kvinna sitter vid dator, fotograferad bakifrån.
Foto: Magnus Aronson

Vad krävs för uppsägning vid arbetsbrist?

Fråga: Inom organisationen måste vi nu i någon mån anpassa kostymen till den ekonomiska verkligheten. Vissa förändringar i verksamheten är nödvändiga och kan medföra att arbetsuppgifter försvinner. Eventuella varsel vet vi inget om, däremot funderar vi över arbetsgivarens ansvar att sysselsätta medarbetare – vad krävs för att säga upp en arbetstagare?

Chefsjurist Robert Svec svarar: Arbetsbrist, som det möjligen nu kan bli fråga om, brukar definieras som allt annat än sådana omständigheter som kan hänföras till en arbetstagare personligen. Det behöver alltså inte föreligga brist på arbete i sig utan kan istället vara fråga om exempelvis omorganisation, annan förändring i verksamheten eller sviktande ekonomi. Arbetsbrist utgör normalt saklig grund för uppsägning.

Det är som huvudregel upp till arbetsgivaren att bedöma hur många personer som ska vara anställda och hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan dem. I samband med att förändringar av verksamheten övervägs måste arbetsgivaren utreda huruvida arbetstagare som berörs av nedläggning eller motsvarande kan omplaceras till annat arbete. Om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat ledigt arbete hos sig föreligger inte saklig grund för uppsägning. 

Sådan omplacering förutsätter emellertid att inte någon annan arbetstagare blir övertalig. Vid omplacering till andra lediga arbeten gäller inte några regler om turordning. Det föreligger heller inte någon för arbetstagaren absolut rätt till omplacering till en likvärdig anställning om någon sådan finns ledig hos arbetsgivaren. Omplaceringsskyldigheten gäller också endast beträffande arbete för vilket arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer.

Om en arbetsbristdrabbad arbetstagare avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande får arbetsgivaren normalt anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och ha saklig grund för uppsägningen av den arbetstagaren. Någon uppsägning hade ju överhuvudtaget inte behövt ske om ett skäligt erbjudande godtagits av arbetstagaren.

Vad som är att betrakta som ett skäligt omplaceringserbjudande måste prövas med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Även om arbetstagaren inte är garanterad någon annan likvärdig ledig anställning, är det dock givet att arbetsgivaren så långt möjligt bör eftersträva att erbjuda sådant arbete. 

Om en omplacering inom anställningen inte är möjligt, bör arbetsgivaren i princip vara skyldig att också undersöka om det någonstans hos arbetsgivaren kan ordnas en ny anställning. Det ligger då i sakens natur att det så långt som möjligt bör vara ett arbete som är likvärdigt med det som arbets­tagaren dittills har haft. 

Det ligger i omplaceringsskyldigheten att arbetsgivaren gör en noggrann utredning i omplaceringsfrågan och verkligen tar till vara föreliggande möjligheter att ordna en omplacering. Ett erbjudande om omplacering ska vara konkret och preciserat. Råder det oklarhet huruvida omplacering har kunnat ske medför detta normalt att arbetsgivaren inte anses ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 

När möjligheten till skälig omplacering av arbetstagare prövats och bedömts utsiktslös får uppsägning ske, och då med tillämpning av turordningsreglerna i lag och kollektivavtal. 

Omplacering utgör sådan angelägenhet som ska föregås av förhandling enligt medbestämmandelagen. Omplacering av präst och diakon kan också behöva föregås av så kallad befogenhetsprövning enligt kyrkoordningen. 

Denna text har tidigare paublicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2021. 

Intresserad av att läsa/lära mer?

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Rätt bemanning för verksamhetens behov – nytt material om omställning i Svenska kyrkan

För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov.

En kvinna skriver på en bärbar dator. Bredvid datorn ligger ett äpple, vita hörlurar och två godispaket. Fotot är taget över kvinnans axel.

Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan (e-utbildning)

E-utbildningen ”Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan”. Nu uppdaterad med viktiga förändringar enligt nya reglerna i LAS!

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!