Främja, förebygga och rehabilitera

För att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser är det viktigt att ta utgångspunkt såväl i det som skapar hälsa på en arbetsplats som i de risker som finns för ohälsa eller olycksfall.

Hälsofrämjande arbete

I det främjande arbetet handlar det om att ta tillvara arbetsplatsens friskfaktorer - det som främjar arbetstagarnas hälsa och leder till att arbetstagare mår bra, trivs, vill, kan och orkar arbeta.

En friskfaktor är de förutsättningar som finns i din arbetsvardag och som påverkar ditt välbefinnande i positiv riktning.

Att undersöka det friska

Ett sätt att undersöka vilka faktorer som främjar hälsa är att komplettera enkäten, skyddsronden eller arbetsplatsträffen med frågor om vad som skapar trivsel och att medarbetaren mår bra på arbetsplatsen.

Ett annat sätt är att särskilt utforska de faktorer i en enkät som får bäst resultat om vad det är som gör att de är så bra.

Ytterligare ett sätt kan vara att på arbetsplatsträffen samtala utifrån följande frågor:

  • Hur skapar vi en bra arbetsplats?
  • Vad skapar arbetsglädje på arbetsplatsen?
  • Vad är roligast på ditt arbete och hur kan detta utvecklas ytterligare? är arbetet flyter på som bäst på arbetsplatsen- vad är nyckeln i arbetet?

Friskfaktorsarbetet går ut på att hitta dessa nycklar och stärka dem.

Friskfaktorer - att undersöka vad som främjar hälsa

I det främjande arbetet handlar det om att ta tillvara på arbetsplatsens friskfaktorer - det som

  • främjar arbetstagarnas hälsa
  • leder till att de mår bra
  • trivs vill
  • kan och
  • orkar arbeta.

En friskfaktor är de förutsättningar som finns i arbetsvardagen och som påverkar välbefinnandet i positiv riktning.  

Lyfter arbetsplatsens styrkor

Arbetet med friskfaktorer lyfter fram det som utgör arbetsplatsens styrkor. Faktorer som gör att arbetstagarna tillsammans anser är de viktigaste för att arbetet ska fungera bra på arbetsplatsen och för att det ska kännas roligt och motiverande att gå till arbetet.

Utgör nytt sätt att arbeta

För många är det ett nytt sätt att arbeta och det kan vara svårt att byta fokus från risktänk och att leta fel och brister och att istället se till möjligheter och styrkor. Lösningen handlar om att se dessa två förhållningssätt som komplement till varandra. 

Åtta friskfaktorer

Genom att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt har arbetsgivare stor chans att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Forskning om vad som bidrar till ett hälsofrämjande arbetsliv visar att följande åtta friskfaktorer är viktiga:  

Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.

Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.

En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan. Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.

Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.

Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.

Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.  

Ledarskapsprogram

tre personer står med ryggen til mot kameran. de sorterar mat. personen i mitten har en varselväst på sig.

Verksamhetsansvar och ideellt engagemang

Vad innebär ideellt engagemang i Svenska kyrkan? Vad är det för skillnad mellan anställdas arbete, förtroendevaldas uppdrag och ideellas engagemang och uppgifter? Hur ser gränsdragningen ut mellan dessa roller? Den här utbildningen reder ut begrepp och frågor som rör ideellt engagemang. Den förtydligar och exemplifierar de olika rollerna och fastställer gränsdragningen mellan dem.

Två kvinnor sitter bredvid varandra. Kvinnan till vänster har glasögon och ser in i kameran, kvinnan till höger tittar på sin arbetskamrat.

Ny som chef

Utbildning över 2+1 dag för dig som varit chef i högst två år. Medverkar gör bland annat Mari Burell (t.v.) och Sara Strandberg.

Kvinna med prickig blus sitter vänd mot man med skägg.

Att leda sig själv och andra - ledarskap genom personlig utveckling

För att möta en ökad efterfrågan på våra ledarskapsprogram, har ”Att leda sig själv och andra” lanserats. Ett tillskott och komplement till våra uppskattade chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram för alla chefer och arbetsledare med personalansvar, med fokus på den personliga utvecklingen.

Flera händer sträcker sig efter postit-lappar på ett bord.

Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan

Ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång startar varje höst.

Ett bord med kaffekopp, fikabröd på en tallrik, en stängd bärbar dator och en mobil. Runt bordet sitter flera personer vars händer, armar och ben syns.

Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka

Utbildningen syftar till att bli säkrare i rollen som arbetsledare och kunna leda sin verksamhet och sin personal på ett tryggt och utvecklande sätt. I utbildningen ingår praktiska övningar och hemuppgifter.

Ett broderat kors i guld, vitt och blått på grönt tyg.

Kyrkoherde idag

Ledarskap för samspel och strategi. Ger dig som ny i ditt uppdrag möjlighet att utveckla din förmåga till strategiskt ledarskap i samspel med medarbetare och förtroendevalda.

På bilden syns en person från knäna och nedåt som gräver i grus på en kyrkogård. Det är grus på spaden och bredvid står en skottkärra.

Påbyggnadsutbildning för arbetsledare

En utbildning för dig som har gått "Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka".

En labyrint av gröna häckar

Kvalificerat ledarutvecklingsprogram för kyrkoherdar

Vill du utveckla ditt ledarskap och förflytta det till en högre nivå? Detta program stärker och rustar dig som kyrkoherde så att du får bättre möjligheter att leda i en komplex miljö där du måste samverka med många olika aktörer.

Förebyggande arbete

Att förebygga och förhindra ohälsa innebär att vi identifierar riskfaktorer i arbetet, och agerar tidigt för att förebygga ohälsa, undvika rehabilitering och återfall.

Ohälsa, olycksfall och tillbud ska uppmärksammas, utredas, dokumenteras och åtgärdas så att liknande situationer inte uppstår.

Det förebyggande systematiska arbetet innebär att kontinuerligt undersöka arbetsförhållandena och bedöma om det finns risker för ohälsa och olycksfall, vidta åtgärder och följa upp de vidtagna åtgärderna .Vi lär och reflekterar över tidigare erfarenheter för att kunna utveckla en säker och tillfredsställande arbetsmiljö.

En uppslagen skrift från Arbetsmiljöverket med markerad rubrik där det står Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Rehabiliterande/efterhjälpande insatser

Rehabiliterande/ efterhjälpande insatser handlar om att agera när något redan har hänt och syftar till att återskapa hälsan.

Det handlar om att se vad i organisationen, i arbetslaget, i arbetsuppgifter, arbetssätt eller något i organisationskulturen som kan behöva förändras.   

När det gäller en enskild medarbetare som blivit sjuk ska rehabiliterande åtgärder vidtas. Mer information om dessa åtgärder finns i den webbaserade handboken Vera.

en rullstolsburen person sitter vid sin dator.

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

detaljbild av pajdiagram från Alnas hemsida

Alna – ett stöd vid skadligt bruk (missbruk)

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tillgång till gratis rådgivning och stöd från Alna vid skadligt bruk, liksom till rabatter på utredning, behandling, utbildning med mera.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.