Förhandlingarna fortsätter

Nyhet Publicerad

Nu har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknat treåriga kollektivavtal med Kommunal och Vision. Med övriga arbetstagarorganisationer fortsätter förhandlingarna för att komma överens i de sista frågorna.

Den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse är arbetstider, i linje med de yrkanden som vi gjorde redan i vintras. Dessa frågor var aktuella även i avtalsrörelsen 2016, då vi skrev in i förhandlingsprotokollet att diskussionerna skulle fortsätta detta år.

Frågor om arbetsmiljö har återkommande lyfts fram i avtalsförhandlingarna vilket också en viktig och prioriterad fråga för arbetsgivare i Svenska kyrkan.

Arbetsmiljöfrågor löser man inte bäst genom kollektivavtalsreglering, dels för att det finns lagstiftning och regler som redan anger hur man ska arbeta med dessa frågor och dels för att frågorna bör hanteras på arbetsplatsen. Bland annat därför har vi bildat en avtalsvårdsgrupp/samrådsgrupp med de arbetstagarorganisationer som är intresserade av det där vi vill fortsätta att ha en partsgemensam dialog om bland annat arbetsmiljö för att främja ett bra arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna i Svenska kyrkan.  

Under 2016 har inhämtats information från de kyrkliga arbetsgivarna i form av referensgrupper och enkäter om vilka förändringar i kollektivavtalet som behövs för att möta dagens och framtidens behov. Vad som gemensamt framkommer från arbetsgivarföreträdare är att arbetstidsreglerna behöver förändras, att arbetstidsreglerna måste bli enklare, enhetligare och samtidigt flexiblare. Vad som även framkommer är att floran av arbetstidsbestämmelser som gäller olika yrkeskategorier måste minska för att på sikt få mer enhetliga och likvärdiga arbetstidsregler. Även upplevelser av orättvisa mellan yrkesgrupper måste motverkas och gränser mellan arbete och fritid måste tydliggöras.

En regel som  skapar problem i verksamheten är prästernas så kallade ”fridagar” och det är även hos prästerna som vi ser de största problemen med sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Vi vill att Svenska kyrkans avtal ska skapa förutsättningar för Svenska kyrkan att vara goda arbetsplatser samtidigt som verksamheten kan fungera smidigt och medlemmarnas pengar användas på ett ansvarsfullt sätt.

Nu strävar vi efter att avsluta förhandlingarna med samtliga arbetstagarorganisationer så snart som det är möjligt. Vi återkommer med information löpande.