Nytt kollektivavtal om tjänstepension för Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat ett nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan. Det nya pensionsavtalet träder i kraft 1 januari 2018 och gäller då för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare.

- Det är glädjande att äntligen ha tecknat ett modernt pensionsavtal för Svenska kyrkan, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Det nya pensionsavtalet är helt premiebestämt, i linje med utvecklingen på övriga arbetsmarknaden. För nio av tio medarbetare innebär den nya pensionsplanen ingen egentlig skillnad mot idag, eftersom de redan nu omfattas av enbart premiebestämd pension. Det är pensionen för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kr/månad) som förändras från förmånsbestämd till premiebestämd.

Prognoserna visar att de flesta kommer att vinna på övergången till det nya pensionsavtalet, genom den avkastning som kapitalet beräknas generera. För det fåtal som kommer att behöva en pensionsutfyllnad, har parterna kommit överens om övergångsregler. Den som är född 1959–1978, som är eller har varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt dagens avtal, kommer att garanteras en motsvarande pension till en nivå av 80–95 % av utfallet av nuvarande pensionsavtal, beroende på ålder.

Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare undantas från de nya reglerna och går kvar på det gamla pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan.

- Nu får arbetsgivarna kontroll på kostnaderna inom bara fem år, samtidigt som arbetstagarna får goda förutsättningar för en bra framtida pension, säger Helén Källholm. Dessutom försvinner de negativa effekter som kan uppstå när arbetstagare byter bransch och byter mellan olika pensionsplaner.

Överenskommelsen om nytt pensionsavtal tecknas mellan å ena sidan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagarorganisationerna Vision, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Vad innebär det nya pensionsavtalet?

Det nya pensionsavtalet för Svenska kyrkan innebär att pensionen blir helt premiebestämd för alla anställda. För lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kr/månad för 2017) blir premien liksom idag 4,5 % av lönesumman. I den nya pensionsplanen finns dock inte dagens undre åldersgräns på 21 år, utan arbetstagaren får börja tillgodoräkna sig pension från första anställningsdagen.

De arbetstagare som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp har tidigare haft en förmånsbestämd pensionsdel. Nu blir även den delen premiebestämd för alla som är födda 1959 eller senare, med en premie på 30 % av lönesumman, upp till 30 inkomstbasbelopp. Det motsvarar de nivåer för premiebestämd pension som finns på övriga arbetsmarknaden. De arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare blir kvar i den nuvarande pensionsplanen KAP-KL Svenska kyrkan.

Att byta från ett pensionsavtal till ett annat, innebär alltid att ett stort antal detaljfrågor måste hanteras innan det nya avtalet träder i kraft. Parterna är ense om att söka ordna alla uppkomna praktikaliteter genom en för ändamålet särskilt inrättad pensionsnämnd.

Hur ska övergången gå till?

Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare undantas från de nya reglerna och går kvar på det gamla pensionsavtalet.

Den som är född 1959–1978, som är eller har varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt nuvarande avtal, kommer att garanteras en motsvarande pension till en nivå av 80–95 % beroende på ålder:

  • 95 % för födda 1959–1963
  • 90 % för födda 1964–1968
  • 85 % för födda 1969–1973
  • 80 % för födda 1974–1978.

Beräkning för pensionsutfyllnad med hjälp av garantin sker vid pensioneringstillfället.

Mer information kommer!

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation återkommer med mer information om det nya pensionsavtalet och övergångsreglerna. Du hittar alltid de senaste nyheterna på internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare.