och psykiskt påfrestande. I Svenska kyrkan finns flera sådana uppgifter. Att bemöta människor i utsatta och svåra situationer är ett sådant exempel. Det kan också vara uppgifter där det finns risk för hot och våld, att lösa konflikter, ta ställning till etiska dilemman eller att fatta beslut under press.  Även om det ofta är mycket meningsfullt att arbeta med människor kan det också vara psykisk påfrestande.  

Resurser

Det behövs resurser för att hantera de krav som ställs på arbetet och resurserna ska anpassas till de ställda kraven.  

Det finns olika slags resurser, exempelvis

  • hjälpmedel och arbetsredskap
  • tillräckligt med bemanning och kompetens.
  • tillräckligt handlingsutrymme och tid.
  • stöd genom återkoppling och de beslut som behövs för att kunna göra sitt jobb,
  • tillgång till utbildning, information och handledning
  • forum där det går att ta upp problem och svårigheter.  

För att en hög arbetsbelastning inte ska leda till ohälsa är det viktigt med återhämtning. Det är viktigt såväl under arbetsdagen som över tid.

Mer om arbetsmiljö

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Utbildningar inom arbetsmiljöområdet

Svart trappa med gula varningslister.

Arbetsanpassning och rehabilitering (utbildning)

Utbildningen lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att arbeta förebyggande och vad som händer då arbetsgivaren gjort allt som går i ett rehabiliteringsarbete.

Flera olika häften och böcker om arbetsmiljö och en penna ligger på ett bord.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (utbildning)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär.

Ett bord med papper, en ordförandeklubba och en psalmbok.  Flera personers händer syns runt bordet.

Kyrkorådets arbetsmiljöansvar (utbildning)

Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och identifierar de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter

En person sätter på sig hörselkåpor.

Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården (utbildning)

Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.