Kvinna med mörk blus står i kyrkorum.
Foto: Rosanna Öhrwall

Så arbetar vi med lönekriterier

Lön är ett av flera medel för att nå uppsatta mål med verksamheten. Haninge pastorat använder i sin lönesättning både kriterier från Svenska kyrkans löneavtal och lönekriterier som pastoratet själva arbetat fram. - De täcker tillsammans in de behov organisationen ha, säger Lina Grandin, HR-ansvarig i Haninge pastorat.

Att både använda kriterier från löneavtalet och lönekriterier som pastoratet själva arbetat fram täcker in både bredd och djup i alla yrkesroller, anser Lina Grandin.
– De är även viktiga för att vi ska kunna utvecklas som organisation  och nå våra verksamhetsmål, säger hon och tillägger att inga lönekriterier egentligen är viktigare än andra.
För att alla medarbetare ska förstå innebörden av de olika kriterierna har samtliga medarbetare deltagit i arbetet med att ta framkriterierna, som pastoratet går igenom vid nyanställningar, medarbetarsamtal och avstämnings samtal. De är även tillgängliga på pastoratets intranät.

– Det senaste året har alla medarbetare även deltagit i ett värderingsprojekt. Projektet har resulterat i fyra värderingar som numera är bärande i löpande utvärderingar av prestation och därmed lönekriterier: öppenhet, respekt, empati och ansvar. Varje värdering är kopplat till ett bibelord och till önskat beteende. 

PASTORATET ARBETAR KONTINUERLIGT med de här värdeorden, både i grupp och på pastoratsnivå, exempelvis vid personaldagar.

Hur ser eventuell koppling till verksamhetsplanen ut? 
– Vid varje medarbetarsamtal bör det finnas ett underlag och chef och medarbetare skapar tillsammans en handlingsplan för hur medarbetaren ska kunna uppnå de uppsatta målen. Det kan vara allt från utibldningar till olika verktyg. Vi ser också att medarbetarsamtalen behöver följas upp kontinuerligt för att skapa struktur och räta ut eventuella frågetecken. 

– Om jag som medarbetare vet vad som förväntas av mig i mitt arbete, ger det mig trygghet att utföra mina arbetsuppgifter på ett bra och framåtsträvande sätt. Detta resulterar förhoppningsvis i bra resultat i verksamheten. Man går mot egna –     men också mot verksamhetens – mål och förhoppningsvis kan man bocka av vissa mål och i bästa fall fira goda resultat och måluppfyllelser.

Hur kan detta bidra till bra rekryteringar?
–     Ett sätt att attrahera nya medarbetare är att ha ”rätt” lön för rätt jobb kombinerat med lönespridning i grupperna för att kunna påvisa att gott arbete också ger mer i lön. Med det sagt utgör lön absolut inte den enda motivationsfaktorn. Många värdesätter även sådant som flexibilitet  i arbetstid och frihet under ansvar. 

DE NYA VÄRDERINGARNA med åtföljande önskade beteenden tog Haninge pastorat beslut om i slutet av 2021. 
– Här behöver vi tydligare implementera dessa i arbetet med exempelvis kultur, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning. Dessutom anser jag att  vi behöver bli mer samspelta i Svenska kyrkan som helhet vad gäller lönebild-ningsprocessen, säger Lina Grandin.

Vilka andra tankar har du vad gäller måluppfyllelse?
– Den dag min lön återspeglar min prestation och mitt bidrag till målupp- fyllelse ställt mot de uppsatta målen i organisationen jag arbetar i, har lönen blivit ett styrmedel för verksamhetsutveckling, säger Lina Grandin.

Text: Lotta Person

Annat som kan intressera!

Rättvisa löner – metod för lönekartläggning (e-utbildning)

E-utbildning som lär dig grunderna i lönekartläggning på mindre än trettio minuter. Kursledare Mari Burell lotsar dig igenom de olika stegen i metoden. Gå utbildningen var du vill, när du vill! Enkelt och effektivt!

Leende kvinna med glasögon

Det goda lönesamtalet

Två frågor till Mari Burell, regional förhandlare och rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som håller kurser om löneprocessen för chefer   i församlingar och pastorat.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!