Illustration i olika färger av husfasad med dörr, fönster och lampor i fönstren.
Foto: Sara Samuelsson

Demokratistärkande arbete - praktiska tips och teologiska råd

Svenska kyrkan driver sedan flera år ett stiftsövergripande program för social hållbarhet med fokus på tillit och demokrati. Genom detta kan församlingar och pastorat söka stöd för ökad kunskap, förståelse och motståndskraft mot strukturell rasism och antidemokratiska ideologier.

”Vår kristna tro kräver av oss att vi försvarar människovärdet. Därför ger den oss ett särskilt ansvar att värna tillit och demokrati.

Att verka för tillit och demokrati har länge varit en del av kyrkans diakonala uppdrag. På senare år har församlingar och pastorat också sett behov att utveckla teologiska per­spektiv och förhållningssätt för att möta olika extrema politiska grup­peringars oroväckande påverkan på lokal samhället.

– Det behövs kunskap, metoder och samverkan kring frågor som kopplar kristen tro till mänskliga rättigheter och demokrati. Stöd för att föra samtal som kan upplevas som ideologiskt och teologiskt komplexa är något som särskilt efter frågas, säger Christina By­ström, som tillsammans med kollegan Lena Blom är samordnare för det stiftsövergripande program­met Social hållbarhet – fokus tillit och demokrati. 

Christina Byström fungerar tillsammans med Lena Blom som samordnare av programmet. Foto: Privat - Läs mer om programmet.

Genom utbildningar, nätverk och anpas­sade insatser stöttas medarbetare, förtroendevalda och aktiva med­lemmar med sakkunskap och erfarenhetsutbyte, framför allt när det gäller yttringar som utmanar kyrkans grundläggande värdering­ar om alla människors lika värde. För att nå ut med såväl utbildningar och seminarier som opinionsbild­ning samverkar programmet med flera tunga aktörer inom området, som myndigheten Forum för levande historia, Segerstedtinsti­tutet vid Göteborgs universitet och stiftelsen Expo. I samband med kyrkovalet i höstas presenterades till exempel en Expo­rapport om hur krafter på yttersta högerkanten gör anspråk på kristna värden, vilket innebär utmaningar för Svenska kyrkan som organisation.
– Expo har ett löpande uppdrag för programmet och förser oss varje halvår med en aktuell analys av samhällsvecklingen med fokus på demokratifrågor. Stiftelsens kompetens och långa erfarenhet kring hur främlingsfientlighet och organiserad rasism bäst bemöts är relevant för oss att ta del av. Här handlade det om högerextrema gruppers påverkan, men vi följer risker och hot oavsett från vilka grupperingar de kommer, säger Christina Byström och förklarar att Expo-rapporten används som ett av flera kunskaps underlag för att ta fram utbildningar riktade till såväl nationell som lokal nivå.

DET ÄR OCKSÅ viktigt att frågor om tillit och demokrati kommer in i församlingsinstruktioner och verksamhetsplaner. För arbetsgivare och chefer lokalt gäller det att rusta sin organisation i samtidskunskap, tydliggöra kyrkans värdegrund och med hög grad av delaktighet från anställda och frivilligt engagerade, samverka med andra aktörer i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.
– Inom programmet finns medel att söka för församlingars insatser i frågorna. Ta kontakt med stiftets representant i programmet för att diskutera idéer och vilka möjlighe-ter till samfinansiering som finns, tipsar Christina Byström. 

Annat som kan intressera!

Kvinna med långt hår sitter vid en å.

Rapport om möjliga vägar till stabila och bärkraftiga samhällen (2020)

– Vissa platser har högre grad av social oro, säger författaren Miriam Holmer. Där skulle kyrkan kunna ta en än mer aktiv roll.

Man med prästskjorta och glasögon, mot en vägg.

HALLÅ DÄR …

… kyrkoherde Magnus Hedin i småländska Moheda pastorat, som sökt och fått projektmedel från det stiftsövergripande programmet Social hållbarhet – fokus tillit och demokrati.

Man, präst med glasögon sitter i en fåtölj vid ett bord.

Så mötte Högsbo extrema gruppers hat och hot

När Högsbo församling i Göteborg inför förra årets kyrkoval utsattes för en aggressiv kampanj regisserad av högerextrema Alternativ för Sverige ledde det till hot mot såväl förtroendevalda som personal.

Teckning med två personer som står framför en dörr som det står regler, rutiner på. Bakom dörren en bläckfisk.

Arbetsgivarens ansvar vid hat och hot: Förebygg och stötta långsiktigt

Hat och hot på jobbet är en arbetsmiljöfråga som behöver före- byggas och hanteras på ett systematiskt sätt och som ingår i arbetsgivaransvaret.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.