Visar text ur det tryckta materialet.
Foto: Lotta Person

Konflikt mellan arbete och fritid? Dialog underlättar tydligare gränssättning

– För att klargöra vilka förväntningar som finns om nåbarhet och tillgänglighet behöver vi prata om det på våra arbetsplatser, säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor.

Många av Svenska kyrkans medarbetare har kontakyrken med stora känslomässiga krav, där tanken på jobbet är svår att släppa när arbetsdagen är slut. 
Med ett digitaliserat arbetssätt ökar dessutom flexibiliteten för var och när arbetet utförs, en trend som förstärkts i spåren av den pågående pandemin. Men diskussionen kring det gränslösa arbetslivets möjligheter och risker började långt innan coronaviruset tog sitt grepp om landet.
– Konflikten mellan arbete och fritid är en fråga som belysts i flera arbetsmiljöstudier. Den har också kommit upp i samband med de två senaste avtalsrörelserna, vilket ledde till ett partsgemensamt arbete. Tillsammans med de fackliga organisationerna har vi tagit fram ett stödmaterial tänkt att kunna användas på Svenska kyrkans arbetsplatser, säger Anna von Malmborg vid arbetsgivarorganisationen.

HON POÄNGTERAR ATT MÄNNISKOR har olika förhållningssätt till de organisatoriska, tidsmässiga och rumsliga gränser som finns i arbetslivet – och enda sättet att hantera dessa olikheter är att prata om dem. Många upplever till exempel att kraven på tillgänglighet ökar när det är så lätt att komma åt e-post via mobilen. 

För en del kan lösningen vara att få lägga undan telefonen efter arbetstid, medan andra faktiskt vill kunna svara för att få det överstökat. Det som är stressande för den ene kan alltså vara en lättnad för den andre.

–  För en del kan lösningen vara att få lägga undan telefonen efter arbetstid, medan andra faktiskt vill kunna svara för att få det överstökat. Det som är stressande för den ene kan alltså vara en lättnad för den andre. Vi väljer en strategi som passar oss själva, men hur vi agerar utifrån dessa val påverkar också andra, säger Anna von Malmborg.

 

DÄRFÖR GÄLLER DET att klargöra vilka förväntningar som finns på nåbarhet och tillgänglighet. Som stöd för samtal kring sådana frågor på den lokala arbetsplatsen finns nu ett arbetsmaterial kring gränsdragning mellan arbete och fritid, som parterna tagit fram gemensamt. Med utgångspunkt från fyra olika fiktiva händelser ställs ett antal frågor som ska inspirera till vidare diskussion för olika yrkes-grupper. Det kan handla om allt från husmors merjobb i samband med lägerverksamhet till diakonens träffar med församlingsbor på ledig tid, liksom prästens och kantorns hantering av önskemål från brudpar eller släktingar vid bröllop och dop.
– Det är viktigt att undersöka hur gränssättning mellan arbete och fritid görs i olika situationer. Vi ger inga färdiga svar, men hoppas att det här materialet ska stimulera till dialog om det som är relevant för den egna arbetsplatsen. Stödet kan användas som hjälp i enskilda medarbetarsamtal eller vid arbetsplatsträffar som initieras av chefer i samarbete med skyddsombud, säger Anna von Malmborg. 

Text: Susanna Lidström

Intervjun har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 3/2021. 

Annat som kan intressera!

Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

Uppslagen mapp med det material som ingår i utbildningen organisatorisk och social arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (utbildning)

Den ökande psykiska ohälsan i arbetslivet är en av samhällets utmaningar. Därför är det viktigt att ta vara på det som fungerar bra och i tid åtgärda det som kan skapa ohälsa.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har en broschyr som heter Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!