illustration över två kyrkor, likt ett pussel, med ett citat intill.
Foto: Rebecca Elfast

Använd resurserna på ett smart sätt - då blir vår röst tydligare

Domprost Stefan Hiller ser stora möjligheter med att samordna uppgifter och utnyttja resurser smartare för att tillsammans kunna skapa ekonomisk bärkraft - och därmed bättre förutsättningar att göra skillnad än var och en för sig.

Man med prästskjorta lutar sig mot en pelare.
Stefan Hiller är domprost i Göteborg. Foto: Privat

Med sjunkande medlemstal ligger utmaningen för många lokala församlingar och pastorat i att kapa kostnaderna och samtidigt kraftsamla för att nå fler. Det kräver ofta genomgripande förändringsarbete, något Stefan Hiller har god erfarenhet av från flera håll i Svenska kyrkan. Som kyrkoherde har han bland annat tjänstgjort i Borås, där han drev arbetet med att skapa ett gemensamt pastorat innan han tillträdde som domprost i Göteborg för tre år sedan. Domkyrkopastoratet han leder består av sex centralt belägna församlingar som gick samman i och med den omfattande omorganisation som genomfördes 2018.
– Svenska kyrkan gör verkligen en viktig samhällsinsats – och det ska vi fortsätta med – genom att samla resurserna och arbeta på rätt sätt. Med större enheter kan vi till exempel dela uppgifter mellan församlingarna. Alla kan inte – och ska inte – behöva göra allting. Vi måste fördela arbetet så att vi hjälps åt med den grundläggande uppgiften. Det är så vi här i domkyrkopastoratet har förberett oss för att hitta en lösning, säger Stefan Hiller och förklarar att hans uppdrag från början har varit att få stadga i det stora citypastoratet.

– Kyrkan är människors gemenskap. Vi är inte organisation, vi har en organisation.

KRASST HANDLAR DET om att få ner kostnaderna och hitta nya intäkts-möjligheter. Hittills har åtgärderna omfattat en minskning av personalstyrkan, främst genom naturlig avgång och pension, men även ett nytt sätt att organisera medarbetarna.
– Vi behöver samordna oss bättre för att driva arbetet på ett ekonomiskt hållbart sätt, men också för att samla kraft och bli tydligare i hur vi kommunicerar och framträder som kyrka. Det gör vi bland annat genom att skapa fokusområden där en församling till exempel inriktar sig på diakonalt arbete, en annan på konfirmandverksamheten och en tredje på musik och körer. Med bättre arbetsdelning kan vi fortsätta utveckla verksamheten på ett kvalitativt bra och konsekvent sätt, trots nödvändiga neddragningar, säger Stefan Hiller.
Han poängterar att inriktningen fortfarande är att fira gudstjänst i varje församling och hålla kyrkan levande. Det handlar om kyrkosyn, menar han – att inte enbart se kyrkan som en organisation:
– Kyrkan är människors gemenskap. Vi är inte organisation, vi har en organisation. Den måste minska och vi kan inte längre göra allt vi har gjort. Men samtidigt, om vi lyckas engagera fler människor på andra sätt kan det bli en fantastisk utveckling ändå. Vi vill fortsätta bygga kyrka, både bildligt och fysiskt.

VISIONEN ÄR ATT uppföra en ny kyrkobyggnad i den nya stadsdel som växer fram när den stora infrastruktursatsningen Västlänken är på väg att bli klar. Med en järnvägstunnel under Göteborgs centrala delar sker enorma föränd-ringar genom förtätning och stor inflyttning.
– Då behöver också kyrkan förändras och finnas på ett nytt sätt i den nya staden, dels i de gamla byggnaderna genom att nyttja dem på nya sätt och dels genom att bygga nytt, säger Stefan Hiller.

UNDER DOMPROSTENS LEDNING satsar Göteborgs domkyrkopastorat offensivt på att bygga om och hyra ut lokaler för att stärka intäkterna. Det är en långsiktig satsning som ligger i linje med att föra samman flera församlingar till större enheter med bättre förutsättningar att skapa ekonomisk bärkraft. Enligt Stefan Hiller kokar allt ner till ett gemensamt syfte: Att samverka och nyttja resurser och personal på bästa möjliga sätt för att ge stöd åt den grundläggande uppgiften.
– Och då är fastigheter som ger intäkter också ett välbehövligt stöd som bör användas där möjligheter finns. Det är den vägen vi har valt i vår lokalförsörj-ningsplan. Vi måste hitta nya intäktskällor eftersom vi ser att vi får in allt mindre på kyrkoavgiften. Exempelvis kommer vi att bygga om ett församlingshem till studentlägenheter och redan nu har vi intäkter av att andra lokaler hyrs ut. Vi har sex stora kyrkor i centrala Göteborg som efterfrågas för konserter och liknande, berättar Stefan Hiller.

HAN TILLSTÅR ATT det nya sättet att arbeta och nyttja lokaler också innebär begränsningar för det man har kunnat göra tidigare. Tillgången till stora ytor, salar och kyrkorum blir inte lika generös längre när domkyrkopastoratet hyr ut i större omfattning och delar lokalerna med andra.
– Allt från repetitioner till olika typer av församlingsverksamhet måste planeras på ett annat sätt. Det kräver bra struktur för schemaläggning och bokning, säger Stefan Hiller som i kontakten med medarbetarna haft stor nytta av sina tidigare erfarenheter av förändringsprocesser:
– All förändring möter motstånd, men vi måste våga ta beslut, även de svåra. Den röda tråden i alla omorganisationer jag drivit är att måna om församlingens liv och kyrkan som gemenskap. Det handlar om att ge kraft åt den grundläggande uppgiften, sammanfattar han.

– All förändring möter motstånd, men vi måste våga ta beslut, även de svåra.

Text: Susanna Lidström

Annat som kan intressera!

Kvinna med prästskjorta lutar sig mot ett träd. I bakgrunden en kyrka.

-Vi måste hela tiden tänka om

I en landsbygdsförsamling präglad av utflyttning, begränsad arbetsmarknad och en åldrande befolkning minskar medlemsintäkterna för varje år som går. -Det gör att vi måste ligga steget före med förändringar för att inte tvingas säga upp personal, säger Åmåls kyrkoherde Lotta Cohén.

Fyra personer, tre män och en kvinna, lutar sig mot ett räcke på en balkong.

Knivsta, pastoratet som vågar tänka utanför boxen

Medlemstappet fick Knivsta pastorat att fundera på vad som var långsiktigt hållbart. - Vi valde att gasa, säger Lacka Linder, kanslichef i Knivsta pastorat.

Rätt bemanning för verksamhetens behov - infomaterial

Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!