TPA 18 § 1 Pensionsavtal för anställda i Svenska kyrkan

Arbetsgivare vilka är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska kyrkan på nationell nivå och till trossamfundet Svenska Kyrkan närstående organisation som är av Pensionsnämnden godkänd arbetsgivare och som lämnat fullmakt till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att träffa kollektivavtal ska tillämpa detta avtal. Ovanstående arbetsgivare ska vara medlemmar i Kyrkans pensionskassa.

Nästa paragraf

Kommentarer från Kyrkans pensionsnämnd

Pensionsnämnden har inte lämnat några kommentarer angående denna paragraf.

Kyrkans pensionsnämnd är en partsgemensam nämnd som beslutar i frågor som rör bl.a. 

  • tolkning av kyrkans pensionsavtal

  • relevanta ärenden av prejudicerande betydelse

  • tillämpningsregler av väsentlig betydelse och som rör arbetsgivare och arbetstagare.

Nämnden består av sex ledamöter samt ersättare för dessa. Hälften av ledamöterna kommer från arbetsgivarorganisationen och hälften från arbetstagarorganisationerna.

Vid frågor om pensionsnämndens beslut ska du som är arbetsgivare kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och du som är arbetstagare ska kontakta ditt fackförbund.​