Gul väst hänger över en stolsrygg framför ett skrivbord.
Foto: Magnus Aronson

75 år: Arbetsmiljön i Svenska kyrkan

Under de år som gått sedan startskottet i Hallsberg har fokus gällande  arbetsmiljöfrågor utvecklats till att från  fysiska arbetsförhållanden också omfatta de psykosociala och organisatoriska  arbetsförhållandena. 

Under 70-talet stärktes skyddsombudets roll genom lagstiftning och Arbetsmiljölagen trädde i kraft. Den tydliggjorde att arbetsgivaren ska samverka med skyddsombud, att arbetstagarna ska  medverka och att arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del av verksamheten och inte en fråga som sköts vid sidan om. Med kunskap om att det finns hälsoproblem relaterade till den organisatoriska  och sociala arbetsmiljön och tydlighet från forskningen om vilka faktorer som är viktiga att arbeta med i det förbyggande arbetet kom förtydligade förskrifter under 2000-talet gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Under många år har arbetsgivarorganisationen arbetat med att genom studier ta fram fakta om arbetsmiljön i Svenska kyrkan, ge och utveckla olika former av stöd till Svenska kyrkans arbetsgivare i deras arbete med att möjliggöra en bra arbetsmiljö och skapa en bra personalpolitik: stödmaterial, utbildningar och utvecklingsinsatser.  

Arbetsmiljöhandboken med mallar och checklistor har utvecklats och blivit digital. På arbetsgivarorganisationens webb finns bred information i arbetsmiljörelaterade frågor. Även information och material med fokus på kyrkogårdens arbetsmiljö har  tagits fram, exempelvis instruktioner för säker gravgrävning.

Utbudet av arbetsmiljöutbildningar har utökats genom åren. Under de år som gått har arbetsgivarorganisationen tagit fram studiematerial för arbetslagsutveckling, metoder för verksamhetsutveckling samt chefs- och ledarskapsutveckling men även olika ledarskapsprogram och processtöd för styrelseutveckling i kyrkoråd.

Vd Birgitta Ödmark lutar sig mot staket utanför porten till Vattugatan.

75 år: Från intresse- till arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation.  Medlemmarnas behov avgör ytterst vilken verksamhet som ska bedrivas.

Avtalsböcker i olika färger i en hög.

75 år på 7,5 minuter

Från centralstationen i Hallsberg 1945 till en modern arbetsgivarorganisation.

Liggande lagbok och två stående foldrar, om MBL och om semesterlagen.

75 år: Förhandlings- och avtalsfrågor

Svenska kyrkan är en betydande arbetsgivare med mer än 20 000 anställda. Kyrkans nuvarande organisation grundas på en lång historisk tradition, där det alltid funnits befattningar i församlingarna för att tjäna kyrkan.

Ett utbildningsrum speglas i en teveskärm.

75 år: Utbildningsverksamheten

Arbetsgivarorganisationens utbildningsutbud har genom åren varierat och anpassats utifrån de uppdrag och ansvarsområden organisationen haft.

75 år: Pensionsavtalen i Svenska kyrkan

Pensionsfrågorna är viktiga för både arbetsgivare och anställda. Det rör sig om stora värden och avtal som får långsiktiga konsekvenser.

75 år: Kollektivavtalsstiftelsen Svenska kyrkans trygghetsråd

Långvarigt arbete med trygghetsfrågor.

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!