Kvinna med prästskjorta och mörka glasögon.
Foto: Evelin Senniksen

Vad är viktigast för smidigt samarbete i kyrkorådet?

HALLÅ DÄR.....Ann Lidgren, kyrkoherde i Båstad Östra Karups församling. Du tillträdde för två år sedan din tredje kyrkoherdetjänst – vad är viktigast för ett smidigt samarbete i kyrkorådet?

 

– Tillit till varandra är nummer ett, särskilt mellan kyrkoherde och ordförande. Sedan kan man ha meningsskiljaktigheter i sakfrågor, men då får man diskutera det och komma fram till en lösning som båda står bakom. När beslut väl är fattat är det oerhört viktigt att kyrkorådet står enigt och backar upp kyrkoherden i genomförandet. Annars försvåras det, i synnerhet när det handlar om känsliga frågor som väcker oro i arbetslaget, exempelvis organisationsförändringar, personalärenden eller försäljning av fastigheter.

Hur säkerställs rågången mellan kyrkorådets styrande uppdrag och kyrkoherdens ledningsansvar i den dagliga verksamheten?

– Jag har privilegiet att ha ett styrelseproffs som ordförande. Han känner till spelreglerna och vet vad som ligger på mitt och hans bord. Vi samarbetar tätt och har kontakt flera gånger i veckan, men håller samtidigt hårt på ordningsfrågorna. Exempelvis kan de vara frestande för anställda eller församlingsbor att ringa till ordföranden och fråga om saker och ting, men alla personal- och verksamhetsfrågor ska hänvisas till mig. Det är vi överens om.

Vilka råd ger du nya kyrkorådsledamöter utan tidigare styrelseerfarenhet?

– Att sätta sig i skolbänken för att lära sig hantverket, ta råd och fråga erfarna ledamöter vad som ingår i rollen. Dessutom krävs kunskap om Svenska kyrkans organisation och man måste inse att det tar tid att vara förtroendevald. Det går inte att sköta bara på kvällstid. Att träffa personal är också en viktig del. Kyrkorådet är ju arbetsgivare för ett arbetslag som de behöver lära känna, utan att för den skull tumma på rågången mellan att styra och leda. Att i början av mandatperioden ha en introduktion där medarbetarna får möta det nya kyrkorådet är väldigt angeläget för att det fortsatta arbetet med församlingsinstruktion och liknande ska fungera.
– Personligen tycker jag också det är trevligt att se förtroendevalda i gudstjänsten i kyrkan. Det betyder mycket för gemenskapen i församlingen.

Kyrkorådet har en viktig roll att dra upp riktlinjerna för framtiden och jag som chef behöver få in medarbetarna i ett ekonomiskt tänkande som vi inte haft tidigare.

Vilka frågor ser du som viktigast på kyrkorådets bord framöver?

– Vi är en liten församling med 20 anställda och cirka 5 000 medlemmar. Tillhörigheten ligger på 65 procent, men prognoserna pekar neråt och vi har som det ser ut nu underskott i budgeten. Kyrkorådet har en viktig roll att dra upp riktlinjerna för framtiden och jag som chef behöver få in medarbetarna i ett ekonomiskt tänkande som vi inte haft tidigare. Redan i år drog vi bort 20 procent av alla verksamhetspengar och nästa år krävs ännu mer. Lokalförsörjningsplaner står därför högt på agendan. Fastigheter kostar mycket och 75 procent av tiden står våra lokaler tomma, så vi måste hitta ett nytt system som hjälper oss att få en budget i balans.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022

Annat som kan intressera!

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

En stödjande organisationsstruktur

En praktika från medlemstidningen Ducatus.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!